Usługa - Operator koparki jednonaczyniowej III kl.

Logo Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

4.4/5 z 373 ocen

Tytuł Operator koparki jednonaczyniowej III kl.

Numer usługi 2020/08/04/8917/606222

Dostawca usług Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 900,00 zł netto za osobę

1 900,00 zł brutto za osobę

14,18 zł netto za osobogodzinę

14,18 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień, bez względu na rodzaj wykształcenia czy posiadane doświadczenie zawodowe.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 134
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień, bez względu na rodzaj wykształcenia czy posiadane doświadczenie zawodowe. Szkolenie obejmuje 52 godz. (45-minutowe) zajęć teoretycznych oraz 82 godz. (45-minutowe) zajęć praktycznych.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (8 h)
(Podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i ppoż.; Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; Podstawowe zasady higieny pracy; Ochrona przeciwpożarowa; Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach)
2. Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych (16 h)
(Ogólna charakterystyka silników spalinowych; Podstawowe urządzenia stosowane w układach rozruchowych silników z zapłonem samoczynnym; Obsługa i eksploatacja silników spalinowych ZS; Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych; Ogólne wiadomości o układach napędowych stosowanych w maszynach roboczych; Elementy wyposażenia elektrycznego stosowane
w maszynach roboczych)
3. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych (8 h)
(Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji maszyn; Materiały eksploatacyjne; Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna; Zadania operatora w procesie użytkowania maszyn roboczych)
4. Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych (9 h)
(Ogólna charakterystyka koparek jednonaczyniowych; Budowa i zasada pracy układów jezdnych koparek jednonaczyniowych; Budowa i zasada pracy układów roboczych stosowanych w koparkach jednonaczyniowych; Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparek jednonaczyniowych; Stosowne systemy sterowania pracą w koparkach jednonaczyniowych; Budowa i wyposażenie kabin stosowanych
w koparkach jednonaczyniowych)
5. Technologia robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi (11 h)
(Ogólne wiadomości o robotach ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi; Podstawowe pojęcia technologiczne związane z robotami ziemnymi wykonywanymi koparkami jednonaczyniowymi; Obmiar i obliczanie robót ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi; Techniki pracy koparkami jednonaczyniowymi)
6. Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi (82 h)
(Instruktaż wstępny; Instruktaż stanowiskowy; Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia; Jazda koparką jednonaczyniową; Przygotowanie stanowiska pracy koparki jednonaczyniowej; Praca koparką jednonaczyniową; Wykonywanie obsług technicznych,
regulacji i usuwanie drobnych usterek; Przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu; Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej)

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, schematów, przekrojów. Uczestniczki/uczestnicy mają możliwość prowadzenia dyskusji z wykładowcą, wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zajęcia praktyczne obejmują zestaw zadań, przez które kolejne przechodzą kursanci pod nadzorem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań
poprzedzone jest omówieniem ćwiczenia oraz pokazem przez instruktora.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
29-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
07:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
07:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek/uczestników do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (tj. do 25 t masy całkowitej) poprzez przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w szczególności w zakresie budowy, zasad działania oraz podstaw eksploatacji koparki jednonaczyniowej. Po ukończeniu szkolenia
uczestniczka/uczestnik będzie posiadał WIEDZĘ z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, ogólnej budowy i obsługi układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych, ogólnej budowy i obsługi koparki jednonaczyniowej, technologii robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi. Po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik będzie POTRAFIŁ zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługiwać i użytkować koparkę jednonaczyniową, wykonywać roboty ziemne za pomocą koparki jednonaczyniowej zgodnie z instrukcją i technologią. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik będzie potrafił pracować zarówno samodzielnie, jak i pod kierunkiem innych osób; będzie potrafi przewidywać i oceniać wpływ swoich działań na innych.

