Usługa - Kurs certyfikowany trenersko-coachingowy edukacja zdalna

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 227 ocen

Tytuł Kurs certyfikowany trenersko-coachingowy edukacja zdalna

Numer usługi 2020/08/10/11147/608456

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

15 000,00 zł netto za osobę

15 000,00 zł brutto za osobę

115,38 zł netto za osobogodzinę

115,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

 

Jest przeznaczony dla pracowników firm szkoleniowych,trenerów wewnętrznych,,freelancerów,nauczycieli,menedżerów, zarządzających zespołami,trenerów organizacji pozarządowych.Dostosowany jest także dla osób,którzy chcą swoja wiedzę i  doświadczenie poszerzyć,uporządkować umiejętności związane z metodami nauczania dorosłych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2020
Liczba godzin usługi: 130
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł: Trener
 Warsztat  psychoedukacji i komunikacji  interpersonalnej

 • Integracja z grupą warsztatową
 • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej
 • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • Poznanie reakcji swoich i innych osób na sytuacje konfliktowe i nauka radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu

Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego 

 • Proces grupowy charakterystyka i dynamika
 • Proces grupowy – potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
 • Źródła trudności niezależne od grupy – identyfikacja i radzenie sobie z nimi
 • Źródła trudności wynikające z charakterystyki grupy
 • Źródła trudności wynikające z postawy poszczególnych uczestników
 • Źródła trudności wynikające z procesu grupowego
 • Źródła trudności wynikające z osoby trenera
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej
 • Kulisy pracy trenera 
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Praca z głosem i ciałem – głos i ciało jako narzędzia pracy trenera
 • Aktywizujące metody prowadzenia szkoleń
 • Metodologia diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych – poziom uczestnika i organizacji
 • Metodologia projektowania szkoleń
 • Ewaluacja i działania poszkoleniowe
 • Praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera

Trener w akcji 

 • Praktyczny warsztat trenerski:
 • praca indywidualna – przygotowanie wystąpienia,
 • prowadzenie fragmentu wykorzystując metody aktywne – sytuacje trudne,
 • informacja zwrotna – uczestnicy/trener
 • dobre praktyki – na bazie wystąpień.
 • Przygotowanie do egzaminu
 • egzamin teoretyczny i praktyczny VCC

Moduł: Coaching

Wprowadzenie do coachingu

 • Podstawowe informacje o coachingu
 • Na czym polega coaching?
 • Kompetencje coacha
 • Kodeks  Etyczny  wg. International Coach Federation
 • Metoda SMART
 • Definicje coachingu
 • Model coachingu
 • Siedem zasad coachingu
 • Coaching a inne dyscypliny - różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami
 • Coaching jako proces-modele
 • Model GROW w coachingu - etapy modelu GROW w procesie coachingu
 • Planowanie i ustalanie celów
 • Kształtowanie relacji coacha w zależności od typu osobowości klienta-metoda Thomas APOs

Techniki stosowane w coachingu

 • Modele stosowane w coachingu
 • Wybrane kompetencje coacha wg. standardów International Coach Federation
 • Sztuka zadawania pytań i ich moc
 • Rozliczanie efektów coachingu

 • Metody mierzenia  efektywności coachingu - czterostopniowa skala Kirkpatrica
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Techniki i narzędzia stosowane w coachingu
 • Samoświadomość  coacha

Coaching - pułapki i metody ich unikania

Mentoring kompetencji coacha

Egzamin VCC teoretyczny i praktyczny : Coaching

Moduł: Kompetencje społeczne

Asertywność,radzenie sobie ze stresem,konfikt i strategie rozwiazywanai konfliktów

 

 


 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności metodycznych pozwalających na organizację procesu dydaktycznego nauczania dorosłych jako Trener i coach zgodnie z zasadami nauczania i uczenia się dorosłych oraz najbardziej skutecznymi metodami rozwojowymi z obszaru coachingu
Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika Szkoły do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji i zajęć interaktywnych w obszarze biznesu lub edukacji oraz projektowania indywidualnych ścieżek rozwoju klineta poprzez metdoy coachingowe
Uczestnik będzie potrafił w obszarze:
Wiedzy:

