Usługa - Diagnoza potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa - Akademia Menedżera MŚP - MAKROREGION 2 [FORMA ZDALNA

Logo HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

4.4/5 z 233 ocen

Tytuł Diagnoza potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa - Akademia Menedżera MŚP - MAKROREGION 2 [FORMA ZDALNA

Numer usługi 2020/08/03/10142/605941

Dostawca usług HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi niezrealizowana

PLN

3 170,00 zł netto

3 899,10 zł brutto

186,47 zł netto za godzinę

229,36 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Usługa skierowna jest do:

 • Mikroprzedsiębiorstw 
 • Właścicieli mikroprzedsiębiorstw
 • Pracowników mikroprzedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 • Pracwoników mikroprzedsiebiorstw przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego
Data zakończenia rekrutacji: 26-08-2020
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi

1. Analiza strategiczna.

Sugerowany zakres obszarów analizy strategicznej pozwalającej na wyłonienie kluczowych wyzwań i problemów, które są podstawą do opracowania strategii/planu rozwoju firmy:

 1.1 Analiza poziomu rozwoju przedsiębiorstwa

➢ Wielkość zatrudnienia w okresie ostatnich 2-3 lat oraz projekcja wielkości zatrudnienia na kolejne 2 lata.

➢ Poziom dojrzałości procesowej. Na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować powtarzalne procesy: zaopatrzenia, produkcji, opracowania nowych produktów, sprzedaży, dystrybucji, rozliczeń finansowych, zarządzania kapitałem ludzkim (rekrutacja, selekcja, rozwój, awansowanie).

➢ Poziom dojrzałości zarządzania kapitałem ludzkim. Na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować standardy pracy, wymagania dla poszczególnych stanowisk/osób – zakresy zadań, odpowiedzialności, metody rekrutowania, selekcji, awansowania, oceny, motywowania, rozwoju pracowników.

 ➢ Struktura podejmowania decyzji – jakie decyzje są podejmowane w przedsiębiorstwie i kto je podejmuje? Na ile decyzje podejmowane są wyłącznie przez właściciela/ osobę zarządzającą a na ile przez kadrę kierowniczą, pracowników?

1.2 Analiza i ocena głównych wyzwań i problemów

Analiza i ocena służy wyłonieniu głównych kierunków rozwoju i celów strategicznych przedsiębiorstwa. Można do tego wykorzystać min. analizę SWOT i analizę Kluczowych czynników sukcesu.

➢ Zidentyfikowane i przeanalizowane mocne i słabe strony w poszczególnych kluczowych aspektach działalności Przedsiębiorcy oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu Przedsiębiorcy.

➢ Sformułowane kluczowe wnioski z analizy SWOT, pozwalające wskazać i omówić główne bariery rozwojowe oraz dźwignie wzrostu.

➢ W odniesieniu do poszczególnych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, sformułowane kierunkowe rekomendacje działań dla Przedsiębiorcy.

➢ Kluczowe wyzwania/problemy Przedsiębiorcy wymagające interwencji i ich przyczyny. Określone kluczowe czynniki sukcesu, obszary wymagające wsparcia o kluczowym znaczeniu strategicznym.

➢ Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) – strategiczne elementy decydujące o przewadze konkurencyjnej i sukcesie przedsiębiorstwa w danej branży. Elementem KCS mogą być np. czynniki decydujące o wyborze dostawcy przez klienta.

2. Sformułowana strategia przedsiębiorstwa opisująca aktualne cele w czterech perspektywach:

• finansowej – cele związane z finansami przedsiębiorstwa;

• rynkowej – cele związane z działaniem na rynku i relacjami z klientami, pozwalające na osiągniecie celów w perspektywie finansowej;

• procesów wewnętrznych – cele związane z poprawą, rozwojem, dopasowaniem procesów wewnętrznych pozwalających na osiągnięcie celów w perspektywie rynkowej (np. dotyczące czasu, jakości, kosztów procesów wewnętrznych);

• rozwoju – cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa pozwalające na osiągnięcie celów w perspektywie procesów, rynkowej i finansowej (np. cele związane z kapitałem ludzkim, knowhow firmy lub systemami zarządzania, przepływu informacji a także dotyczące np. kultury organizacyjnej).

