Usługa - Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe.

Logo Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

4.5/5 z 621 ocen

Tytuł Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe.

Numer usługi 2020/06/18/8282/585676

Dostawca usług Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 250,00 zł netto za osobę

1 537,50 zł brutto za osobę

78,13 zł netto za osobogodzinę

96,09 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym.  Szkolenie, prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla Audytorów wewnętrznych, Kierowników projektów oraz osób współpracujących w zakresie inwestycji budowlanych odpowiedzialnych za przygotowanie procesów kontroli i audytu w etapach, przygotowania, realizacji i rozliczenia planowanych i osiągniętych efektów procesów inwestycyjnych.
Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu skutecznej kontroli i audycie przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak audytor powinien postępować w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 09-11-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
 

1. Wprowadzenie:

Pre-Test
Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące audytu i kontroli
Krótka historia audytu, czyli jak zmieniała się rola i zadania audytu i czym jest audyt dzisiaj?
Specyfika audytu i kontroli w procesie inwestycji budowlanej.
2. Karta i zakres audytu inwestycji budowlanej - ćwiczenie
3. Etap przygotowania inwestycji
Podstawowe zagadnienia dotyczące zakresu audytu;
Analiza Opisu Przedmiotu Zamówienia (PFU/ dokumentacja projektowa/kosztorys) pod kątem zgodności z prawem i adekwatności względem przedmiotu zamówienia.
Analiza postępowania przetargowego w tym w szczególności, badanie: 
Adekwatności postawionych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty,
Zapisów projektu umowy pod kątem praktycznej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego oraz jej zgodności z prawem,
Postępowania przetargowego pod kątem jego zgodności z prawem oraz przyjętymi regulaminami wewnętrznymi,
Kompletności dokumentacji przetargowej,
Prawidłowości ustalenia szacowanej wartości zamówienia,
Badanie ofert wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Audyt dokumentacji projektowej
Sprawdzenie kompletności, zgodności z udzielonym zezwoleniem na budowę, poprawności przyjętych rozwiązań czy wykonalności zamierzonych robót. 
Raporcie kontrolny, zawierający ewentualne sugestie zmian rozwiązań projektowych, mogące się przyczynić do uniknięcia błędów i nieprawidłowości na etapie wykonawstwa.
Wzór raportu - ćwiczenie
5. Audyt robót budowlanych - faza realizacji inwestycji
Proces inwestycyjny: etapy, uczestnicy, oczekiwane wyniki tych etapów oraz ogólny profil ryzyka projektu inwestycyjnego
Zarządzanie projektowe: podstawowe modele zarządzania
Formy organizacyjne realizacji inwestycji
Role i odpowiedzialności (inwestor, projektant, wykonawca, podwykonawca, inżynier kontraktu)
Zobowiązania stron i rodzaje umów
Korzyści i ryzyka poszczególnych form realizacji inwestycji
Zarządzanie projektowe a zarządzanie ryzykiem
Raport kontrolny, zawierający stwierdzone i udokumentowane wady oraz nieprawidłowości. 
Wzór raportu ćwiczenie
6. Audyt przebiegu procesu inwestycji budowlanej 
Kontrola finansowo księgowa inwestycji, zawierająca analizę prawidłowości finansowania i rozliczenia inwestycji.
Badanie odpowiedzialności i zaangażowania uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
Badanie postępowań z wolnej ręki oraz umów zawieranych z wyłączeniem ustawy związanych z danym przedsięwzięciem.
Analiza prawidłowości prowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami umownymi.
Kontrola zawierania umów z podwykonawcami.
Analiza przebiegu inwestycji badanie harmonogramów, uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, ostatecznego rozliczenia, dziennika budowy oraz innych dokumentów towarzyszących prowadzeniu procesu inwestycyjnego.
Raport podsumowania, zawierający m.in. najważniejsze wydarzenia i decyzje, jakie miały wpływ na przebieg procesu budowlanego 
7. Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych
Modele i identyfikacja ryzyk
Ocena ryzyk ryzyka typowe i specyficzne inwestycji budowlanej
Karta kontrolna ryzyka - ćwiczenie
Monitorowanie ryzyk
Test: Twoja skłonność do ryzyka:
8. Programowanie i harmonogramy audytu
Definiowanie celów i zakresu zadań audytowych
Opracowanie programu zadania audytowego
Realizacja procedur audytowych
9. Produkty finalne audytu:
Sprawozdanie raport końcowy z audytu- ćwiczenie
Analiza ryzyka dla procesu inwestycyjnego
Harmonogram działań do zakończenia/poprawy projektu
Ćwiczenie w opracowaniu programu audytu
10. Podsumowanie szkolenia oraz Post-test

