Usługa - Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (przewóz rzeczy).

Logo Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

4.7/5 z 178 ocen

Tytuł Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (przewóz rzeczy).

Numer usługi 2020/07/16/18276/599459

Dostawca usług Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 650,00 zł netto za osobę

2 650,00 zł brutto za osobę

18,93 zł netto za osobogodzinę

18,93 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pragnące uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, uprawnienia do przewozu rzeczy i towarów.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-07-2020
Liczba godzin usługi: 140
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

130h - zajęcia teoretyczne

8h - jazd w ruchu drogowym

2h - jazd na płycie poślizgowej

Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz.
314 z 2010 r. z późn. zmianami) i podzielony został, zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia,
na dwie części:
I. Cześć podstawowa
obejmująca następujące bloki programowe:
Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego
wykorzystania – Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem techniki samochodowej
i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porządku,
zużycia paliwa, olejów oraz eksploatacji pojazdu od znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych
urządzeń pojazdu.
Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu
w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego
zużycia i zapobiegania awariom – Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem funkcjonowania urządzeń
bezpieczeństwa czynnego samochodu i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa
w ruchu drogowym od znajomości zasad funkcjonowania tego rodzaju urządzeń.
Blok 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących
nim zasad – Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z wpływem transportu drogowego na bezpieczeństwo
i porządek w ruchu drogowym, ekologię, natężenie w ruchu drogowym, infrastrukturę
nie tylko drogową.
Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – Liczba godzin:
15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem problematyki bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, znaczenia profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odróżnienia
profilaktyki od prewencji.
Blok 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów
– Liczba godzin: 7
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z taktyką i strategią działań przestępczych
mających związek z przemytem nielegalnych imigrantów, rolą międzynarodowych grup
przestępczych, odpowiedzialnością prawną i karna za pomocnictwo i udział w grupach
69
przestępczych lub działaniach incydentalnych.
Blok 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – Liczba godzin: 10
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z ogólnie pojętą ergonomią, jej wpływem na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wpływem warunków psychofizycznych, socjalnych
na bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.
Blok 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – Liczba godzin: 5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z anatomiczną i psychofizyczną rolą kierowcy
w procesie przewozu, bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.
Blok 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych
– Liczba godzin: 10
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z pojęciami prawnymi wypadku i kolizji drogowej,
odpowiedzialności prawno-karnej, zależności pomiędzy prędkością dopuszczalną
i bezpieczną, szeroko pojętą problematyką związaną ze skutkami zdarzeń na drogach.
Blok 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – Liczba
godzin: 5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z estetyką (wizualizacją) kierującego i pojazdu,
w zagadnienia szeroko pojętej kultury zachowań, funkcjonowania, a przede wszystkim
– przy oczywistej identyfikacji marketingowej – kultury na drodze.
II. Część specjalistyczna
obejmująca następujące bloki programowe:
Blok 1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami
prawidłowego użytkowania pojazdu – Liczba godzin: 18
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem zasad fizyki w kontekście
działających sił w samochodzie, zależności bezpieczeństwa kierowania od różnego
rodzaju
oporów i mocowań ładunków.
Metodyka T/C/J
Blok 1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
– Liczba godzin: 10
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z techniką jazdy, ekologicznym zużyciem paliwa,
zasadami funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego.
Metodyka T/C/J
Blok 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – Liczba godzin: 10
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze spedycją krajową i międzynarodową, w tym
również ze zrozumieniem znaczenia unifikacji przepisów krajowych i Unii Europejskiej.
Metodyka T
Blok 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji
rynku – Liczba godzin: 5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z kompleksową rolą transportu w gospodarce
krajowej i międzynarodowej, w tym szczególnie transportu drogowego, rolą transportu
kombinowanego i udziałem przewoźnika w globalnych systemach transportowych, rolą
przewozów specjalistycznych.
Metodyka T

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona.
Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu:
1. Uzyskuje wiedzę z zakresu technik i racjonalnego kierowania pojazdem ciężarowym z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, wiedzę z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, awarii i udzielenia pomocy na miejscu wypadku, wiedzę z zakresu zapobiegania zagrożeniom fizycznym, przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
2. Posiada umiejętność prowadzenia pojazdu ciężarowego w warunkach specjalnych wraz z prawidłowym załadunkiem i przewozem rzeczy i towarów z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, potrafi obsługiwać mechanizmy pojazdu, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicznych kierowcy.
3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.
Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy zawodowego.

Efekty uczenia się

Celem szkolenia "Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (przewóz rzeczy)" jest nabycie przez osoby szkolone odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.

 Zdobyta przez absolwenta wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w warunkach jazdy praktycznej jak i pozwoli na nabycie przez te osoby uprawnień do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E.

Absolwent po zaliczeniu obu części kursu i wszystkich zawartych w nich bloków teoretycznych
i spełnieniu wymagań postawionych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn.
zmianami), tj. odbyciu 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godzin zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, posiada uprawnienia, aby przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Obowiązująca podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z późniejszymi zmianami.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto 18,93 zł
Koszt osobogodziny brutto 18,93 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 B, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 B, 37-450 Stalowa Wola - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy ul. Rzeszowska 10, 37-400 Nisko Zajęcia praktyczne - Plac Manewrowy ul. Energetyków 5, 37-450 Stalowa Wola, drogi powiatu stalowowolskiego, sandomierskiego, tarnobrzeskiego, lubelskiego, województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T
Instruktor - wykładowca kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej i szkoleń okresowych.
wieloletnie
Wyższe, mgr inż. Logistyki,
przygotowanie pedagogiczne
wieloletnie

Zdjęcie Majewska Karolina

Majewska Karolina

Trener-wykładowca
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej i szkoleń okresowych, numer zaświadczenia 2025/2018
rok
wyższe pedagogiczne
rok

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

email: biuro@prawkostalowa.pl

tel: +48 15 816 55 55

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- ukończone 21 lat

- badania lekarskie

- badania psychotechniczne

W razie problemów służymy poradą gdzie wykonać badania.

Informacje dodatkowe

Cena usługi szkoleniowej zawiera opłatę egzaminu kwalifikacji.

 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona zawiera:

  • 130h zajęć teoretycznych,
  • Zajęcia organizujemy w formie e-learnigowej w bardzo nowoczesnej sali komputerowej. Podczas szkolenia NIE MUSZĄ państwo znać się na obsłudze komputera w najmniejszym stopniu - posiadamy również komputery dotykowe dzięki czemu ich obsługa jest banalnie prosta podczas takiego szkolenia. Podczas szkolenia profesjonalna opieka merytoryczna - gwarantowana.
  • 8h jazd praktycznych,
  • 2h jazd praktycznych w warunkach specjalnych.

Egzaminy kwalifikacji zawodowej w naszym ośrodku są organizowane minimum jeden raz w miesiącu.

Zdawalność jest bardzo wysoka, waha się w granicach 90-100%.

 

Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, które uczestnik usługi dostaje na własność : Ksiązka kwalifikacja wstepna przewóz rzeczy wyd. Image oraz płytę z testami egzaminacyjnymi.

Ciasteczka>