Usługa - Kompendium MBA II - Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstwem część 3 i 4

Logo QUEST CHANGE MANAGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.7/5 z 2445 ocen

Tytuł Kompendium MBA II - Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstwem część 3 i 4

Numer usługi 2020/08/06/9458/607280

Dostawca usług QUEST CHANGE MANAGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 920,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

153,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa Kompendium Zarządzania Strategicznego – MBA II przeznaczone jest dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla, dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio za kreowanie strategii działania firmy jak i jej zarządzanie.

 • Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Właściciele
 • Prezesi
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 21-10-2020
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. PLANOWANIE STRATEGICZNE I MARKETING STRATEGICZNY

 • Pojęcie strategii firmy
 • Metody analizy strategicznej

2. MARKETING

 • MARKETING - Interpretacja tradycyjna
 • MARKETING - Interpretacja współczesna
 • Marketing strategiczny
 • Marketing taktyczny/operacyjny
 • MIX Marketingowy (koncept 5 P’s)
 • Dwanaście praw marketingu

3. PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU

 • Koncepcja marketingu 3.0
 • Porównanie marketingu 1.0, 2.0, 3.0

4. PROCES PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
ETAP I: Analiza podstawowych założeń biznesowych firmy.

 • Analiza strategiczna otoczenia zewnętrznego i sytuacji wewnętrznej firmy (w oparciu o wybrane typy analiz)
 • Wybór typu strategii
 • Formułowanie kluczowych szczegółów strategii

ETAP II. Przełożenie strategii na działania operacyjne
Określenie kluczowych procesów

 • Przykładowe pytania ogólnej analizy strategicznej
 • Analiza SWOT/TOWS
 • Analiza makrootoczenia firmy – PEST/PEEST/PESTEL
 • Analiza rynku
 • Cykl życia produktu
 • Analiza rynku/sektora według 5-ciu sił Portera
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu (KCS)

5. NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE NARZĘDZIA ANALIZY OPCJI STRATEGICZNYCH I PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

 • Analiza łańcucha wartości Portera
 • Macierz Ansoffa
 • Macierz BCG
 • Macierz GE - McKinseya

6. PODSTAWOWE STRATEGIE KONKUROWANIA

 • Strategie według Portera
 • Strategia według Treacy/Wiersem
 • Strategia Błękitnego Oceanu
 • Analiza konkurencjności (Competitive Analysis)
 • Pozycjonowanie (Positioning)
 • Propozycja wartości (Value Proposition)
 • Unikalna propozycja sprzedażowa (USP - Unique Selling Proposition)
 • Benchmarking

7. DODATKOWE STANDARDY DZIAŁANIA FIRMY POMOCNE W PLANOWANIU STRATEGICZNYM

 • Analiza McKinsey 7S model
 • Osiem czynników sukcesu firmy
 • Typowe błędne reakcje osób zarządzających na turbulencje rynkowe

8. SKUTECZNOŚĆ LIDERA
Taktyki menedżerskie

 • Zasada asertywnego „obnażania faktów i odczuć” – menedżer mediatorem
 • Zasada konfrontacji nieantagonizującej
 • Zasada 20 – 60 – 20 – zarządzanie zespołem w zmianie
 • Zasada „obranych i poćwiartowanych jabłek”
 • Prawo Pareto – zasada 80/20
 • Zasada przewagi tempa decyzji nad jej jakością
 • Zasada „świadomego niegaszenia pożarów”
 • Cierpliwość w zarządzaniu – zarządzanie DOŁKIEM i zarządzanie w DOŁKU
 • Mechanika delegowania na 6-ciu poziomach
 • Zarządzanie „błędem podopiecznego”
 • 8 sposobów wpływania na drugiego człowieka w miejscu pracy

Konflikt

 • Koło konfliktu
 • Postępowanie w konflikcie
 • Pięć stylów reakcji na konflikt

9. DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW

 • Pojęcie rachunkowości
 • Funkcje rachunkowości
 • Podwójna rola rachunkowości
 • Nadrzędne zasady rachunkowości

10. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Schemat Bilansu
 • Schemat rachunku Zysków i Strat
 • Schemat Sprawozdania z Przepływu Środków PIENIĘŻNYCH (CASH Flow)
 • Podsumowanie
 • Analiza – czyli powiązania między sprawozdaniami
 • Analiza pionowa (statyczna) i pozioma (dynamiczna) Bilansu i Rachunku Zysków i Strat

11. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki efektywności
 • Wskaźniki uzupełniające
 • Wskaźniki zadłużeniA
 • Zalety i wady analizy wskaźnikowej

12. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM
Co to jest kapitał obrotowy -

 • Rodzaje strategii zarządzania kapitałem obrotowym
  - Strategie finansowania środków obrotowych
  - Rodzaje strategii finansowania środków obrotowych
 • Bieżące zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Cykl konwersji gotówki netto
 • Cykl kapitału obrotowego

13. CYKL OPERACYJNY (OBROTOWY)
14. RACHUNEK KOSZTÓW

 • Pojęcie kosztu
 • Klasyfikacja kosztów
 • Układy ewidencyjne kosztów
 • Alokacja kosztów

15. BUDŻET

 • Definicja
 • Etapy budżetowania
 • Metody sporządzania budżetu i rodzaje

16. DODATKOWE NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 • Analiza progu rentowności (BEP)
 • Analiza wrażliwości

17. DECYZJE INWESTYCYJNE
Ocena projektów inwestycyjnych (techniki)

 • Księgowa stopa zwrotu
 • Zdyskontowany okres zwrotu
 • NPV wartość bieżąca netto
 • IRR wewnętrzna stopa zwrotu
 • PI wskaźnik zyskowności
 • Przepływy pieniężne

18. RYZKO

 • Definicja ryzyka
 • Rodzaje ryzyka charakterystyka
 • Strategie wobec ryzyka
 • Inny podział ryzyka
 • Ryzyko inwestycji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Klasyfikacja metod

19.TABELA WSKAŹNIKÓW
20. WPROWADZENIE – ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRM


21. DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL), JAKO PARTNER STRATEGICZNY – CZTERY FUNKCJE
DZIAŁU HR WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI
22. KLASYCZNE ZADANIA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL)- PROCESY W
ODPOWIEDZIALNOŚCI DZIAŁU HR

 • Planowanie działań HR 
 • Rekrutacja i selekcja pracowników 
 • Trening i rozwój umiejętności 
 • Ocena wyników pracy - systemy wyznaczania zadań i ocen pracowniczych 
 • Wynagrodzenia i benefity 
 • Zarządzanie relacjami pracowniczymi

23. SELEKCJA I WYBÓR PRACOWNIKÓW JAKO PODSTAWA SUKCESU ORGANIZACJI

 • Wprowadzenie – Ścieżka Gallupa do efektywności firmy
 • 6 kroków skutecznej rekrutacji 
 • Rozmowa kwalifikacyjna 
 • Przebieg rozmowy rekrutacyjnej 
 • Styl prowadzenia rozmowy 
 • Rodzaje pytań
 • Prowadzenie rekrutacji w oparciu o kryteria behavioralne 
 • Co poza rozmową – inne metody rekrutacji 

24. EFEKTYWNY PODZIAŁ ZADAŃ A REALIZACJA STRATEGII - PROCES ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE/EFEKTY (ZPC)

 • Wprowadzenie – znaczenie Zarządzania przez cele dla wdrożenia strategii organizacji 
 • Elementy kluczowe ZPC
 • Wady i zalety sytemy ZPC 
 • Wzór karty celów

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
CYKL OPERACYJNY (OBROTOWY), RACHUNEK KOSZTÓW, BUDŻET, DODATKOWE NARZĘDZIA ANALITYCZNE
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
RYZKO, TABELA WSKAŹNIKÓW, WPROWADZENIE – ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRM
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL), JAKO PARTNER STRATEGICZNY – CZTERY FUNKCJE DZIAŁU HR WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI,KLASYCZNE ZADANIA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL)- PROCESY W ODPOWIEDZIALNOŚCI DZIAŁU HR
Data realizacji zajęć
19-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
SELEKCJA I WYBÓR PRACOWNIKÓW JAKO PODSTAWA SUKCESU ORGANIZACJI, EFEKTYWNY PODZIAŁ ZADAŃ A REALIZACJA STRATEGII - PROCES ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE/EFEKTY (ZPC)
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

dotyczące wiedzy:

Znajomość pojęć: Analiza strategiczna, SWOT/TOWS, PEST/PEEST/PEESTEL, 5 Sił Portera, Krytyczne Czynniki Sukcesu (KCS), Macież BCG, GE-McKinsey, Ansoffa, MIX Marketingowy, Koncepcja marketingu 3.0, Warianty Strategii Konkurowania, Pozycjonowanie, Repozycjonowanie, Propozycja wartości, Benchmarking, Model 7S, Model IV i V Generacji Sprzedaży, Zasada 20-60-20, Prawo Pareto, 6 poziomów delegowania, Koło konfliktu, Funkcje Rachunkowokości, Zasada Memoriału, Sprawozdanie Finansowe, Schemat Bilansu, Schemat rachunku zysków i strat, CASH Flow, Analiza Wskaźnikowa, Wskaźnik Rentowności, ROA, ROE, ROI, Wskaźniki Płynności, Kapitał Obrotowy, Majatek Obrotowy, Cykl konwersji gotówki, Cykl kapitału obrotowego, Cykl operacyjny, Rachunek kosztów, Klasyfikacja kosztów, Układy ewidencyjne kosztów, Koszty aktywowane, Alokacja kosztów, Budżet, Budżet cząstkowy, Analiza progu rentowności (BEP), Analiza Wrażliwości, Decyzje Inwestycyjne, Ocena Projektow Inwestycyjnych, Okres Zwrotu, Księgowa stopa zwrotu, Wartość bieżąca netto (NPV), Wewętrzna stopa zwrotu (IRR), Zarządzanie Ryzykiem, Ekonomiczna wartość dodana, Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) Ścieżka Gallupa, Proces zarządzania przez cele (ZPC), dotyczące umiejętności: 

- Wie na czym polega planowanie strategiczne i marketing strategiczny
- Potrafi planować procesy marketingowe zorietnowane na działania krótko- i średniookresowe na istniejących rynkach lub segmentach
- Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji strategicznej w oparciu o nowoczesne narzędzia oraz potrafi planować i budować strategię firmy z uwzględnieniem wymogów ekonomii chaosu.
- Potrafi przeprowadzić proces planowania strategii marketingowej w oparciu o najnowsze narzędzia analityczne z uwzględnieniem analizy konkurencyjności, 
- Wie jakie kwestie mają kluczowe znaczenie dla swojej działalności
- Potrafi formułować kluczowe szczegóły strategii i umie określać kluczowe ich procesy
- Umie odnaleźć obszary, w których można uzyskać przewagę nad konkurencją
- Wie na czym polega pozycjonowanie produktu jako czynnik budowania konkurencyjności, 
- Wie jak stosować Benchmarking 
- Zna taktyki menadżerskie i wie jak je stosować w zależności od sytuacji
- Zna podstawowe zasady działania rachunkowości finansowej (bilans, P&L, cash flow, rachunek zysków i strat)
- Zna podstawowe wskaźniki rachunkowości zarządczej używane w analizie strategicznej sytuacji firmy
- Potrafi definiować główne ryzyka działalności biznesowej i zna zasady zmniejszania ich wpływu na działalność firmy
- Rozumie i potrafi kontrolować kompleksowe firmowe procesy w obszarze Zarządzania Potencjałem Ludzkim
- Potrafi planować działania firmy w obszarze HR

dotyczące kompetencji:

- Kluczowe kompetencje zawodowego menedżera z odpowiedzialnością nowoczesnego zarządzania strategicznego firmy
- Wdrażania skutecznej strategii biznesowej, aby zapewnić swojej Firmie bezpieczeństwo i warunki do rozwoju.
- Dostrzegania i wykorzystywania potencjału w obszarze marketingu, aby budować spójną strategię Firmy
- Identyfikowania ważnych obszarów do podejmowania decyzji finansowych.
- Analizowania przyczyn i skutków strategicznych decyzji finansowych.
- Interpretacji sprawozdań finansowych i przeprowadzenia analizy wskaźnikowej
- Zarządzania ryzykiem strategicznym oraz unikania niebezpieczeństw i błędów związanych z szybkim, niekontrolowanym rozwojem firmy
- Najnowocześniejszych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej