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Wprowadzenie oraz Pre-test 2. Karta i zakres audytu inwestycji budowlanej - ćwiczenie
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
3. Etap przygotowania inwestycji
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
4. Audyt dokumentacji projektowej
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
5. Audyt robót budowlanych - faza realizacji inwestycj
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
6. Audyt przebiegu procesu inwestycji budowlanej
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
7. Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
8. Programowanie i harmonogramy audytu
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
9. Produkty finalne audytu 10. Podsumowanie szkolenia oraz Post-test
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

W zakresie wiedzy będzie znał i rozumiał zagadnienia:
* etapy przygotowania inwestycji,
* audyt dokumentacji projektowej,
* audyt robót budowlanych,
* audyt przebiegu procesu inwestycji budowlanej
* zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym
* produkt finalny audytu - sprawozdanie.
W zakresie umiejętności będzie potrafił:
- organizować i nadzorować pracę personelu realizującego określoną fazę procesu inwestycyjnego w budownictwie,
- samodzielnie rozwiązywać skomplikowane problemy dotyczące realizacji inwestycji budowlanych.
W zakresie kompetencji społecznych będzie gotów do:
- wymagania od innych przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej w budownictwie,
- kształtowania środowiska pracy i kultury organizacyjnej e budownictwie

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy zna i rozumie zagadnienia:
* etapy przygotowania inwestycji,
* audyt dokumentacji projektowej,
* audyt robót budowlanych,
* audyt przebiegu procesu inwestycji budowlanej
* zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym
* produkt finalny audytu - sprawozdanie.
W zakresie umiejętności potrafi:
- organizować i nadzorować pracę personelu realizującego określoną fazę procesu inwestycyjnego w budownictwie,
- samodzielnie rozwiązywać skomplikowane problemy dotyczące realizacji inwestycji budowlanych.
W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:
- wymagania od innych przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej w budownictwie,
- kształtowania środowiska pracy i kultury organizacyjnej e budownictwie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 537,50 zł
Koszt osobogodziny netto 78,13 zł
Koszt osobogodziny brutto 96,09 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Bratysławska 2, 30-001 Kraków, woj. małopolskie

InterHouse Hotel*** Bratysławska 2 30-001 Kraków Najczęściej szkolenia w Krakowie odbywają się w InterHouse Hotel***. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się szkolenie, na hotel o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. Wszelkie szczegóły organizacyjne przekazujemy Uczestnikom na 7 dni przed terminem szkolenia.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Gawroński

Włodzimierz Gawroński

Problematyką prawa wodnego, drogowego oraz prawa budowlanego zajmuje się od kilkunastu lat.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Wielokrotnie szkolił pracowników Biura Pełnomocnika Rządu ds. „Programu Ochrony Dorzecza Górnej Wisły przed powodzią” w zakresie przygotowania szczegółowego projektu realizacji tego Programu.
Problematyką prawa wodnego, drogowego oraz prawa budowlanego zajmuje się od kilkunastu lat.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej,
Magisterskie Studia Menedżerskie - typu MBA
Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwz

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Martyna Piorun

Martyna Piorun

email: info@szkolenia-semper.pl

tel: +48 790 666 923

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:

Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)
 

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:
-autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, 
-materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Ciasteczka>