Usługa - Kurs prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona (przewóz rzeczy) - wraz z egzaminami państwowymi.

Logo Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

4.7/5 z 178 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona (przewóz rzeczy) - wraz z egzaminami państwowymi.

Numer usługi 2020/07/16/18276/599454

Dostawca usług Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 950,00 zł netto za osobę

4 950,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby w wieku minimum 21 lat, posiadające prawo jazdy kategorii C zainteresowane uzyskaniem uprawnień kategorii C+E oraz pragnące uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, uprawnienia do przewozu rzeczy i towarów.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-07-2020
Liczba godzin usługi: 165
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kat. CE - 25h.

 • Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy
 • Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy 
 • Mocowanie i zabezpieczenie ładunku
 • Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie
 • Manewrowanie samochodem ciężarowym
 • Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
 • Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)
 • Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie
 • Czynności kontrolne na drodze
 • Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
 • Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje:

130h - zajęcia teoretyczne

8h - jazd w ruchu drogowym

2h - jazd na płycie poślizgowej

Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz.
314 z 2010 r. z późn. zmianami) i podzielony został, zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia,
na dwie części:
I. Cześć podstawowa
obejmująca następujące bloki programowe:
Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego
wykorzystania – Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem techniki samochodowej
i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porządku,
zużycia paliwa, olejów oraz eksploatacji pojazdu od znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych
urządzeń pojazdu.
Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu
w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego
zużycia i zapobiegania awariom – Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem funkcjonowania urządzeń
bezpieczeństwa czynnego samochodu i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa
w ruchu drogowym od znajomości zasad funkcjonowania tego rodzaju urządzeń.
Blok 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących
nim zasad – Liczba godzin: 15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z wpływem transportu drogowego na bezpieczeństwo
i porządek w ruchu drogowym, ekologię, natężenie w ruchu drogowym, infrastrukturę
nie tylko drogową.
Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – Liczba godzin:
15
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem problematyki bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, znaczenia profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odróżnienia
profilaktyki od prewencji.
Blok 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów
– Liczba godzin: 7
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z taktyką i strategią działań przestępczych
mających związek z przemytem nielegalnych imigrantów, rolą międzynarodowych grup
przestępczych, odpowiedzialnością prawną i karna za pomocnictwo i udział w grupach
69
przestępczych lub działaniach incydentalnych.
Blok 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – Liczba godzin: 10
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z ogólnie pojętą ergonomią, jej wpływem na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wpływem warunków psychofizycznych, socjalnych
na bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.
Blok 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – Liczba godzin: 5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z anatomiczną i psychofizyczną rolą kierowcy
w procesie przewozu, bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.
Blok 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych
– Liczba godzin: 10
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z pojęciami prawnymi wypadku i kolizji drogowej,
odpowiedzialności prawno-karnej, zależności pomiędzy prędkością dopuszczalną
i bezpieczną, szeroko pojętą problematyką związaną ze skutkami zdarzeń na drogach.
Blok 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – Liczba
godzin: 5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z estetyką (wizualizacją) kierującego i pojazdu,
w zagadnienia szeroko pojętej kultury zachowań, funkcjonowania, a przede wszystkim
– przy oczywistej identyfikacji marketingowej – kultury na drodze.
II. Część specjalistyczna
obejmująca następujące bloki programowe:
Blok 1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami
prawidłowego użytkowania pojazdu – Liczba godzin: 18
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem zasad fizyki w kontekście
działających sił w samochodzie, zależności bezpieczeństwa kierowania od różnego
rodzaju
oporów i mocowań ładunków.
Metodyka T/C/J
Blok 1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
– Liczba godzin: 10
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z techniką jazdy, ekologicznym zużyciem paliwa,
zasadami funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego.
Metodyka T/C/J
Blok 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – Liczba godzin: 10
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze spedycją krajową i międzynarodową, w tym
również ze zrozumieniem znaczenia unifikacji przepisów krajowych i Unii Europejskiej.
Metodyka T
Blok 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji
rynku – Liczba godzin: 5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z kompleksową rolą transportu w gospodarce
krajowej i międzynarodowej, w tym szczególnie transportu drogowego, rolą transportu
kombinowanego i udziałem przewoźnika w globalnych systemach transportowych, rolą
przewozów specjalistycznych.
Metodyka T