Omówić terminologię z zakresu prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i wystąpień publicznych.
Przedstawić standardy pracy i zasady etyczne w pracy trenera.
Opisać rolę trenera w procesie edukacji.
Scharakteryzować proces grupowy.
Opisać trudności w pracy trenera.
Przedstawić zasady autoprezentacji w pracy trenera.
Opisać metodologię diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych - na poziomie uczestnika i organizacji.
Omówić ewaluację i etapy działań po-szkoleniowych.
Omówić zagadnienia związane z rynkiem szkoleniowym, w tym zasady tworzenia ofert szkoleniowych, wyceny szkoleń, praktyki biznesowej w branży.
Umiejętności:

Stosować techniki skutecznej komunikacji podczas prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i wystąpień publicznych.
Dobierać metody do formy szkolenia i potrzeb oraz dojrzałości grupy.
Stosować kreatywne metody konstruowania ćwiczeń i zadań oraz rozwiązywania problemów na sali.
Tworzyć programy szkoleniowe oraz prowadzić ewaluację działań.
Występować publicznie.
Planować, tworzyć konspekty szkoleń.
Udzielać informacji zwrotnej uczestnikom szkoleń.
Kompetencji społecznych:

Kontrolować emocje.
Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodu.
W ocenie skupiać się na problemie i działaniu, a nie na wartościowaniu osoby.
Działać proaktywnie, wszelkie działania samodzielnie ukierunkowywać na osiąganie celu.
Radzić sobie ze stresem.
Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe.
Współpracować w zespole.
Prowadzić dialog i dyskusje z osobami o odmiennych poglądach, przekonaniach moralnych, normach i wartościach
Precyzyjnie i racjonalnie formułować własne stanowisko i uzasadniać własne przekonania.
Zarządzać własnym czasem, organizować własną pracę, stawiać sobie cele i dobierać właściwe metody działań oraz określać priorytety w realizacji konkretnych za
Przyjmować odpowiedzialność za siebie i innych, podejmować decyzje będąc świadom ich skutków.
Prowadzić ewaluację własnej pracy zawodowej.
Zarządzać sobą i procesem grupowym.
 Rozwijać, pogłębiać i wykorzystywać swoją wiedzę do rozstrzygania problemów i dylematów w pracy zawodowej.
Formułować i analizować problemy oraz dobierać możliwie optymalne metody ich rozwiązania na sali szkoleniowej.
Rozpoznawać i opisywać problemy i konflikty oraz znajdować ich możliwe rozwiązania na sali szkoleniowej.
Z zakresu coahcingu Uczestnik potrafi:Posiadacz certyfikatu Vocational Competence Certtificate ( VCC) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Coacha posiada następujące kompetencje zawodowe w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Wiedza:

-posługuje się ogólną i specjalistyczną wiedzą w zakresie coachingu

-posiada wiedzę wymaganą dla roli coacha z zakresu psychologii i socjologii

-rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych

-rozumie kodeks etyczny coacha i kompetencje wymagane od osoby będącej w roli coacha

-zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu

-zna prawa i obowiązki coacha i klienta

Umiejętności:

-stosuje poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy  z klientem

-umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji coachingowych

-jasno przedstawia cele coachingu i wykorzystywane narzędzia

-umiejętnie zadaje pytania pogłębiające, sięgające sedna,

-umiejętnie buduje u klienta proces uczenia się i osiągania celów

Kompetencje społeczne

-uczestnik jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów

-posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów coachingowych w pracy z klientem

-potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki

Efekty kształcenia potwierdzone są Certyfikatem VCC -systemem kształcenia zgodnym z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie coacha w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wyszczególnionych w suplemencie do Certyfikatu.

