Usługa - Human Resources - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Logo Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

4.5/5 z 55 ocen

Tytuł Human Resources - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Numer usługi 2020/07/07/20269/594256

Dostawca usług Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 899,40 zł netto za osobę

4 899,40 zł brutto za osobę

28,82 zł netto za osobogodzinę

28,82 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 44
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2020
Liczba godzin usługi: 170
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z pozn. zm). Statut Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera z siedzibą w Krakowie
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

BLOK 1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI

Rekrutacja i selekcja pracowników:

Rynek pracodawcy czy pracownika. Trendy

Tworzenie kompetencyjnego profilu kandydata

Klasyczne i nowoczesne sposoby rekrutacji kandydatów – e-rekruting, social media

Diagnoza kompetencji i techniki selekcji pracowników

Rozwiązywanie problemów rekrutacyjnych

Adaptacja nowych pracowników:

rola HR, menedżerów, mentora - opiekuna w procesie adaptacji

narzędzia i techniki adaptacji pracowników

Ocena okresowa pracowników:

ocena okresowa 180 i 360 stopni

model kompetencji w ocenach okresowych

przygotowanie do wprowadzenia systemu ocen okresowych w firmie. Kampania informacyjna i zespoły projektowe

narzędzia i procedury systemu oceny pracowników

powiązanie systemu oceny z zarządzaniem przez cele. Wyznaczanie zadań i celów w powiązaniu ze strategią firmy i osobistymi zadaniami działu/pracownika

wykorzystanie wyników oceny w przedsiębiorstwie. Powiązanie z systemami zarządzania ludźmi

Audyt pracowników:

audyt personalny w sytuacji reorganizacji

audyt personalny związany z rozwojem proacowników

audyt presonalny związany z rekrutacją i awansami wewnętrznymi

assessment/development centre (kompetecje, harmonogram, narzędzia)

Zarządzanie talentami:

planowanie i organizacja programów talentowych

tworzenie planów szkoleń

dobór metody i programu rozwoju pracowników

ewaluacja programów rozwojowo-szkoleniowych

Budowanie ścieżek kariery:

budowanie ścieżek kariery w oparciu o potrzeby i strategię organizację

modele karier wykorzystywane w organizacjach

wykorzystanie ścieżek karier w towarzyszących procesach biznesowych

HR Partnerem biznesowym - współpraca z menadżerami:

oczekiwania wobec HR ze strony kadry kierowniczej poszczególnych szczebli

uzyskiwanie pozycji partnerskiej w relacjach z menedżerami

techniki pracy z Klientami wewnętrznymi - menedżerami

funkcja HR Business partnera w organizacji. Idea i praktyka

role działu HR w organizacji

HR piątym kołem u wozu - jak zmienić wizerunek specjalistów ds. personalnych

w stronę strategicznego HR

BLOK 2. MIĘKKI HR

Diagnoza różnic indywidualnych

Praca zespołowa:

procesy grupowe

wykorzystanie różnic i podobieństw członków zespołu. Role w zespole

ćwiczenia umiejętności team buildingowych

Coaching w biznesie:

ustalanie kontraktu z uczestnikiem coachingu

metody coachingowe

sytuacje trudne w coachingu

Planowanie szkoleń i diagnoza potrzeb szkoleniowych:

strategia firmy a strategia rozwojowo - szkoleniowa

budowanie skutecznej strategii rozwojowo-szkoleniowej

badanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o cele biznesowe

planowanie i kontrolowanie projektu rozwojowo-szkoleniowego

Konflikt w zespołach pracowniczych:

najczęstsze przyczyny konfliktów

dynamika konfliktu i indywidualny styl reagowania w sytuacji trudnej

pseudorozwiązania konfliktów

techniki rozwiązywania konfliktów

Umiejętności prezentacji:

reguły w wystąpieniach na forum

analiza audytorium w celu przygotowania treści

paleta możliwości i narzędzia przekonywania

praktyczne przygotowanie wystąpienia

Komunikacja wewnętrzna w firmie:

niesprawna komunikacja jako objaw dysfunkcji w organizacji

najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej

metody usprawnienia komunikacji

narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji

Zarządzanie zmianą w firmie:

typy reakcji pracowników wobec zmiany i jak ich informować

psychologiczna dynamika zmiany

najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu zmianą

angażowanie kierowników oraz pracowników do procesu zmiany

narzędzia zmiany postawy pracowników wobec zmian

Rotacja pracowników. Case Study:

przyczyny rotacji i absencji pracowników

zapobieganie i programy naprawcze

BLOK 3. TWARDY HR

Mierzenie efektywności działu HR

Systemy premiowania i wynagradzania pracowników:

identyfikacja strategii wynagradzania oraz sformułowanie polityki płacowej w organizacji

aktualne trendy w budowaniu systemów premiowania i nagradzania

płaca zasadnicza. Konstrukcja tabel wynagrodzeń

wynagrodzenie zmienne. Struktura oraz system rozliczania dla premii i nagród

wartościowanie stanowisk pracy

Pozafinansowe motywowanie pracowników:

budowanie kompleksowych systemów motywacji pozapłacowej - wykorzystanie pozafinansowych możliwości zwiększenia zaangażowania w pracę

benefity - czynnik higieniczny czy motywacji?

mierzenie efektywności systemów

Benchmarking płac i benefitów:

raporty płacowe - narzędzia porównywania wynagrodzeń i benefitów

mapowanie stanowisk. Miary wykorzystywane w benchmarketingu

Prawne aspekty zarządzania personelem:

elastyczne formy zatrudnienia. Umowa o pracę (charakterystyka, rodzaje, prawa i obowiązki stron)

rozwiązanie umów o pracę (rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia). Roszczenia pracownicze

czas pracy i urlop

Obsługa administracyjna HR - kadry-płace. Warsztat:

praktyczne ćwiczenia dotyczące procedur kadrowych i umiejętności obliczania płac

Obsługa programu Płatnik (e-learning):

samodzielna nauka obsługi oprogramowania Płatnik przy pomocy użytecznego manuału

Redukcje i programy outplacement:

redukcja z różnych perspektyw (firma, pracownicy zwolnieni, pracownicy pozostający w firmie, otoczenie, potencjalni nowi pracodawcy). Problemy techniczne i psychologiczne

PDO (Programy Dobrowolnych Odejść)

przygotowanie programu zwolnień. Procedura, problemy, rozwiązania

praktyka programów outplacement

BLOK 4. NOWE TRENDY W HR

Badanie nastrojów i satysfakcji pracowników. Case study:

narzędzia do badania opinii, poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników

planowanie i organizacja projektów badawczych

interpretacja wyników i raporty

Employer Branding:

EB - chwilowy trend czy filozofia działania

EB = HR+PR+Mrkt - o co w tym całym EB chodzi

strategia EB

narzędzia i mierzenie działań

CSR jako narzędzie motywacji i PR. Case study:

Corporate Social Responibility - CSR: moda czy potrzeba?

organizacja działań CSR w firmie

Zarządzanie międzykulturowe:

międzynarodowe środowisko pracy. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie

stereotypy i uprzedzenia. Przezwyciężanie barier międzykulturowych

KONSULTACJE DYPLOMOWE

Studenci opracowują projekty dyplomowe dotyczące rozwiązania wybranego, konkretnego problemu z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji. Efektem pracy jest kompleksowy projekt HR, zawierający analizę problemu, procedurę systemu, narzędzia, harmonogram, kosztorys etc. w takiej formie, aby mógł być zastosowany w praktyce.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z opiekunem merytorycznym kierunku - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Rekrutacja i selekcja pracownika - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Rekrutacja i selekcja pracownika - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty zarządzania personelem
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty zarządzania personelem
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Rekrutacja i selekcja pracownika
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Adaptacja nowych pracowników
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Systemy premiowania i wynagradzania pracowników
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
HR partnerem biznesowym-współpraca z menadzerami
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Audyt pracowników
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa administracyjna HR - kadry i płace
Data realizacji zajęć
19-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie talentami
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Pozafinansowe motywowanie
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Związki zawodowe, rady pracownicze i spory zbiorowe
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie ścieżek kariery
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena okresowa pracowników
Data realizacji zajęć
30-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena okresowa pracowników
Data realizacji zajęć
31-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Employer branding
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie międzykulturowe
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mierzenie efektywności działu HR
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Diagnoza różnic indywidualnych
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja wewnętrzna w firmie
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Konsultacje
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Konflikty w zespołach pracowniczych
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą w firmie
Data realizacji zajęć
14-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Coaching w biznesie
Data realizacji zajęć
27-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie szkoleń i diagnoza potrzeb szkoleniowych
Data realizacji zajęć
28-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Redukcje i programy outplacement
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Konsultacje
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
CSR - nie tylko filantropia. Wyzwania odpowiedzialnych firm
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie nastrojów i satysfakcji pracowników
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca zespołowa
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętności prezentacyjne
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Absolwent:
•zna problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz terminologię z zakresu nauk o zarządzaniu
•zna procedury i narzędzia stosowane w codziennej praktyce HR.
•potrafi rozpoznać i zdefiniować problem związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz przygotować możliwe alternatywne sposoby rozwiązania problemu
•potrafi zastosować narzędzia HR i procedury związane z wprowadzaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania pracownikami.

