Usługa - Prawo jazdy kat. D po B + kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D1,D1+E,D,D+E - z opłatą za egzamin państwowy - Tarnobrzeg

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.4/5 z 1760 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D po B + kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D1,D1+E,D,D+E - z opłatą za egzamin państwowy - Tarnobrzeg

Numer usługi 2020/07/02/17840/592875

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Tarnobrzeg

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

7 500,00 zł netto za osobę

7 500,00 zł brutto za osobę

34,09 zł netto za osobogodzinę

34,09 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca autobusu.

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 20-07-2020
Liczba godzin usługi: 220
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: NP.546.20.2011.WB , data wydania: Kraków dnia 27.10.2011 r. organ wydający: Małopolski Kurator Oświaty
Zakres uprawnień: Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie kat A,A1,B,B1,B+E,C,C1,C+EC1+E,D,D1,D+E,D1+E,T,

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

Zajęcia praktyczne prawo jazdy kat. D - 60 godzin 

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna - 130

zajęcia praktyczne - kwalifikacja wstępna - 10 godzin

Program -Prawo jazdy kat. D, 

Przepisy ruchu drogowego – 13 godzin teoretycznych

Wiadomości ogólne. Podstawowe pojęcia. 
Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.  Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów.  Znaki i sygnały na drogach Ogólne warunki używania pojazdu. Kierowca pojazdu. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu

Technika kierowania pojazdem - 3 godziny  teoretyczne

Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Kręcenie kierownicą – skręty manewrowe. Jazda do tyłu. Ogólne zasady jazdy do tyłu. Jazda do tyłu na wprost. Skręty podczas jazdy do tyłu. Jazda slalomem. Cofanie. Zawracanie. Parkowanie. Jazda w ruchu miejskim. Hamowanie. Zmniejszenie prędkości jazdy. Zatrzymanie pojazdu. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca zasadniczego. Technika zmiany podczas jazdy różnymi prędkościami. Zmiana biegów w górę i w dół. Charakterystyki samochodów. Zwiększanie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu. Dociążanie przodu. Pokonywanie łuków i zakrętów. Tory przejazdu przez zakręty. Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu. Jazda w górach. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczenie drogi ekspresowe lub autostrady (pas do zjazdu). Holowanie pojazdu. Jazda z przyczepą  Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, mgła). Poślizg – przyczyny – sposoby zapobiegania. Podsumowanie materiału

Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej. 3 godziny  teoretyczne

Budowa pojazdu – wiadomości ogólne. Silniki i układy napędowe. Układ kierowniczy. Układ hamulcowy. Ogumienie. Amortyzatory i stabilizatory. Wyposażenie elektryczne. Czynności obsługowe.

Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska 1 godzina teoretyczna

Wypadkowość i ratownictwo drogowe. Zasady postępowania na miejscu wypadku

Nauka jazdy na prawo jazdy kat. D – 60 godzin zajęć praktycznych 

Przygotowanie do jazdy; Manewry na placu manewrowym; Jazda w ruchu drogowym

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny – 2 godziny

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 1. Charakterystyka układu napędowego w celu jego optymalnego wykorzystania.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 3. Umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.

Stosowanie przepisów

 1. Uwarunkowania społeczne dotyczące transportu drogowego i rządzące nim zasady, przepisy obowiązujące w transporcie drogowym;
 2. Regulacje prawne odnoszące się do zasad szkolenia kierowców oraz czasu pracy;

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w prac;
 2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów;              
 3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym;
 4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych do wykonywania zawodu;
 5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych;
 6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika;

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-07-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-07-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-07-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-07-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy autobusu oraz przygotowanie do złożenia egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. D,
Poprzez opanowanie:
- Przepisów ruchu drogowego; - Techniki kierowania pojazdem;
- Zarysu Budowy Pojazdów i Zasady Obsługi Technicznej;
- Zachowania na Miejscu Wypadku i Pomoc Przedlekarska;
- Racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa; - Umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego; - Oceny zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

Efekty uczenia się

OPIS UMIEJĘTNOŚCI /KOMPETENCJI ORAZ KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYUKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY AUTOBUSU :

Wiedza – osoba szkolona pozna i rozumie między innymi :

 zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;  dokumenty do wykonania transportu (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu osób);  dokumenty dotyczące przewozu osób.   dokumenty pojazdu i kierowcy, zapisy z urządzeń rejestrujących, w tym dane z tachografu;  wymagania dotyczące przewozu osób;  oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;  urządzenia do poboru opłat drogowych;  wyposażenie techniczne autobusu;  zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych; zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy.

Umiejętności – między innymi  osoba szkolona wykonuje proste zadania związane z kierowaniem autobusuzgodnie z zasadami i przepisami w szczególności potrafi:

 przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania samochodem ciężarowym;  udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;  dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania autobusem;  kierować autobusem zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców;  stosować techniki kierowania pojazdem  odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku;  przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi autobusu;  stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu; -   dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać odpowiednie procedury w           przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu albo kradzieży ładunku;  stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu;

 sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  nadzorować dopuszczalną ilość osób w pojeździe  dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi;  zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy;

 stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu ciężarowego;  sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  wypełniać kartę drogową;

 przestrzegać norm socjalnych dotyczących prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy;

Kompetencjie społeczne:

-   ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, - dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc autobus,

- pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, - potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wydział Komunikacji
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 34,09 zł
Koszt osobogodziny brutto 34,09 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Adama Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie

Zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 4

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Władysław Wilk

Władysław Wilk

wykształcenie średnie – techniczne Instruktor nauki jazdy kat. A,B,C,C+E,D
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 35 lat
wykształcenie średnie
Instruktor nauki jazdy od 35 lat

Zdjęcie Elżbieta Świątek

Elżbieta Świątek

zajęcia teoretyczne na kwalifikacji wstępnej
wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kwalifikację wstępną oraz szkoleniem okresowy od 2008 roku
wykształcenie średnie
wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kwalifikację wstępną oraz szkoleniem okresowy od 2008 roku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Świątek

Elżbieta Świątek

email: tarnobrzeg@lok.edu.pl

tel: 508024086

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie kat. B prawa jazdy oraz skończone 24 lata.
Brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy kat. D.

Posiadanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Dwa zdjęcia

 

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne oraz zajęcia na kursie kwalifikacja wstępna ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu zajęć teoretycznych. 

Po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego. 

Koszt egzaminu teoretycznego 30 zł, egzaminu praktycznego 200 zł. 

- Notatnik

- Długopis

- Podręcznik Kursanta kat. D - Płytka CD z testami do aktualizacji danych przez internet

Ciasteczka>