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona.
Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu:
1. Uzyskuje wiedzę na temat zasad poruszania się po drodze samochodem ciężarowym z przyczepą, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, wiedzę w zakresie zasad zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami.
2. Posiada umiejętność prowadzenia pojazdu ciężarowego z przyczepą wraz z prawidłowym załadunkiem i przewozem rzeczy i towarów z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie wpływ środków takich jak: alkohol, narkotyki czy leki na percepcję i szybkość reakcji, a także wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowania kierowcy.
3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.
Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy zawodowego.

Efekty uczenia się

Celem szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona (przewóz rzeczy) - wraz z egzaminami państwowymi.” jest przygotowanie osoby szkolonej do zdania egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz nabycie przez osoby szkolone odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Celem kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.

 Zdobyta przez absolwenta wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w warunkach jazdy praktycznej jak i pozwoli na nabycie przez te osoby uprawnień do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E.

Absolwent po zaliczeniu obu części kursu i wszystkich zawartych w nich bloków teoretycznych
i spełnieniu wymagań postawionych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn.
zmianami), tj. odbyciu 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godzin zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, posiada uprawnienia, aby przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Uczestnicy kursu po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym otrzymują prawo jazdy kategorii CE, co uprawnia ich do kierowania:

 • pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami),

 • zespołem pojazdów określonych w kat. B + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,

 • zespołem pojazdów określonych w kat. D + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,

 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Osoba szkolona po odbytym kursie nabędzie umiejętności poruszania się, eksploatacji, zabezpieczania przewożonego ładunku oraz techniki kierowania zespołem pojazdów ciężarowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Obowiązująca podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z późniejszymi zmianami.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo Powiatowe, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 950,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 B, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 B, 37-450 Stalowa Wola - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy ul. Rzeszowska 10, 37-400 Nisko Zajęcia praktyczne: - Plac manewrowy ul. Energetyków 5, 37-450 Stalowa Wola, - Drogi powiatu stalowowolskiego, sandomierskiego, tarnobrzeskiego, województwa podkarpackiego.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T
wieloletnie
Wyższe, mgr inż. Logistyki,
przygotowanie pedagogiczne
wieloletnie

Zdjęcie Marek Smoliński

Marek Smoliński

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T.
wieloletnie
wyższe
wieloletnie

Zdjęcie Karolina Majewska

Karolina Majewska

Trener-wykładowca
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej i szkoleń okresowych, numer zaświadczenia 2025/2018

rok
wyższe pedagogiczne
rok

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

email: biuro@prawkostalowa.pl

tel: +48 15 816 55 55

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Badania lekarskie

 • Badania Psychotechniczne

 • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

 • Prawo jazdy kat. C

W razie problemów służymy poradą gdzie wykonać badania i jak założyć PKK.

Informacje dodatkowe

Cena kursu zawiera opłaty na egzamin państwowy.

W naszym Ośrodku na kategorię C+E szkolimy na zestawie MAN TGL 12.240 (wyposażony w ABS, ASR oraz ESP) + przyczepa centralnoosiowa , istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego naszym pojazdem.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje:

130h zajęć teoretycznych.
Zajęcia organizujemy w formie e-learnigowej w bardzo nowoczesnej sali komputerowej. Podczas szkolenia NIE MUSZĄ państwo znać się na obsłudze komputera w najmniejszym stopniu - posiadamy również komputery dotykowe dzięki czemu ich obsługa jest banalnie prosta podczas takiego szkolenia. Podczas szkolenia profesjonalna opieka merytoryczna - gwarantowana.


8h jazd praktycznych.

2h jazd praktycznych w warunkach specjalnych
.


Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego. Egzaminy w naszym ośrodku są organizowane minimum jeden raz w miesiącu.

Zdawalność jest bardzo wysoka waha się w granicach 90-100%.

Ciasteczka>