Usługa - US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1612 ocen

Tytuł US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości

Numer usługi 2020/08/10/8058/608440

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 290,00 zł netto za osobę

1 290,00 zł brutto za osobę

80,63 zł netto za osobogodzinę

80,63 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów finansowych związanych z US GAAP,
 • pracownicy działów controllingu powiązanych z tematyką US GAAP,
 • wszyscy zainteresowani tematyką Amerykańskich Standardów Rachunkowości,
 • pracownicy i kadra zarządzająca MŚP.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 03-11-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I. WPROWADZENIE DO US GAAP
1. Historia wprowadzania regulacji
2. Charakterystyka instytucji amerykańskiego systemu rachunkowości
3. Charakterystyka regulacji tworzących system
4. Omówienie funkcjonujących SFAC
5. Zakres przedmiotowy
6. Zakres podmiotowy
7. Założenia koncepcyjne standardów
8. Zasady rachunkowości oraz cechy jakościowe sprawozdań
9. Charakterystyka podstawowych elementów wg US GAAP – Aktywa, Pasywa, Przychody, Koszty, Wpływy, Wydatki
10. Rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia (dotyczy pkt. 9

II. POZYCJE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – wybrane zagadnienia

1.Modele i kategorie wyceny wg US GAAP

 • Koszt historyczny
 • Wartość godziwa
 • Pozostałe kategorie wyceny

2. Rzeczowe aktywa trwałe

 • ujmowanie i definicja
 • wycena początkowa rzeczowych aktywów trwałych,
 • wycena bilansowa środków trwałych,
 • nakłady ponoszone w terminach późniejszych
 • amortyzacja
 • utrata wartości
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

3. Nieruchomości inwestycyjne w US GAAP

 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

4. Wartości niematerialne i prawne

 • przykłady pozycji
 • wycena początkowa
 • wycena bilansowa
 • koszty prac rozwojowych i badawczych
 • wartość firmy
 • amortyzacja – zasady i metody
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. Aktywa finansowe - instrumenty

 • aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży
 • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
 • pożyczki i należności
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
 • zobowiązania finansowe
 • wycena początkowa
 • wycena bilansowa
 • ujmowanie różnic
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

5. Zapasy

 • definicja
 • wycena początkowa
 • wycena bilansowa
 • metody rozchodu
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

6. Rozrachunki

 • ujmowanie należności i zobowiązań
 • wycena bilansowa
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

7. Różnice kursowe

 • ujmowanie pozycji pieniężnych
 • ujmowanie pozycji niepieniężnych
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

8. Kapitał własny i Rezerwy

 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

9. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi koszty oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 • prezentacja przychodów ze sprzedaży
 • prezentacja kosztów
 • środki pieniężne

III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP
1.Prezentacja sprawozdania finansowego – omówienie elementów składowych:

 • bilans
 • rachunek wyników
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie ze zmian w kapitale własnym
 • noty
 • rozwiązywanie praktycznych przykładów obejmujących powyższe zagadnienia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości
Data realizacji zajęć
05-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest omówienie z uczestnikami zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (w tym ich sporządzania) w zakresie definicji i ujmowania (praktyczne ujęcie).

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie posiadał całościową i kompleksową wiedze na temat systemu US GAAP;
- uczestnik będzie znał najważniejsze regulacje i oraz ich zastosowanie;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z sprawozdaniem finansowym; 
- uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 290,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 290,00 zł
Koszt osobogodziny netto 80,63 zł
Koszt osobogodziny brutto 80,63 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Moniuszki 4/8, 40-005 Katowice, woj. śląskie

Centrum Katowic - Kamienica - trzecie piętro - Brak windy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Rutke

Mariusz Rutke

Finanse, Controlling, Rachunkowość
Ekspert, praktyk z zakresu finansów, controllingu, analizy finansowej w branży przemysłowej i branży finansowej oraz wykorzystania MS Excel i MS Access w biznesie. 
Absolwent chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe z zakresu Podatków.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz kursy i szkolenia dla instytucji szkoleniowych. 

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Szczepańska

Aleksandra Szczepańska

email: aleksandra.szczepanska@frr.pl

tel: 501476484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy,
 6. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 7. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
 8. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 9. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 10. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 11. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 12. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 13. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

 

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych.
1 godzina dydaktyczna usługi = 45 minut, dlatego 16 godzin dydaktycznych szkolenia to 12 godzin zegarowych.

W czas trwania szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz przerwa na lunch (12 godzin usługi + 2 godzina przerw, co daje 14 godzin zegarowych).

Przedstawiony harmonogram szkolenia US GAAP - Amerykańskie Standardy Rachunkowości uwzględnia ramy czasowe, w których uczestnik przebywa na terenie ośrodka szkoleniowego.

 • autorskie materiały szkoleniowe
 • materiały piśmiennicze, notatnik
Ciasteczka>