-

Efekty uczenia się

Posiadacz certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Trenera potrafi w zakresie:

Wiedzy:

 • Omówić terminologię z zakresu prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i wystąpień publicznych.
 • Przedstawić standardy pracy i zasady etyczne w pracy trenera.
 • Opisać rolę trenera w procesie edukacji.
 • Scharakteryzować proces grupowy.
 • Opisać trudności w pracy trenera.
 • Przedstawić zasady autoprezentacji w pracy trenera.
 • Opisać metodologię diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych - na poziomie uczestnika i organizacji.
 • Omówić ewaluację i etapy działań poszkoleniowych.
 • Omówić zagadnienia związane z rynkiem szkoleniowym, w tym zasady tworzenia ofert szkoleniowych, wyceny szkoleń, praktyki biznesowej w branży.

Umiejętności:

 • Stosować techniki skutecznej komunikacji podczas prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i wystąpień publicznych.
 • Dobierać metody do formy szkolenia i potrzeb oraz dojrzałości grupy.
 • Stosować kreatywne metody konstruowania ćwiczeń i zadań oraz rozwiązywania problemów na sali.
 • Tworzyć programy szkoleniowe oraz prowadzić ewaluację działań.
 • Występować publicznie.
 • Planować, tworzyć konspekty szkoleń.
 • Udzielać informacji zwrotnej uczestnikom szkoleń.

Kompetencji społecznych:

 • Kontrolować emocje.
 • Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodu.
 • W ocenie skupiać się na problemie i działaniu, a nie na wartościowaniu osoby.
 • Działać proaktywnie, wszelkie działania samodzielnie ukierunkowywać na osiąganie celu.
 • Radzić sobie ze stresem.
 • Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe.
 • Współpracować w zespole.
 • Prowadzić dialog i dyskusje z osobami o odmiennych poglądach, przekonaniach moralnych, normach i wartościach
 • Precyzyjnie i racjonalnie formułować własne stanowisko i uzasadniać własne przekonania.
 • Zarządzać własnym czasem, organizować własną pracę, stawiać sobie cele i dobierać właściwe metody działań oraz określać priorytety w realizacji konkretnych za
 • Przyjmować odpowiedzialność za siebie i innych, podejmować decyzje będąc świadom ich skutków.
 • Prowadzić ewaluację własnej pracy zawodowej.
 • Zarządzać sobą i procesem grupowym.
 •  Rozwijać, pogłębiać i wykorzystywać swoją wiedzę do rozstrzygania problemów i dylematów w pracy zawodowej.
 • Formułować i analizować problemy oraz dobierać możliwie optymalne metody ich rozwiązania na sali szkoleniowej.
 • Rozpoznawać i opisywać problemy i konflikty oraz znajdować ich możliwe rozwiązania na sali szkoleniowej.
 • Posiadacz certyfikatu Vocational Competence Certtificate ( VCC) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Coacha posiada następujące kompetencje zawodowe w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
 • Wiedza:
 • -posługuje się ogólną i specjalistyczną wiedzą w zakresie coachingu

  -posiada wiedzę wymaganą dla roli coacha z zakresu psychologii i socjologii

  -rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych

  -rozumie kodeks etyczny coacha i kompetencje wymagane od osoby będącej w roli coacha

  -zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu

  -zna prawa i obowiązki coacha i klienta

  Umiejętności:

  -stosuje poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy  z klientem

  -umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji coachingowych

  -jasno przedstawia cele coachingu i wykorzystywane narzędzia

  -umiejętnie zadaje pytania pogłębiające, sięgające sedna,

  -umiejętnie buduje u klienta proces uczenia się i osiągania celów

  Kompetencje społeczne

  -uczestnik jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów

  -posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów coachingowych w pracy z klientem

  -potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki

  Efekty kształcenia potwierdzone są Certyfikatem VCC ,który jest systemem kształcenia zgodnym z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie trenera i coacha w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wyszczególnionych w suplemencie do Certyfikatu.

