Usługa - WZORCOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) i inne ważne zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych

Logo ApexNet sp. z o.o. sp. k.

0/5

Tytuł WZORCOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) i inne ważne zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych

Numer usługi 2020/08/06/7909/607302

Dostawca usług ApexNet sp. z o.o. sp. k.

Miejsce usługi Szczecin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi niezrealizowana

PLN

995,00 zł netto za osobę

995,00 zł brutto za osobę

82,92 zł netto za osobogodzinę

82,92 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Zamawiający oraz osoby pracujące w zamówieniach publicznych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 100
Data zakończenia rekrutacji: 10-09-2020
Liczba godzin usługi: 12

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

 1. Co to są dokumenty zamówienia?
 2. Czym się różni specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) od opisu potrzeb i wymagań (OPiW)?
 3. W jakich trybach wymagany jest SWZ, a w jakich OPiW?
 4. Wymagana forma dokumentów zamówienia. Czy osoby sporządzające SWZ i OPiW musza posiadać podpis elektroniczny?
 5. W jaki sposób należy zapewnić dostęp do dokumentów zamówienia?
 6. Jakie dokumenty zamówienia należy sporządzić podczas negocjacji i dialogu?
 7. Istotne zmiany dotyczące udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia
 8. Dlaczego nie zawsze można zmienić treść dokumentów zamówienia w przeddzień terminu składania ofert?
 9. Zmiany dokumentów zamówienia prowadzące i nieprowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia - procedura wprowadzania zmian, kolejność upublicznienia informacji, terminy.

2. ETAP POPRZEDZAJĄCY SPORZĄDZENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

a) Analiza potrzeb i wymagań

 • Kto jest zobowiązany dokonać analizy potrzeb i wymagań?
 • Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
 • W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 • Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?

b) Raport z realizacji zamówienia i jego wpływ na SWZ

 • Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 • Co musi zawierać ten raport?
 • Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?

3. JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)?

a) Co się zmienia w przepisach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia?

b) Jak prawidłowo sporządzić informację o przedmiotowych środkach dowodowych?

 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych
 • Zmiany dotyczące uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych?

c) Jak należy podawać termin wykonania zamówienia w SWZ po wejściu w życie nowej ustawy Pzp? Omówienie niedopuszczalnych sposobów podawania terminu wykonania zamówienia.

d) Rewolucja w zakresie podstaw wykluczenia.

 • Zmniejszenie liczby obligatoryjnych podstawy wykluczenia
 • Zmiana sposobu weryfikacji okoliczności złożenia odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
 • Jak zmiana definicji „wykonawcy” wpływa na podstawy wykluczenia z postępowania?
 • Istotne zmiany dotyczące fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania

e) Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu po wejściu w życie nowej ustawy Pzp

 • Nowe warunki udziału w postępowaniu.
 • Co to jest zdolność do występowania w obrocie prawnym? Czy można wymagać aby o udzielenie zamówienia ubiegali się wyłącznie Wykonawcy wpisani do KRS?
 • Zapisy, które warto zamieścić w SWZ w związku ze zmianami dotyczącymi polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców.
 • Co konsorcjum lub Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów musi złożyć wraz z ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

f) Podmiotowe środki dowodowe

 • Definicja „podmiotowych środków dowodowych”
 • Jak prawidłowo sporządzić w SWZ wykaz podmiotowych środków dowodowych
 • Zmiany dotyczące formy podmiotowych środków dowodowych
 • Jak składać, uzupełniać, poprawiać podmiotowe środki dowodowe?
 • Czy jest możliwe uzupełnienie pełnomocnictw po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

4. ZAPISY SWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ

 1. Jak sporządzić wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej?
 2. Wymagana forma oferty.
 3. Jak składać i weryfikować podpis zaufany?
 4. Jak składać i weryfikować podpis osobisty?
 5. Zapisy SWZ dotyczące sesji otwarcia ofert BEZ udziału Wykonawców
 6. Czy warto zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SWZ dotyczące trybu postępowania w przypadku awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert?