Przykładowy zakres strategii przedsiębiorstwa:

2.1 Wyznaczenie celów w perspektywie finansowej polega na wyznaczeniu wartości, które opisują ekonomiczne skutki realizacji strategii. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie ekonomicznych czynników sukcesu, np. obejmujących:

➢ Ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, oceny zdolności przedsiębiorcy do finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji rozwojowych (z uwzględnieniem możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorcę).

➢ Określenie obecnych i potencjalnych mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń związanych z finansami przedsiębiorstwa.

➢ Określenie maksymalnej stopy wzrostu wartości sprzedaży, jakiej może oczekiwać firma bez pozyskiwania nowego kapitału zewnętrznego lub zmian w swojej bieżącej polityce finansowej.

➢ Strukturę przychodów i kosztów.

2.2 Wyznaczenie celów w perspektywie rynku obejmuje wartości związane z ofertą generującą przychody i zapewniającą przewagi konkurencyjne i udział w rynku. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb definiowania propozycji wartości dla klienta, np.:

➢ Informacje o aktualnej ofercie rynkowej przedsiębiorcy oraz strukturze przychodów.

➢ Informacje dotyczące poziomu zadowolenia klientów poziomu zaspokajania ich potrzeb

➢ Informacje o rynkach zbytu, kanałach dystrybucji przedsiębiorcy oraz konkurencji.

➢ Kluczowe informacje o pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorcy.

➢ Informacje dotyczące zmian potrzeb klientów, trendów wpływających na konkurencyjność na danym rynku.

2.3 Wyznaczenie celów w perspektywie procesów wewnętrznych obejmuje wartości związane procesami w firmie a zwłaszcza tymi, które generują wartość dla klienta. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb dopasowania procesów i zasobów wewnętrznych do strategii, np.:

➢ Opis działań prowadzących do dostarczania klientom produktów i do uzyskiwania przez firmę przychodów (efektywność procesów wytwarzania i dostarczania produktu, serwisu, a także zarządzania ryzykiem).

2.4. Schemat struktury organizacyjnej wraz z opisem sposobu zarządzania, zakresów odpowiedzialności poszczególnych komórek, osób, kadry kierowniczej, i uprawnień decyzyjnych.

2.5 Wyznaczenie celów w perspektywie rozwoju obejmuje wartości związane z osiągnięciem takiego poziomu rozwoju, który zapewni realizację celów biznesowych ujętych w poprzednich trzech perspektywach. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb rozwoju przedsiębiorstwa np.:

➢ Analiza najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa, obecne i potencjalne, mocne oraz słabe strony przedsiębiorcy oraz szans i zagrożeń związanych z kapitałem ludzkim.

➢ Analiza luk w know-how przedsiębiorstwa (w tym nowoczesnych technologii).

➢ Analiza map kompetencji i luk kompetencyjnych pracowników i wskazanie tych, które w obecnej sytuacji są najważniejsze do zniwelowania, aby osiągnąć cele strategiczne.

➢ Analiza mocnych i słabych stron zarządzania kapitałem ludzkim (w tym: sposoby motywowania, oceny i informacji zwrotnej, podnoszenia kompetencji pracowników).

➢ Analiza danych dotyczących kapitału ludzkiego - rotacja, dynamika i koszty zatrudnienia, inwestycje w rozwój, wakaty.

➢ Analiza jakości komunikacji wewnętrznej w tym zapewnianie dostępu i przepływu informacji potrzebnych w przedsiębiorstwie..

3. Plan Rozwoju kadry kierowniczej

3.1. Plan rozwoju kadry kierowniczej w kontekście strategii przedsiębiorstwa

➢ Mapa rozwojowa opisująca obszary do rozwoju wskazujące na logiczne powiązanie ich z celami strategicznymi

➢ Cele ogólne i szczegółowe rozwoju kadry kierowniczej opisane językiem efektów uczenia się (np. uczestnik będzie potrafił.., znał…, rozumiał…, będzie zdolny do …).

➢ Cele rozwoju powinny korespondować z celami strategicznymi przedsiębiorstwa i odpowiadać na zidentyfikowane kluczowe czynniki sukcesu.