   

   

   

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak,certyfikat ukończenia kursu zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak,kurs kończy się egzaminem w formie egzaminu teoretycznego ( test wiedzy na platformie egzaminacyjnej) oraz egzaminu praktycznego i jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja VCC
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 15 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 15 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 115,38 zł
Koszt osobogodziny brutto 115,38 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Aleja Piłsudskiego 25, 15-369 Białystok, woj. podlaskie

Centrum miasta-Hotel Ibis Styles. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego zajęcia od dnia 28.05.2020 odbywają się w systemie zdalnym w czasie rzeczywistym. Zajęcia podlegają rejestrowaniu celem kontroli. Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy) System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13, Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Barbara Król

Mariola Barbara Król

mentorcoaching,kompetecje trenerskie,mediacji i negocjacji,zarządzanie stresem
Akredytowany metorcoach PCC ICF, trener biznesu VCC nr certyfikatu TSC—001-000512-specjalizacja Coaching oraz Mediacje. Kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu w latach 2011-2014, Międzynarodowych Studiów z Coachingu oraz wykładowca studiów podyplomowych SWPS Wrocław -Mediacje i negocjacje w organizacji i biznesie. W latach 2011-2015 - doradca zawodowy /kariery , wykładowca uczelni wyższych
Absolwentka SWPS-Akademia Mediatora,Trenera Biznesu oraz Wydziału Prawa i Administracji UW w latach 1999-2004 ukończyła m.in. liczne specjalizacje z zakresu m.in. prawa pracy, samorządu terytorialnego ,zarządzania,studia podyplomowe na WSB we Wrocławiu „Mediator w Biznesie”, studia podyplomowe Trener biznesu i coachingu, kurs specjalistyczny „Coach ICF”, kurs trenerski projektu „Kompendium Kompetencji Trenerskich” , kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań , kurs Porozumienia Bez Przemocy, Szkołę AC/DC, studium Kompetencji Psychospołecznych.
Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach autoprezentacji, wystąpień publicznych ,zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej

Zdjęcie Roman Cieśla

Roman Cieśla

: coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, negocjacje, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami.
: Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy.
Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji.
W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych.
Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na kierunku Psychologia w Biznesie

Absolwent Akademii Ekonomicznej i Studiów Podyplomowych na kierunku Trener Grupowy na SWPS, Absolwent kursów „Train the Trainer” w Monachium i Poznaniu .
Ukończył kursy Praktyk i Mistrz NLP, Szkoła asesora AC/DC, Akademię Profesjonalnego Mediatora.
Posiada certyfikat : Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching,Badania Odporności Psychicznej testem MTQ48.

Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej ,
Specjalizuje się w coachingu managerskim i zespołowym.Szkoli trenerów w Szkołach Trenera VCC Akademii Bliżej
Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley P

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: 530697250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Predyspozycje do pracy z ludzmi.

Informacje dodatkowe

Godzina szkoleniowa rozumiana jest jako 45 minut.

Zajęcia prowadzą trenerzy trenerów VCC,I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wykładowcy-trenerzy współpracujący z uczelni wyższych m.in. z SWPS

Wybrani uczestnicy kursu mogą zaliczyć na staż z superwizją pod okiem mentora i coacha oraz możliwośc współpracy z Akademią Bliżej.

Kurs kończy się zaliczeniem egzaminu  teoretycznego i praktycznego VCC w module Trener i Coach

Uczestnik po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzyma certyfikat VCC -Trener wraz z suplementem opisującym wiedzę,umiejętnosci i kompetencji oraz certyfikat Coaching wraz z suplementem opisującym wiedzę,umiejętnosci i kompetencje.

Dodatkowo Uczestnik na dostęp do platformy e-leatningowej z materiałami szkoleniowymi dot.Skutecznosci osobistej i biznesowej trenera oraz coacha.

Terminy zajeć:Trener

18-19.01.2019

01-02.02.2019

07--8.03.2019

Terminy zajeć:Coaching

08-09.02.2019

22-23.02.2019

14-15.03.2019

 

 

 

 

 

-materiały szkoleniowe Akademia Trenera

-podręcznik trenera

-podręcznik coacha

-podręcznik Kompetencje społeczne

Ciasteczka>