Usługa - Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 2020. (szkolenie zdalne)

Logo AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

4.3/5 z 485 ocen

Tytuł Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 2020. (szkolenie zdalne)

Numer usługi 2020/08/10/21308/608331

Dostawca usług AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

Miejsce usługi Skierniewice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

349,00 zł netto za osobę

429,27 zł brutto za osobę

58,17 zł netto za osobogodzinę

71,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest dla działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 04-12-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

I.    Zasady kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów w interpretacjach, orzeczeniach  i ujęciu praktycznym
1.   Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.   Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów
3.   Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
4.   Udokumentowanie wydatku wg uor i prawa podatkowego w orzeczeniach i interpretacjacg
5.   Koszty uzyskania przychodów a zasady (polityka) rachunkowości

II.   Limity w podatku dochodowym samochody - omówienie i przykłady, interpretacje
1.   Limity w podatku dochodowym dla samochodu zakupionego, wynajętego, samochodu z Leasingu operacyjnego i finansowego
1.1.Limit dla kosztów amortyzacji
1.2.Limit kosztów leasingu oraz długoterminowego      
1.3.Limit dla ubezpieczenia
1.4.Wydatki eksploatacyjne (co zaliczamy?)
4.   Usługi finansowania dłużnego w interpretacjach podatkowych
4.1.Wzór ustalania kosztów finansowania dłużnego
4.2.Przykłady kosztów finansowania dłużnego w interpretacjach
4.3.Rozliczenie kosztów finansowania na przestrzeni 5 lat (FIFO), przykład
5.   Usługi niematerialne z podmiotami powiązanymi – interpretacje podatkowe
5.1.Wzór  i przykłady na zaliczanie usług niematerialnych kosztów do kosztów  podatkowych
5.2.Odliczenie przekroczonego limitu kosztów usług niematerialnych w następnych latach.
             
6.  Samochód pracownika wykorzystywany na potrzeby firmy
7.  Limit zaliczania składek na rzecz organizacji

III. Wierzytelności   i różnice kursowe   
1.  Nieściągalność wierzytelności
2.  Uprawdopodobnienie wierzytelności
3.  Różnice kursowe wg metody podatkowej
3.1.Transakcje kreujące koszty i przychody rozpoznawalne podatkowo
3.2.Transakcje nie kreujące kosztów i przychodów podatkowych
4.   Należności umorzone, przedawnione, sprzedane, odpisy aktualizujące
5.   Instrumenty finansowe
              
IV.  Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym
1.   Świadczenia na rzecz pracowników
1.1.Zfśs
1.2.Imprezy integracyjne i inne spotkania
1.3.Szkolenia pracowników
1.4.Wynagrodzenia i składki ZUS wynagrodzenie wypłacane w następnym miesiącu
1.5.Wydatki na pracowniczy program emerytalny pracowników
1.6.Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników  (pakiety medyczne, wyżywienie, odzież itd.)
2.   Wydatki na Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną
3.   Podróże służbowe pracowników - rozliczenie kosztów podróży
         
V.   Wydatki na reprezentację i reklamę
1.   Wydatki na spotkania z kontrahentami w firmie, restauracjach
2.   Wydatki świąteczne
3.   Wydatki na klientów firmy (szkolenia, gadżety),
4.   Wydatki na organizację targów,
5.   Wystrój firmy,
6.   VAT od reprezentacji

VI. Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.  Wartość początkowa i prawidłowa wysokość odpisów amortyzacyjnych,
2.  Niedobory, skutki kradzieży,
3.  Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
4.  Odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie
5.  Koszty zaniechanych inwestycji
    
VII.Wydatki na założenie firmy, podwyższenie kapitału
1.  Koszty założenia firmy
2.  Koszty podwyższenia kapitału zakładowego
3.  Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny
4.  Podatek VAT a aport
5.  Odpłatne zbycie udziałów (akcji)

VIII.Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym
1.   Kary za wadliwe wykonanie usługi,
2.   Kary za opóźnienie w dostawie
3.   Grzywny, sankcje karnoskarbowe
4.   Koszty sądowe – ujęcie u wierzyciela i dłużnika, wyjaśnienia organów podatkowych

IX.  Koszty i przychody na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym – przykłady
1.   Koszty pośrednie i bezpośrednie
2.   Koszty dotyczące okresu poprzedniego, zafakturowane w następnym
3.   Koszty międzyokresowe – przykłady, wyjaśnienia organów podatkowych
4.   Korekty faktury, zwroty towarów na przełomie roku
5.   Rabaty i premie

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6)   generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Harmonogram wg programu, Metodyka: prezentacja PPT, wykład, case study, dyskusja , odpowiedzi na pytania zadawane głosowo i na czacie, szkolenie realizowane w czasie rzeczywistym
Data realizacji zajęć
07-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do prawidłowego kwalifikowania i ewidencjonowania kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu w tym: kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów , świadczeń dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym, wydatków na reprezentację i reklamę , na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na założenie firmy, na podwyższenie kapitału, ujmowania kar, sankcji, grzywien, kosztów sądowych, not obciążeniowych, różnic kursowych.

Efekty uczenia się

 Uczestnik po szkoleniu umie samodzielnie  i prawidłowo wg obowiązującego prawa prowadzić ewidencję księgową kosztów oraz rozpoznawać nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym.

Uczestnik nabył  kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 349,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 429,27 zł
Koszt osobogodziny netto 58,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 71,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Składowa 18, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie

Zapewniamy: • 6 godz. Lekcyjnych szkolenia w czasie rzeczywistym • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat) • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu • współdzielenie ekranu • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Genowefa Kawecka-Siuzdak

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym. Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądowe, także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.
Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozyt

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Nałęcz

Elżbieta Nałęcz

email: enalecz@akkonline.pl

tel: (+48) 601 950 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

https://akkonline.pl/szkolenia,7,szkolenia-online.html

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty) niezbędne do realizacji usługi na dwa dni przed szkoleniem

Ciasteczka>