Usługa - MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1612 ocen

Tytuł MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Numer usługi 2020/08/10/8058/608449

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 290,00 zł netto za osobę

1 290,00 zł brutto za osobę

80,63 zł netto za osobogodzinę

80,63 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • pracownicy działów sprawozdawczości oraz analiz finansowych
 • zarządzający średniego oraz wyższego szczebla (szczególnie w zakresie finansów)
 • zainteresowani tematyką sprawozdawczości w ujęciu MSR/MSSF
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 24-11-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I – WPROWADZENIE DO MSSF

1. Historia I przyczyny wprowadzania MSR/MSSF
2. Stosowanie w Polsce
3. Struktura organizacyjna dotycząca MSR/MSSF
4. Lista Standardów
5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF 
6.Cechy jakościowe sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF

II – ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia:

1. MSR 38 – Wartości niematerialne

 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Prace rozwojowe i badawcze – ujmowanie
 • Wartość firmy – ujmowanie i wycena
 • Amortyzacja
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnieni

2. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Rzeczowych aktywów trwałych

 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Ewidencja zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych
 • Metody amortyzacji
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne

 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Przekwalifikowywanie do rzeczowych aktywów trwałych i aktywów przeznaczonych do sprzedaży (skutki, wycena)
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów

 • Przesłanki występowania i dokonywania analizy utraty wartości
 • Wartość bilansowa a wartość odzyskiwalna
 • Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży - charakterystyka
 • Wartość użytkowa – charakterystyka
 • Ewidencja zmian wskutek utraty wartości
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

 • Definicja według standardów
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Wycena składnika w przypadku przekwalifikowania
 • Prezentacja w sprawozdaniu
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

6. MSR 17 i MSSF 16 – Leasing

 • Definicja leasingu operacyjnego według standardów
 • Definicja leasingu finansowanie według standardów
 • Ujmowanie składników – leasing finansowy
 • Ujmowanie składników – leasing operacyjny
 • Nowe podejście do Leasingu według MSSF 16
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

7. MSR 2 – Zapasy oraz MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego) w odniesieniu do Zapasów

 • Definicja według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Metody rozchodu zapasów
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

8. MSR 19 (Świadczenia pracownicze), MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe)

 • Definicja według standardów
 • Obowiązek tworzenia rezerw
 • Rodzaje rezerw – restukturyzacyjne, gwarancyjne, odsetkowe, świadczenia pracownicze
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

9. MSSF 15 (Przychody)

 • Nowe podejście zgodne z MSSF 15
 • Metodologia ujęcia przychodów – etap
 • Metody oparte na wynikach
 • Metody oparte na nakładach

10. MSR 21 (Różnice kursowe), MSR 23 (Koszty finansowania zewnętrznego)

 • Waluta funkcjonalna
 • Wycena bilansowa w zakresie różnic kursowych – dopuszczalne modele
 • Ujmowanie zmian wartości dotyczących różnic kursowych
 • Charakterystyka składników stanowiących koszty finansowania zewnętrznego
 • Ograniczenia w ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

11. MSSF 9 (Instrumenty finansowe)

 • Nowe podejście zgodne z MSSF 9
 • Definicje i podział według standardów
 • Wycena początkowa – dopuszczalne modele
 • Wycena bilansowa – dopuszczalne modele
 • Ujmowanie zmian wartości dotyczących poszczególnych grup instrumentów
 • Zasady przekwalifikowywania aktywów

III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF

1. Sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa -  MSR 1

 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

2. Sprawozdanie z całkowitego dochodu a Rachunek zysków I strat - MSR 1

 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Rachunek przepływów pieniężnych) – MSR 7

 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – MSR 1

 • Charakterystyka pozycji
 • Zalecenia standardów

​5. Śródroczne sprawozdania finansowe – MSR 34

 • Charakterystyka elementów skróconych
 • Zalecenia standardów

6. MSR 8 (Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów), MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym)

 • Zasady rachunkowości
 • Szacunki
 • Zdarzenia wymagające korekty

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
Data realizacji zajęć
26-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
Data realizacji zajęć
27-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dot. zasad wyceny i prezentacji składników oraz budowy sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- znał zmiany w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych;
- potrafił praktycznie zastosować MSSF;
- posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
- posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

 • uczestnik będzie znał zmiany w zakresie MSSF 3 i MSR 27, dotyczące połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych;
 • uczestnik będzie potrafił praktycznie zastosować MSSF;
 • uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; 
 • uczestnik będzie znał zasady budowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF
 • uczestnik będzie znał zasady ujmowania składników zgodnie z MSR/MSSF
 • uczestnik będzie potrafił zastosować reguły wyceny początkowej oraz wyceny bilansowej
 • uczestnik będzie potrafił przeprowadzić trwałą utratę wartości
 • będzie umiał wskazać podstawowe elementy sprawozdania finansowego
 • uczestnik będzie umiał wskazać zasady rachunkowości w systemie MSR/MSSF
 • ​uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
 • uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 290,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 290,00 zł
Koszt osobogodziny netto 80,63 zł
Koszt osobogodziny brutto 80,63 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice, woj. śląskie

Centrum Katowic - kamienica - trzecie piętro - brak windy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Rutke

Mariusz Rutke

Finanse, Controlling, Rachunkowość
Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. 
Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. 

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szczepańska

Aleksandra Szczepańska

email: aleksandra.szczepanska@frr.pl

tel: 501476484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy,
 6. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 7. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
 8. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 9. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 10. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 11. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 12. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 13. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

 

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!

W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych.
1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut, dlatego 8 godzin dydaktycznych szkolenia to 6 godzin zegarowych.

W czas trwania szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz przerwa na lunch (2x 6 godzin usługi + 2x 1 godzina przerw, co daje łącznie 14 godzin zegarowych).

Przedstawiony harmonogram uwzględnia ramy czasowe, w których uczestnik przebywa na terenie ośrodka szkoleniowego.

Szkolenie MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)​trwa 2 dni po 8 godzin dydaktycznych:
26-27.11.2020 r. (9:00-15:45)

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze, notatnik
   
Ciasteczka>