➢ Plany rozwoju powinny obejmować okres nie dłuższy niż 2 lata. 3.2. Działania proponowane w ramach Planu Rozwoju

➢ Działania do realizacji w ramach wsparcia dla przedsiębiorcy i wskazanie na jakie potrzeby one odpowiadają.

➢ Wskazówki dla przedsiębiorcy, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Warunki techniczne:

 • Rodzaj komunikatora: program Clickmeeting/ZOOM
 • Wymagania sprzętowe: procesor dwurdzeniowy 2Ghz, 4 GB RAM
 • Parametry łącza sieciowego:stałe łącze internetowe minimum 2 Mbps 
 • Niezbędne oprogramowanie zapewniające dostęp do prezentowanych treści i materiałów: 
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari
 • Okres ważności linku: każdy link będzie ważny na dzień przed datą etapu rozpoczęcia usługi do dnia po zakończeniu etapu usługi,
 • Link zostanie przekazany Uczestnikowi usługi przed jej realizacją
 • Sposób walidacji usługi: w ramach usługi doradczej nie przewiduje się walidacji usługi

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Konsultacje online z przedstawicielami przedsiębiorstwa, analiza aktualnej sytuacji w kontekście rozwoju
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca własna - zapoznanie z raportami przedsiębiorstwa, analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa + konsultacje zdalne z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
02-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca własna - zapoznanie z raportami przedsiębiorstwa, analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa + konsultacje zdalne z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca własna - zapoznanie z raportami przedsiębiorstwa, analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa + konsultacje zdalne z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem usługi jest stworzenie diagnozy potrzeb rozwojowych średniego przedsiębiorstwa oraz sporządzenie raportu z przeprowadzenia diagnozy. Raport diagnozy zawiera analizę kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansowego, rynkowego, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie diagnozy potrzeb rozwojowych spowoduje wzrost efektywności przedsiębiorstwa, doprowadzi do usprawnienia procesów i zarządzania przedsiębiorstwem.
Raport potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, powstanie w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia pracy własnej doradcy.

Efekty uczenia się

Efekty usługi:

 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa według wytycznych Akademii Menadżera MSP
 • analiza potrzeb rozwojowych kadry menadżerskiej
 • określenie planów rozwojowych dla kadry menadżerskiej oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska menadżerskiego a także przedsiębiorstwa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 3 170,00 zł
Koszt usługi brutto 3 899,10 zł
Koszt godziny netto 186,47 zł
Koszt godziny brutto 229,36 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Lublin, 00-002 Lublin, woj. lubelskie

Warszawa - praca własna

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Zdziarski

Tomasz Zdziarski

Zarządzanie strategiczne MSP
Doświadczenie zawodowe
Tomasz Zdziarski posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, planowania strategicznego, a także zarządzania i controllingu biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Odpowiadał za budowę procesów i narzędzi kontrolingowych, analizę opłacalności projektów inwestycyjnych, budowę modeli finansowych. Ma na koncie zrealizowane ponad 1 300 godzin szkoleniowych.
W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. W swojej karierze pracował m.in. w charakterze kontrolera finansowego oraz biznesowego w przedsiębiorstwach działających na rynkach m.in. FMCG, telekomunikacyjnym, transportowym, sportowym. Od 2017 zarządza przedsiębiorstwem produkcyjnym działającym na rynku międzynarodowym.

Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych.
Specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego, controllingu oraz analizach finansowych. W powyższych obszarach przeprowad

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Zielińska

Anna Zielińska

email: info@hillway.pl

tel: 222502282

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w usłudze jest:

 • dostarczenie niezbędnych danych do przeprowadzenia diagnozy i opracowania strategii
 • uczestnictwo w badaniu kompetencji kadry menadżerskiej (ankieta online)
 • dostarczenie dokumentów niezbędnych do przerpwadzenia diagnozy i opracowania strategii
 • zaangażowanie Przedsiębiorstwa w proces 

Informacje dodatkowe

Raport powstanie w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia pracy własnej doradcy.

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych jest procesem wymagającym ścicłej współracy Przedsiębiorcy, Kadry menadżerskiej z Doradcą.

Ciasteczka>