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM PO WEJŚCIU W ŻYCIE NOWEJ USTAWY PZP

 1. Zmiany dotyczące form, w jakich wadium może być wnoszone.
 2. Zmiany dotyczące maksymalnej wysokości wadium.
 3. Nowe zasady zwrotu wadium.
 4. Jak zwracać wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia?

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. W jaki sposób należy podać termin związania ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 2. Zmiany dotyczące długości terminów związania ofertą.
 3. Zmiany dotyczące przedłużania terminu związania ofertą.
 4. Czy należy zmienić termin związania ofertą w sytuacji przedłużania terminu składania ofert?
 5. Nowa procedura postępowania w sytuacji, gdy oferta nie zostanie wybrana przed upływem terminu związania ofertą.
 6. Co to jest „pisemna zgoda”?

7. ZMIANY DOTYCZĄCE KRYTERIÓW OCENY OFERT

 1. Liberalizacja podejścia do kryterium najniższej ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.
 2. Czy należy podawać wagę kryterium najniższej ceny, jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny ofert?
 3. Nowe zasady przeprowadzania dogrywek w przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 8. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ISTOTNE ZMIANY

 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych).
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych.
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych.
 5. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

 1. Na które czynności i zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, po wejściu w życie przepisów nowej ustawy Pzp?
 2. Gdzie i w jakim terminie należy wnosić skargi na orzeczenia KIO? Omówienie istotnych zmian.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

10. WIZJA LOKALNA

 1. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 2. Jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?

11. PROCEDURA ODWRÓCONA

 1. Czy jest możliwe przeprowadzenie procedury odwróconej w postępowaniach o zamówienie o wartości mniejszej niż progi UE?
 2. W jaki sposób powinna być przeprowadzona procedura odwrócona?
 3. Wymagane zapisy SWZ w przypadku procedury odwróconej.

12. ZAMÓWIENIA BAGATELNE

 1. Co to jest wartość dotycząca jednorazowego zakupu?
 2. Czy przepisy o zamówieniach bagatelnych odnoszą się do robót budowlanych?
 3. Przepisy mające zastosowanie do zamówień bagatelnych
 4. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym:
 • Kiedy należy opublikować ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym?
 • Co winno zawierać ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym?
 • Przypadki, w których nie ma konieczności zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym

13. OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY - NOWOŚĆ!

 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?

14. Informacja o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 1. Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 2. W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 3. Co musi zawierać taka informacja?

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
WZORCOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) i inne ważne zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
WZORCOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) i inne ważne zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Koniec z SIWZ! W nowej ustawie dotychczasowy dokument SIWZ zostaje zastąpiony dokumentem SWZ, czyli specyfikacją warunków zamówienia.

Co to dla Ciebie oznacza?

Zapraszamy na szkolenie na którym poznasz różnicę między dotychczasowym SIWZ, a nowym SWZ.

Efekty uczenia się

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE TUTAJ

Koniec z SIWZ! W nowej ustawie dotychczasowy dokument SIWZ zostaje zastąpiony dokumentem SWZ, czyli specyfikacją warunków zamówienia.

Co to dla Ciebie oznacza?

Zapraszamy na szkolenie na którym poznasz różnicę między dotychczasowym SIWZ, a nowym SWZ.

Tylko w ApexNet! Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wzór SWZ wg nowej ustawy w EduStrefie!

Na szkoleniu temat nowej ustawy Pzp zostanie poruszony również w innych ważnych aspektach.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 995,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 995,00 zł
Koszt osobogodziny netto 82,92 zł
Koszt osobogodziny brutto 82,92 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. 3 Maja 31, 70-215 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Czaban

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agata Greguła

Agata Greguła

email: agata.gregula@apexnet.pl

tel: +48(22)2058904

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

CENA ZAWIERA

 •  Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 •  Lunch i poczęstunki w przerwach

Ciasteczka>