wzór ksiązki operatora.pdf
świadectwo IMBIGS_01.02..pdf

Efekty uczenia się

Efektem usługi (produktem) będzie pozytywny wynik egzaminu państwowego złożonego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - otrzymanie książki operatora maszyn (albo wpisu do już posiadanej książki operatora) i świadectwa. Efektem uczenia się/kształcenia będzie wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w szczególności w zakresie budowy, zasad działania oraz podstaw eksploatacji koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.
WIEDZA: Po ukończeniu szkolenia uczestnik zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady użytkowania koparki jednonaczyniowej, w szczególności:
- zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
- zasady użytkowania koparki jednonaczyniowej;
- budowę i podstawowe parametry koparki jednonaczyniowej;
- podstawy obsługiwania koparki jednonaczyniowej;
- instrukcję obsługi koparki jednonaczyniowej;
- klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych;
- dokumentację obsługowo-naprawczą;
- zasady przygotowania terenu do pracy koparki jednonaczyniowej;
- podstawy oceny zagrożeń występujących podczas pracy koparki jednonaczyniowej i sposoby ich zapobiegania;
- zasady dokumentowania procesu użytkowania koparki jednonaczyniowej
UMIEJĘTNOŚCI: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafi wykonywać roboty ziemne koparką jednonaczyniową w zakresie III klasy uprawnień (tj. do 25 t masy całkowitej) zgodnie z instrukcją i technologią, w szczególności potrafi:
- przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
- sterować koparką jednonaczyniową;
- rozróżniać rodzaje gruntów i materiałów;
- oceniać jakość i dokumentować wykonaną pracę,
- przewidywać możliwość powstania zagrożeń,
- wykonywać obsługę codzienną koparki jednonaczyniowej;
- diagnozować uszkodzenia koparki jednonaczyniowej;
- posługiwać się dokumentacją techniczno-ruchową;
- uzupełniać smary i płyny eksploatacyjne;
- odczytywać wskaźniki pomiarowo-kontrolne;
- usuwać drobne awarie i uszkodzenia koparki jednonaczyniowej;
- posługiwać się podstawowymi narzędziami naprawczymi;
- dokumentować wykonane obsługi.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- ponosi odpowiedzialność za koparkę jednonaczyniową oraz realizację robót ziemnych,
- dostosowuje zachowanie do zmiennych warunków pracy koparki jednonaczyniowej,
- pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych,
- ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi
odpowiedzialność za ich skutki.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ze zmianami

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Tak - sprawdzian przeprowadzany przez komisję powołana przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 14,18 zł
Koszt osobogodziny brutto 14,18 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

zajęcia teoretyczne: sala wykładowa Uniwersytetu Oświatowego, ul. Kossaka 118, Piła zajęcia praktyczne: poligon szkoleniowy Uniwersytetu Oświatowego w miejscowości Kłoda (gm. Szydłowo)

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Nowak

Józef Nowak

budowa i eksploatacja maszyn
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych
wyższe (mgr inż.)
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych

Zdjęcie Jacek Jurczuk

Jacek Jurczuk

budowa i eksploatacja maszyn
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych; instruktor praktycznej nauki zawodu
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych

Zdjęcie Tomasz Wojciechowicz

Tomasz Wojciechowicz

budowa i eksploatacja maszyn
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych
wyższe
wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne na szkoleniach operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

email: pila@uo.edu.pl

tel: +48661120263

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparki jednonaczyniowej; koszty badań lekarskich zawarte są w koszcie szkolenia

!UWAGA: obowiązuje reżim sanitarny

Informacje dodatkowe

Osoby prowadzące usługę (cd):
Leszek Klaryński / Waldemar Pietrzycki / Szymon Popko / Marian Sobczak
obszar specjalizacji: maszyny i urządzenia do robót ziemnych; doświadczenie zawodowe: instruktor prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach operatorów maszyn
Mieczysław Pietrow - obszar specjalizacji: maszyny i urządzenia do robót ziemnych; doświadczenie zawodowe: wykładowca prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach operatorów maszyn

Cena usługi obejmuje: koszt skolenia (zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne), materiały dydaktyczne, badania lekarskie, egzamin państwowy w wysokości 221,40 zł (na dzień publikacji karty usługi). Podmiot walidujący / certyfikujący nie jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych.

Zakres uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień – maszyny do robót ziemnych o masie całkowitej do 25 ton.

Zastrzegamy możliwośc zmiany osób prowadzących i harmonogramu z przyczyn niezależnych od nas.

- skrypt szkoleniowy "Operator koparek jednonaczyniowych"
- notatnik i długopis

Ciasteczka>