Efekty uczenia się

dotyczące wiedzy:

Znajomość pojęć: Analiza strategiczna, SWOT/TOWS, PEST/PEEST/PEESTEL, 5 Sił Portera, Krytyczne Czynniki Sukcesu (KCS), Macież BCG, GE-McKinsey, Ansoffa, MIX Marketingowy, Koncepcja marketingu 3.0, Warianty Strategii Konkurowania, Pozycjonowanie, Repozycjonowanie, Propozycja wartości, Benchmarking, Model 7S, Model IV i V Generacji Sprzedaży, Zasada 20-60-20, Prawo Pareto, 6 poziomów delegowania, Koło konfliktu, Funkcje Rachunkowokości, Zasada Memoriału, Sprawozdanie Finansowe, Schemat Bilansu, Schemat rachunku zysków i strat, CASH Flow, Analiza Wskaźnikowa, Wskaźnik Rentowności, ROA, ROE, ROI, Wskaźniki Płynności, Kapitał Obrotowy, Majatek Obrotowy, Cykl konwersji gotówki, Cykl kapitału obrotowego, Cykl operacyjny, Rachunek kosztów, Klasyfikacja kosztów, Układy ewidencyjne kosztów, Koszty aktywowane, Alokacja kosztów, Budżet, Budżet cząstkowy, Analiza progu rentowności (BEP), Analiza Wrażliwości, Decyzje Inwestycyjne, Ocena Projektow Inwestycyjnych, Okres Zwrotu, Księgowa stopa zwrotu, Wartość bieżąca netto (NPV), Wewętrzna stopa zwrotu (IRR), Zarządzanie Ryzykiem, Ekonomiczna wartość dodana, Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) Ścieżka Gallupa, Proces zarządzania przez cele (ZPC), 

 

dotyczące umiejętności: 

 • Wie na czym polega planowanie strategiczne i marketing strategiczny
 • Potrafi planować procesy marketingowe zorietnowane na działania krótko- i średniookresowe na istniejących rynkach lub segmentach
 • Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji strategicznej w oparciu o nowoczesne narzędzia oraz potrafi planować i budować strategię firmy z uwzględnieniem wymogów ekonomii chaosu.
 • Potrafi przeprowadzić proces planowania strategii marketingowej w oparciu o najnowsze narzędzia analityczne z uwzględnieniem analizy konkurencyjności, 
 • Wie jakie kwestie mają kluczowe znaczenie dla swojej działalności
 • Potrafi formułować kluczowe szczegóły strategii i umie określać kluczowe ich procesy
 • Umie odnaleźć obszary, w których można uzyskać przewagę nad konkurencją
 • Wie na czym polega pozycjonowanie produktu jako czynnik budowania konkurencyjności, 
 • Wie jak stosować Benchmarking 
 • Zna taktyki menadżerskie i wie jak je stosować w zależności od sytuacji
 • Zna podstawowe zasady działania rachunkowości finansowej (bilans, P&L, cash flow, rachunek zysków i strat)
 • Zna podstawowe wskaźniki rachunkowości zarządczej używane w analizie strategicznej sytuacji firmy
 • Potrafi definiować główne ryzyka działalności biznesowej i zna zasady zmniejszania ich wpływu na działalność firmy
 • Rozumie i potrafi kontrolować kompleksowe firmowe procesy w obszarze Zarządzania Potencjałem Ludzkim
 • Potrafi planować działania firmy w obszarze HR

dotyczące kompetencji:

