Usługa - Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 2020.. (szkolenie zdalne)

Logo AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

4.3/5 z 438 ocen

Tytuł Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 2020.. (szkolenie zdalne)

Numer usługi 2020/08/10/21308/608331

Dostawca usług AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

Miejsce usługi Skierniewice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

349,00 zł netto za osobę

429,27 zł brutto za osobę

58,17 zł netto za osobogodzinę

71,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest dla działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 03-12-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I.   Zasady kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów w interpretacjach i ujęciu praktycznym
1.   Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.   Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w wyjaśnieniach organów podatkowych i doktrynie sądowej
3.   Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowym
4.   Usługi finansowania dłużnego w interpretacjach podatkowych
4.1.Wzór ustalania kosztów finansowania dłużnego – uznanie za koszty podatkowe w najnowszych interpretacjach
4.2 Przykłady zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów
5.   Usługi doradcze, zarządcze i inne (wysokość kosztów zaliczona do kosztów  podatkowych)
6.   Płatności gotówką
7.   Pozostałe

II.  Limity w podatku dochodowym - omówienie i przykłady
1.   Limity w podatku dochodowym
1.1.Limit dla kosztów amortyzacji, jak i kosztów leasingu oraz długoterminowego wynajmu samochodów  
1.2.Limit dla ubezpieczenia AC
1.3.Ograniczenia w wydatkach eksploatacyjnych na samochody ujętych  w ewidencji środków trwałych
1.4.Wydatki eksploatacyjne ma samochód  służbowy
2.   Samochód pracownika wykorzystywany na potrzeby firmy
3.   Usługi niematerialne – wzór EBITDA
4.   Koszty finansowania dłużnego
4.1.Koszty finansowania dłużnego w interpretacjach
4.2.Wzór EBITDA – stanowisko organów podatkowych i linia orzecznictwa
4.3.Przykłady wyliczania
5.   Limit zaliczania składek na rzecz organizacji, do których  przynależność podatnika nie jest obowiązkowa
6.   Płatność za pośrednictwem rachunku bankowego
7.   Biała lista podatników

III. Wierzytelności      
1.   Nieściągalność wierzytelności
2.   Uprawdopodobnienie wierzytelności
3.   Różnice kursowe wg metody podatkowej
3.1.Kreujące koszty i przychody rozpoznawalne podatkowo
3.2.Niekreujące kosztów i przychodów podatkowych
4.   Należności umorzone, przedawnione, sprzedane
5.   Odpisy aktualizujące a koszty uzyskania przychodów
6.   Ulga na złe długi od 1 stycznia 2020 r.
6.1.Uprawnienia dla wierzycieli
6.2.Obowiązki dla dłużników

IV. Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym
1.   Świadczenia na rzecz pracowników
1.1.zfśs,  
1.2.imprezy integracyjne i inne spotkania
1.3.szkolenia pracowników
1.4.wynagrodzenia i składki ZUS
1.5.wydatki na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego
1.6.pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(spotkania jubileuszowe, świąteczne, szkoleniowe, pakiety medyczne, podróże służbowe itp.)
2.   Należności pracownicze
2.1.wynagrodzenia i składki ZUS
2.2.rozwiązanie umów niezgodnie z prawem
2.3.nagrody jubileuszowe
3.   Wydatki na Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną
4.   Podróże służbowe

V.  Wydatki na reprezentację i reklamę
1.   Wydatki na spotkania z kontrahentami w firmie, restauracjach
2.   Wydatki świąteczne
3.   Wydatki na klientów firmy (szkolenia, gadżety)
4.   Wydatki na targach,
5.   Wystrój firmy  
6.   Podatek VAT od reprezentacji

VI.  Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.   Wartość początkowa i prawidłowa wysokość odpisów amortyzacyjnych
2.   Niedobory, skutki kradzieży
3.   Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
4.   Kiedy odpis amortyzacyjny stanowi koszt podatkowy?
5.   Odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie – ustalenie kosztu uzyskania przychodów    
6.   Koszty zaniechanych inwestycji
7.   Koszty zakończonych prac rozwojowych

VII. Wydatki na założenie firmy, podwyższenie kapitału
1.   Koszty założenia firmy
2.   Koszty podwyższenia kapitału zakładowego
3.   Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny – koszt uzyskania przychodów
4.   Podatek VAT a aport
5.   Odpłatne zbycie udziałów (akcji)

VIII. Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym
3.   Kary za wadliwe wykonanie usługi,
4.   Kary za opóźnienie w dostawie
5.   Grzywny, sankcje karno skarbowe
6.   Koszty sądowe – ujęcie u wierzyciela i dłużnika, wyjaśnienia organów podatkowych

IX. Koszty na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym - przykłady
1.   Koszty pośrednie i bezpośrednie- wyjaśnienia organów podatkowych
2.   Koszty dotyczące okresu poprzedniego, zafakturowane w następnym
3.   Koszty międzyokresowe – przykłady w wyjaśnieniach organów podatkowych
4.   Koszty odpisywane sukcesywnie w koszty

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6) szkolenie jest rejestrowane i utrwalone oraz  generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną

7/walidacja - efekty kształcenia będą zweryfikowane poprzez test kontroli wiedzy oraz ankietę oceny szkolenia.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Harmonogram wg programu, Metodyka: prezentacja PPT, wykład, case study, dyskusja , odpowiedzi na pytania zadawane głosowo i na czacie, szkolenie realizowane w czasie rzeczywistym
Data realizacji zajęć
07-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z zakresu zasad kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów , Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym, Wydatki na reprezentację i reklamę , na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na założenie firmy, podwyższenie kapitału, Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym , Koszty na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym, Różnice kursowe
Uczestnik będzie umiał po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązującego prawa prowadzić ewidencję księgową kosztów oraz rozpoznawać nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym.
Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia pozyskał wiedzę z zakresu zasad kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów , Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym, Wydatki na reprezentację i reklamę , na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na założenie firmy, podwyższenie kapitału, Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym , Koszty na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym, różnic kursowych. 

 Uczestnik  umie po szkoleniu samodzielnie  i prawidłowo wg obowiązującego prawa prowadzić ewidencję księgową kosztów oraz rozpoznawać nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym.

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 349,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 429,27 zł
Koszt osobogodziny netto 58,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 71,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Składowa 18, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie

Zapewniamy: • 6 godz. Lekcyjnych szkolenia w czasie rzeczywistym • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat) • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu • współdzielenie ekranu • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Genowefa Kawecka-Siuzdak

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym. Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądowe, także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.
Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozyt

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Nałęcz

Elżbieta Nałęcz

email: enalecz@akkonline.pl

tel: 601950841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

https://akkonline.pl/szkolenia,7,szkolenia-online.html

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty) niezbędne do realizacji usługi na dwa dni przed szkoleniem

Ciasteczka>