Efekty uczenia się

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:

-przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników,

-dokonywania oceny pracowników opartej o kompetencje (audyt personalny i ocena okresowa pracowników),

-motywowania pracowników,

-tworzenia systemu wynagrodzeń,

-planowania rozwoju i szkoleń pracowników,

-kształtowania wizerunku firmy wśród pracowników (PR wewnętrzny, CSR),

-zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie,

-zarządzania zmianą.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 899,40 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 899,40 zł
Koszt osobogodziny netto 28,82 zł
Koszt osobogodziny brutto 28,82 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Bigaj

Andrzej Bigaj

specjalizujący się w indywidualnym oraz zbiorowym prawie pracy
W latach 2011-2014 odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W roku 2010 uczestnik Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowego Banku Polskiego.
Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zdjęcie Agnieszka Flis

Agnieszka Flis

Główne obszary konsultingu i szkoleń: strategia personalna, systemy kompetencji, systemy ocen okresowych, ocena 360⁰, Assessment/Development Center, audyt personelu, rekrutacja i selekcja, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, zarządzanie wiekiem, procedury HR, budowanie i zarządzanie zespołami, metoda Insights, badania nastrojów i satysfakcji pracowników oraz outplacement.
Doświadczenie konsultingowe: Od 1993 roku Partner i Konsultant w firmie Advisory Group TEST Human Resources, jednej z najstarszych polskich firm konsultingowych w kraju, uhonorowanej Statuetką Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego; Zajmuje się dwoma obszarami: konsultingiem HR, szkoleniami menedżerskimi i HR oraz działalnością PR (wystąpienia podczas największych wydarzeń z branży HR, publikacje, współpraca z uczelniami).
ukończyła Psychologię oraz Studium ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim; absolwentka trzyletniego programu szkolenia trenerów i konsultantów zarządzania MATRIK organizowanego przez Manchester Federal School of Business & Management oraz British Council; uzyskała międzynarodowy certyfikat Trenera i Konsultanta wydany przez THAMES VALLEY UNIVERSITY z Wielkiej Brytanii; jako jedna z pierwszych w Polsce została akredytowana w metodzie INSIGHTS Learning & Development Ltd. (2001, 2008, 2011); Absolwentka programu Leadership prowadzonego przez Harvard Business Review (2012, 2013); posiada Certyfikat AGILE Project Management Fundation (2015)

Zdjęcie Jerzy Rosiński

Jerzy Rosiński

Ekspert i trener w licznych programach krajowych i europejskich:

Doskonalenie kompetencji pracowników Centrali NBP "Bank Talentów"
Doskonalenie kompetencji kierowniczych Korpusu Służby Cywilnej "Szkolenia Generalne"
Rozwijanie przedsiębiorczości w krajach basenu Morza Bałtyckiego (BEPART)
Europejski program profilaktyki prozdrowotnej (euFAQT)
Europejskie programy rozwoju kompetencji studentów informatyki i zarządzania (DIgital MArketing, DIMA; European Entrepreneurship in a Digital World: EEDW)
Program rozwoju kompetencji menadżerskich "Tesco Ekstraklasa" oraz Program rozwoju kompetencji "Tesco Akademia dla Młodych"
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”
Autor ponad 40 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, w tym kilkunastu artykułów z zakresu rozwoju kompetencji, rozwoju dorosłych oraz budowania systemów kompetencyjnych. Redaktor merytoryczny polskich wydań książek z zarządzania personelem, zarządzania projektem oraz kompleksowego podręcznika dot. rozwiązywania konfliktów (Handbook of Conflict).
Trener i konsultant zarządzania z ponad 20 - letnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia, głównie z zakresu: komunikacji zorientowanej na rezultat w relacji przełożony podwładny, kierowania zespołami w procesie zmian organizacyjnych, kierowania zespołami specjalistów (zwł. w bankowości oraz w branży ICT). Prowadził indywidualne konsultacje menadżer

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Zborowska

Karolina Zborowska

email: kzborowska@wse.krakow.pl

tel: (+48) 126 832 477

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Ciasteczka>