Usługa - KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA DLA PRAWA JAZDY KAT. C, C+E, C1, C1+E MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA /MBON PLUS

Logo MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

4.5/5 z 221 ocen

Tytuł KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA DLA PRAWA JAZDY KAT. C, C+E, C1, C1+E MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA /MBON PLUS

Numer usługi 2020/08/05/6974/607032

Dostawca usług MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

Miejsce usługi Wieliczka

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

658,00 zł netto za osobę

658,00 zł brutto za osobę

14,00 zł netto za osobogodzinę

14,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest dla osób, które ukończyły 21 lat.

" Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 08-09-2020
Liczba godzin usługi: 47
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.MK 504/1/11 z dnia 10.06.2011
Zakres uprawnień: Prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów: Prawo jazdy kategorii: A1, A, B, B+E, C, C+E, D (Z KAT.C), D ( Z KAT. B), KWALIFIKACJA WSTĘPNA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE KURSU ZAJĘĆ, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE CYKLU ZAJĘĆ;

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E 

kurs zawiera:

 • zajęcia teoretyczne 44 godzin (32,5 godzin zegarowych)  prowadzone jako wykład i ćwiczenia pod nadzorem trenera/wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – prowadzone w sali ośrodka szkolenia (e-learning).

  Oprogramowanie to zapewnia:

  1) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na    bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce

  2) przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia

  3) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć

  4) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia   oraz   zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik        

  5) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w pkt 4)

 • zajęcia praktyczne 3 godziny (2,5 godzin zegarowych) przeprowadzane będą na drogach w Krakowie i okolicach oraz na placu manewrowym

 • Nasz ośrodek zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia Egzaminu końcowego zwanego dalej  TESTEM KWALIFIKACYJNYM.
 • W przypadku otrzymania wyniku negatywnego z testu kwalifikacyjnego w pierwszym terminie, osoba może przystąpić ponownie do egzaminu organizowanego w  naszym ośrodku po wniesieniu dodatkowej opłaty za każdy kolejny egzamin (opłata poza systemem bonów szkoleniowych)

Tematy zajęć:

1)  Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

Temat 1.3 Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Temat 1.4 Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

2) Stosowanie przepisów

Temat 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

3) Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Temat 3.7. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne ustalane będą indywidualnie
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
02:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego oraz zdobycie uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy na pojazdach kategorii C, C+E, C1, C1+E.
Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Efekty uczenia się

Przygotowanie do egzaminu państwowego oraz zdobycie uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy na pojazdach kategorii C, C+E, C1, C1+E. 

- Nabycie wiedzy w zakresie zachowań umożliwiających bezpieczne i zgodne z przepisami kierowanie pojazdem oraz wykonywanie zawodu kierowcy

- Zdobycie wiedzę o obowiązujących na terenie kraju przepisach i regulacjach mających wpływ na wykonywanie zawodu zgodnie z literą polskiego prawa i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa

Nabycie wiedzy związane z kierowaniem pojazdu zgodnie z zasadami i przepisami, w szczególności:

- udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych

- kierować pojazdem zgodnie z przepisami

- stosować techniki kierowania pojazdem odpowiednio do panujących warunków drogowych

- stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu

- stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu

- dokonywać bieżących napraw

Nabycie wiedzy związane z kierowaniem samochodu ciężarowego zgodnie z zasadami i przepisami, w szczególności:

-  stosować obowiązujące akty prawne dotyczące wykonywania przewozów drogowych.

- dbać o prawidłowe zabezpieczenie ładunku

- zapewnić pasażerom  komfortu i bezpieczeństwa w różnych aspektach

- właściwie wykorzystanie infrastrukturę w tym m.in. drogi komunikacyjne zastrzeżone dla konkretnych  uczestników ruchu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 658,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 658,00 zł
Koszt osobogodziny netto 14,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 14,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Zygmunta Goliana 4b, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Garlej

Andrzej Garlej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Kasprzyk

Joanna Kasprzyk

email: biurowieliczka@oes.com.pl

tel: 502 846 600

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

-  przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

- studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

 - oraz niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać   przewozy    na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- uczestnik kursu ukończył/a 21 lat

- posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy

- przed rozpoczęcia kursu uczestnik musi złożyć kopię:

 • aktualnych badań lekarskich ( Zaświadczenie lekarskie)  stosowane do przepisów art. 43 pkt.2 oraz art. 229 par. 4 Kodeksu pracy oraz art. 39 j art. 39 m ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym 
 • aktualnych badań psychologicznych ( Orzeczenie psychologiczne) na podstawie art. 39k i 39m ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym   
 • świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

" Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do egzaminu państwowego"

Informacje dodatkowe

- uczestnik kursu ukończył/a 21 lat 

- posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy

- przed rozpoczęcia kursu uczestnik musi złożyć kopię:

 • aktualnych badań lekarskich ( Zaświadczenie lekarskie)  stosowane do przepisów art. 43 pkt.2 oraz art. 229 par. 4 Kodeksu pracy oraz art. 39 j art. 39 m ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym 
 • aktualnych badań psychologicznych ( Orzeczenie psychologiczne) na podstawie art. 39k i 39m ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym   
 • świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

" Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do egzaminu państwowego"

 • Przykładowe testy egzaminacyjne
 • Podręcznik Kierowcy Zawodowego

 

Ciasteczka>