Usługa - ISO 17025 w laboratorium badawczym

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł ISO 17025 w laboratorium badawczym

Numer usługi 2017/05/22/8316/57607

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 000,00 zł netto za osobę

1 230,00 zł brutto za osobę

62,50 zł netto za osobogodzinę

76,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Pacowanicy laboratoriów badawczych i wzorujących.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 20-11-2022
Liczba godzin usługi: 16

Ramowy program usługi

Pokaż program

ISO 17025 w laboratorium badawczym

1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do normy ISO/IEC 17025:2017 

 • Pojęcia i terminy - wymagania, zalecenia, dopuszczenia, możliwości
 • Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością
 • Zarządzanie ryzykiem

2. Wymagania ogólne: bezstronność i poufność

3. Wymogi strukturalne

4. Wymagania dotyczące zasobów

 • Personel
 • Warunki lokalowe i środowiskowe
 • Wyposażenie
 • Spójność pomiarowa
 • Zewnętrzni dostawcy produktów i usług

5. Wymagania procesowe

 • Przegląd zapytań, ofert i umów
 • Wybór, weryfikacja i walidacja metod
 • Pobieranie próbek
 • Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań
 • Zapisy techniczne
 • Szacowanie niepewności pomiaru
 • Zapewnienie jakości wyników
 • Przedstawianie wyników
 • Skargi
 • Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami
 • Nadzorowanie danych - zarządzanie informacjami

 6. Wymagania dotyczące zarządzania

 • Opcja A
 • Opcja B
 • Dokumentacja systemu zarządzania (Opcja A)
 • Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania (Opcja A)
 • Nadzór nad zapisami (Opcja A)
 • Działania mające na celu określenie ryzyka i możliwości (Opcja A)
 • Doskonalenie (Opcja A)
 • Działania korygujące (Opcja A)
 • Audity wewnętrzne (Opcja A)
 • Przeglądy zarządzania (Opcja A)

Szczegółowy programu szkolenia dostępny jest pod adresem: link.

Dodatkowe informacje dla uczestników szkolenia:

Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz otrzymać certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Norma ta określa wymagania dotyczące opracowania systemu, jego wdrożenia, ale także warunki, jakie muszą być spełnione, aby kompetencje laboratorium do wykonywania badań zostały uznane. W rozdziale dotyczącym zarządzania zawarto wymagania opisujące między innymi: organizację, system zarządzania, nadzór nad dokumentami oraz zapisami, podwykonawstwo badań i wzorcowań, zakupy usług i dostaw, obsługę klienta czy przeglądy zarządzania. Jednostka, która chce otrzymać akredytację na wybrane przez siebie pomiary, powinna zapewnić, że wszystkie wymagania ujęte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 są spełnione. System zarządzania opracowany w danym laboratorium powinien zawierać udokumentowaną politykę jakości oraz deklarację zawierającą między innymi:

• zobowiązanie do dobrej praktyki laboratoryjnej,

• cele jakościowe,

• zobowiązanie do zachowania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025 [5],

• zobowiązanie do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

Księga jakości opracowana w laboratorium powinna zawierać podział obowiązków dla kierownika ds. jakości oraz kierownictwa technicznego. Powinna zawierać lub przywoływać wszystkie wspomagające ją dokumenty, takie jak procedury ogólne i badawcze.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zmian wprowadzonych do trzeciej edycji standardu ISO 17025.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

 • będzie wiedział jakie zmiany wprowadzono do 3 edycji normy ISO 17025
 • będzie potrafił przygotować laboratorium do wdrożenia nowych wymagań standardu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 230,00 zł
Koszt osobogodziny netto 62,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 76,88 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Gliwice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

PDF

Ciasteczka>