Usługa - Operator koparko-ładowarki III kl.

Logo Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

4.4/5 z 373 ocen

Tytuł Operator koparko-ładowarki III kl.

Numer usługi 2020/08/04/8917/606224

Dostawca usług Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 900,00 zł netto za osobę

1 900,00 zł brutto za osobę

14,18 zł netto za osobogodzinę

14,18 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień, bez względu na rodzaj wykształcenia czy posiadane doświadczenie zawodowe.

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 25-09-2020
Liczba godzin usługi: 134
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień, bez względu na rodzaj wykształcenia czy posiadane doświadczenie zawodowe. Zakres uprawnień operatora koparko-ładowarki III klasy: koparko-ładowarki - wszystkie, dodatkowo koparki jednonaczyniowe do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowe do 8 ton maszy całkowitej, koparko-spycharki.

Program szkolenia obejmuje 52 godz. (45-minutowe) zajęć teoretycznych oraz 82 godz. (45-minutowe) zajęć praktycznych.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (8 h)
(Podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i ppoż.; Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; Podstawowe zasady higieny pracy; Ochrona przeciwpożarowa; Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach)
2. Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych (16 h)
(Ogólna charakterystyka silników spalinowych; Podstawowe urządzenia stosowane w układach rozruchowych silników z zapłonem samoczynnym; Obsługa i eksploatacja silników spalinowych ZS; Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych; Ogólne wiadomości o układach napędowych stosowanych w maszynach roboczych; Elementy wyposażenia elektrycznego stosowane
w maszynach roboczych)
3. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych (8 h)
(Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji maszyn; Materiały eksploatacyjne; Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna; Zadania operatora w procesie użytkowania maszyn roboczych)
4. Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek (9 h)
(Ogólna budowa i charakterystyka koparko-ładowarek; Budowa i zasada pracy układów napędowych i jezdnych stosowanych w koparko-ładowarkach;Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu koparkowego; Budowa i zasada pracy mechanizmów osprzętu ładowarkowego; Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparko-ładowarek; Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparko-ładowarkach)
5. Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami (11 h)
(Ogólne wiadomości o robotach ziemnych; Rodzaje i podział gruntów na kategorie wg stopnia trudności ich odspajania; Technika pracy koparko-ładowarkami; Technologia robót koparko-ładowarkami; Zasady bezpiecznej pracy)
6. Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami (82 h)
(Instruktaż wstępny; Instruktaż stanowiskowy; Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia; Wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia; Jazda koparko-ładowarką; Przygotowanie stanowiska pracy koparko-ładowarką; Praca osprzętem koparkowym; Praca osprzętem ładowarkowym; Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie
drobnych usterek; Przygotowanie koparko-ładowarki do transportu; Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej)

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, schematów, przekrojów.  Uczestniczki/uczestnicy mają możliwość prowadzenia dyskusji z wykładowcą, wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zajęcia  praktyczne obejmują zestaw zadań, przez które kolejne przechodzą kursanci pod nadzorem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań poprzedzone jest omówieniem ćwiczenia oraz pokazem przez instruktora. Cel szkolenia zostanie zrealizowany poprzez odpowiedni dobór środków dydaktycznych. Weryfikacja stopnia nabycia wiedzy dokonywana będzie na bieżąco przez wykładowcę lub instruktora poprzez zadawanie uczestnikom/uczestniczkom pytań kontrolnych sprawdzających poziom wiedzy. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne w formie skryptu szkoleniowego. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym: sprawdzianem umiejętności praktycznych - wykonaniem zadań obsługowych i technologicznych oraz sprawdzianem wiedzy w formie egzaminu ustnego. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
03-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
07:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
07:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Operator koparko-ładowarki III klasy" przygotowuje do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do wykonywania zadań operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

wiadectwo IMBIGS_01.02..pdf
wzór ksiązki operatora.pdf

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik stosuje zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska; omawia zasady użytkowania koparko-ładowarki, podział i przeznaczenie koparko-ładowarek, budowę i podstawowe parametry koparko-ładowarek; charakteryzuje podstawy obsługiwania koparko-ładowarek; czyta instrukcję obsługi koparko-ładowarek; klasyfikuje i rozróżniawłaściwości smarów i płynów eksploatacyjnych; prowadzi dokumentację obsługowo-naprawczą; omawia zasady przygotowania terenu do pracy koparko-ładowarki; identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące podczas pracy koparko-ładowarki i dobiera sposoby zapobiegania im; stosuje zasady dokumentowania procesu użytkowania koparko—ładowarek. Po ukończeniu szkolenia uczestnik wykonuje roboty ziemne za pomocą koparko-ładowarki zgodnie z instrukcją i technologią, w szczególności: przestrzega zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska; rozpoznaje rodzaje i typy koparko-ładowarek; steruje koparko-ładowarką; rozróżnia rodzaje gruntów i materiałów; ocenia jakość i dokumentuje wykonaną pracę; przewiduje możliwość powstania zagrożeń; wykonuje obsługę codzienną koparko-ładowarki; montuje i demontuje osprzęt; diagnozuje uszkodzenia koparko-ładowarki; posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową; uzupełnia smary i płyny eksploatacyjne; odczytuje wskaźniki pomiarowo-kontrolne; usuwa drobne awarie i uszkodzenia koparko-ładowarki; posługuje się podstawowymi narzędziami naprawczymi; dokumentuje wykonane obsługi; ponosi odpowiedzialność za koparko-ładowarkę oraz realizację robót ziemnych; dostosowuje zachowanie do zmiennych warunków pracy koparko-ładowarki; pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych; ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

(zgodnie z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych "Operator koparko-ładowarki" (811105))

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ze zmianami

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Tak - sprawdzian przeprowadzany przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) - Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 14,18 zł
Koszt osobogodziny brutto 14,18 zł
w tym koszt walidacji netto 159,90 zł
w tym koszt walidacji brutto 159,90 zł
w tym koszt certyfikowania netto 61,50 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 61,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

zajęcia teoretyczne: sala wykładowa Uniwersytetu Oświatowego, ul. Kossaka 118, Piła zajęcia praktyczne: poligon szkoleniowy Uniwersytetu Oświatowego w miejscowości Kłoda (gmina Szydłowo)

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mieczyław Pietrow

Mieczyław Pietrow

specjalista ds. szkoleń - specjalność: budowa i eksploatacja maszyn, wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, wykształcenie wyższe techniczne

Zdjęcie Józef Nowak

Józef Nowak

specjalista ds. szkoleń - specjalność: budowa i eksploatacja maszyn; wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych; wykształcenie wyższe techniczne

Zdjęcie Jacek Jurczuk

Jacek Jurczuk

specjalista ds. szkoleń - specjalność: budowa i eksploatacja maszyn; wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych; instruktor prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych; wykształcenie średnie

Zdjęcie Tomasz Wojciechowicz

Tomasz Wojciechowicz

specjalista ds. szkoleń - specjalność: budowa i eksploatacja maszyn, bezpieczeństwo i higiena pracy; wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, wykształcenie wyższe techniczne

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

email: joanna.makuch@uo.edu.pl

tel: (+48) 661 120 263

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

ukończone 18 lat, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu operatora

Informacje dodatkowe

Osoby dodatkowe prowadzące usługę: Zbigniew Pacholczyk/Szymon Popko/Leszek Klaryński/Waldemar Pietrzycki

Dostawca usługi zastrzega możliwość zmian harmonogramu lub osób prowadzących usługę.

Ciasteczka>