Usługa - Podatek odroczony- wycena aktywów. Ujęcie praktyczne. (szkolenie zdalne)

Logo AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

4.3/5 z 416 ocen

Tytuł Podatek odroczony- wycena aktywów. Ujęcie praktyczne. (szkolenie zdalne)

Numer usługi 2020/08/10/21308/608342

Dostawca usług AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

Miejsce usługi Skierniewice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

349,00 zł netto za osobę

429,27 zł brutto za osobę

58,17 zł netto za osobogodzinę

71,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów i utworzenie podatku odroczonego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 6
Data zakończenia rekrutacji: 02-11-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I.   Zasady tworzenia podatku odroczonego  
1.   Podstawa prawa, ustawa o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych i KSR 2   
2.   Osoby zobowiązane do tworzenia odpisu na podatek odroczony
3.   Wynik bilansowy i podatkowy – różnice, implikacje
4.   Co to są różnice przejściowe i trwałe?
5.   Zasady tworzenia odpisu na aktywny podatek odroczony
1.1.Wpływ stawek podatkowych na wysokość podatku odroczonego
1.2. Wpływ podatku odroczonego na wynik finansowy

II.   Przykłady tworzenia odpisu na aktywny podatek odroczony
1.   Wycena składników aktywów i pasywów skutkujących tworzeniem odpisu – przykłady księgowe i liczbowe
1.1. Wycena wg skorygowanej ceny nabycia
1.2. Wycena zdarzeń wyrażonych w walucie obcej – ujemne różnice kursowe
1.3.  Zarachowanie odsetek od kredytów i pożyczek na koniec roku
1.4.  Niewypłaconych na dzień bilansowy wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło
1.5.  Stawki amortyzacyjne wg uor są większe od stawek w zał. 1
1.6.  Weryfikacja stawek amortyzacyjnych
1.7.  Istotna pozostałość
1.8.  Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
1.9.  Odpisy aktualizujące należności
1.10.Leasing wg uor finansowy, wg pdop operacyjny
1.11.Kontrakty długoterminowe
1.12.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku
1.13.Utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne,
1.14.Utworzenie rezerw na świadczenia na rzecz pracowników
1.15.Inne
2.   Strata podatkowa możliwa do odliczenia a odpis na aktywny podatek odroczony
3.   Błędy za lata poprzednie
4.   Ewidencja rachunkowa odpisu na aktywny podatek odroczony    
5.   Likwidacja odpisu na podatek odroczony, ewidencja  

III.  Rezerwa na podatek odroczony
1.   Zasady tworzenia rezerwy na podatek odroczony
3.   Wycena aktywów i pasywów na koniec roku  – przykłady  
3.1. Wycena otrzymanej zaliczki
3.2. Polisa za odszkodowanie, a brak wpływu środków
3.3. Zarachowanie odsetek od należności
3.4. Naliczenie odsetek od udzielonych pożyczek na moment bilansowy
3.5. Zarachowanie odsetek od lokat, które nie skończyły się na dzień bilansowy
3.6. Wycena zdarzeń w walucie obcej  – dodatnie różnice kursowe
3.7. Stawki amortyzacyjne wg uor większe od stawek z zał. 1 pdop
3.8. Kontrakty długoterminowe – wycena na koniec roku
3.6. Inne
4.   Ewidencja rachunkowa rezerwy na podatek odroczony
5.   Błędy z lat poprzednich skutkujące utworzeniem rezerwy na podatek odroczony
6.   Rozwiązywanie rezerwy na podatek odroczony, ewidencja

IV. Prezentacja podatku odroczonego w  sprawozdaniu finansowym  
1.   Zasady kompensowania odpisu na aktywny podatek odroczony i rezerwy
2.   Podatek odroczony w elementach sprawozdania finansowego

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6) szkolenie jest rejestrowane i utrwalone oraz  generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną

7/walidacja - efekty kształcenia będą zweryfikowane poprzez test kontroli wiedzy oraz ankietę oceny szkolenia.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Harmonogram wg programu, Metodyka: prezentacja PPT, wykład, case study, dyskusja , odpowiedzi na pytania zadawane głosowo i na czacie, szkolenie realizowane w czasie rzeczywistym
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu powstania i tworzenia podatku odroczonego, poznanie katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, wyceny składników aktywów i pasywów skutkującym utworzeniem podatku odroczonego
Po szkoleniu uczestnik będzie umiał samodzielnie podatek odroczony.
Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji.
zawodowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik nabył  wiedzę w  zakresie powstania i tworzenia podatku odroczonego, poznanie katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, wyceny składników aktywów i pasywów skutkującym utworzeniem  podatku odroczonego

Uuczestnik  umie samodzielnie  podatek odroczony.

Uczestnik nabył kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji.

zawodowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 349,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 429,27 zł
Koszt osobogodziny netto 58,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 71,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Składowa 18, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie

Zapewniamy: • 6 godz. Lekcyjnych szkolenia w czasie rzeczywistym • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat) • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu • współdzielenie ekranu • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Genowefa Kawecka-Siuzdak

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości
jest autorką ponad dwustu artykułów zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym. Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądowe, także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.
Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Nałęcz

Elżbieta Nałęcz

email: enalecz@akkonline.pl

tel: 601950841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

https://akkonline.pl/szkolenia,7,szkolenia-online.html

 Na szkoleniu  zaprezentowane zostaną przykłady liczbowe oraz ewidencja rachunkowa wyceny składników aktywów i pasywów (w tym według skorygowanej ceny nabycia) i ich ujęcie w księgach rachunkowych. Na szkoleniu otrzymują Państwo prezentację i materiały dodatkowe.

Ciasteczka>