 • Kluczowe kompetencje zawodowego menedżera z odpowiedzialnością nowoczesnego zarządzania strategicznego firmy
 • Wdrażania skutecznej strategii biznesowej, aby zapewnić swojej Firmie bezpieczeństwo i warunki do rozwoju.
 • Dostrzegania i wykorzystywnia potencjału w obszarze marketingu, aby budować spójną strategię Firmy
 • Identyfikowania ważnych obszarów do podejmowania decyzji finansowych.
 • Analizowania przyczyn i skutków strategicznych decyzji finansowych.
 • Interpretacji sprawozdań finansowych i przeprowadzenia analizy wskaźnikowej
 • Zarządzania ryzykiem strategicznym oraz unikania niebezpieczeństw i błędów związanych z szybkim, niekontrolowanym rozwojem firmy
 • Najnowocześniejszych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 920,00 zł
Koszt osobogodziny netto 125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 153,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Okopowa 56/222, 01-042 Warszawa, woj. mazowieckie

Siedziba Firmy Quest Change Managers

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Sarnecki

Krzysztof Sarnecki

Trener Zawodowy negocjator, autor koncepcji i inżynierii Sprzedaży IV i V generacji i sprzedaży transformacyjnej. Specjalista i konsultant strategiczny w zakresie zarządzania operacyjnego i strategicznego, marketingu, sprzedaży i negocjacji
Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach. Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu i sprzedaży. Inspirator i konsultant zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm. Wybitny prezenter i zawodowy mówca.
Wyższe - Absolwent University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management (Lake Forest, Illinois).
Ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultingów z firmami w Polsce i na świecie.

Zdjęcie Tomasz Zambrzycki

Tomasz Zambrzycki

Trener, praktyk, ekspert w zakresie sprzedaży transformacyjnej, IV i V generacji
Konsultant biznesowy i trener w zakresie planowania strategicznego, zarządzania, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Agent zmian w procesach transformacji konkurencyjności dużych i średnich firm.
Wyższe - Absolwent szkoły Biznesu Uniwersytetu Loyola w Chicago oraz The University of Illinois Institute of Entrepreneurial Studies. Studiował także prawo na Uniwersytecie Łódzkim.
Współzałożyciel i Senior Partner w QUEST Change Managers. Wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i prowadzeniu własnej działalności biznesowej w Stanach Zjednoczonych, od 2011 w Polsce. Współzałożyciel Business Growth Consultants i Academy of Business and Career Development w U.S.A. Absolwent Szkoły Biznesu Loyola University Chicago oraz University of Illinois Institute for Entrepreneurial Studies.

Zdjęcie Robert Noworolski

Robert Noworolski

Przedsiębiorca, doradca strategiczny specjalizujący się w zarządzaniu sprzedażą oraz zwiększaniu przychodów. Interim menedżer oraz agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm
Na przestrzeni 10 lat praktyki konsultingowej współpracował z branżą handlową, finansową, hotelarską, motoryzacyjną, logistyczną, chemiczną i petrochemiczną, rolniczą, budowlaną i drogową, metalurgiczną, sportową, reklamową, badań rynkowych, usług szkoleniowych i HR, kosmetyczną i beauty, stomatologiczną, medyczną, apteczną, przemysłem maszynowym, ciężkim i elektroenergetycznym oraz z polskimi i międzynarodowymi producentami produktów dedykowanych biznesowi i osobom indywidualnym.
Wyższe - Absolwent Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Trener metodologii Insights Discovery™. Certyfikowany menedżer projektów PMI® (certyfikat CAPM®). Certyfikowany trener Szkoły Trenerów TROP.
Na przestrzeni 10 lat praktyki konsultingowej współpracował z branżą handlową, finansową, hotelarską, motoryzacyjną, logistyczną, chemiczną i petrochemiczną, rolniczą, budowlaną i drogową, metalurgiczną, sportową, reklamową, badań rynkowych, usług szkoleniowych i HR, kosmetyczną i beauty, stomatologiczną, medyczną, apteczną, przemysłem maszynowym, ciężkim i elektroenergetycznym oraz z polskimi i międzynarodowymi producentami produktów dedykowanych biznesowi i osobom indywidualnym.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Adam Łęski

Adam Łęski

email: adam.leski@questcm.pl

tel: 539909838

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Koszt transportu i zakwaterowania nie stanowi kosztów usługi.

Koszt ten jest ponoszony przez uczestnika usługi

Ciasteczka>