Usługa - ISO 17025 w laboratorium

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł ISO 17025 w laboratorium

Numer usługi 2017/05/22/8316/57598

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

870,00 zł netto za osobę

1 070,10 zł brutto za osobę

124,29 zł netto za osobogodzinę

152,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Pracownicy laboratoriów badawczych i wzorujących.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 08-11-2022
Liczba godzin usługi: 7

Ramowy program usługi

Pokaż program

ISO 17025 w laboratorium

1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do nowej edycji normy ISO/IEC 17025 

 • Pojęcia i terminy - wymagania, zalecenia, dopuszczenia, możliwości
 • Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością
 • Zarządzanie ryzykiem (przykłady ryzyk i szans wg ISO 17025 ed. 3)

2. Zmiany w ISO 17025 w wymaganiach dotyczących zasobów, procesów i zarządzania

 • Warunki środowiskowe
 • Nadzór nad wyposażeniem
 • Produkty i usługi dostarczane z zewnątrz
 • Spójność pomiarowa
 • Przegląd zapytań, ofert i umów
 • Wybór, weryfikacja i walidacja metod
 • Pobieranie próbek
 • Postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań
 • Ocena niepewności pomiaru
 • Zapewnienie jakości wyników (karty kontrolne w laboratorium i badania biegłości)
 • Zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami
 • Nadzorowanie danych – zarządzanie informacją 

 3. Dyskusja

Opis programu szkolenia dostępny jest pod adresem: link.


Dodatkowe materiały dla uczestników szkolenia (do części 3. Dyskusja)

W przypadku gdy zostaną stwierdzone niezgodności, laboratorium powinno przeprowadzić audyt tak szybko, jak to możliwe. Laboratorium powinno identyfikować potencjalne źródła niezgodności. Sposób postępowania powinien zostać opisany w procedurze zapewniającej uruchomienie działania zapobiegawczego oraz działań nadzorujących, które mają na celu upewnienie się, że wprowadzone działania są skuteczne. Laboratorium powinno posiadać opracowane plany działania, które wdrożone i monitorowane, będą pozwalać na zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności oraz będą wykorzystywane do doskonalenia danego obszaru działania laboratorium.

Laboratorium powinno opracować procedurę audytów wewnętrznych, zgodnie z którą będą przeprowadzane audyty działalności jednostki. Mają one na celu potwierdzenie, że działania laboratorium są nadal zgodne z wymaganiami systemu zarządzania oraz z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Opracowany program audytów powinien obejmować wszystkie elementy systemu zarządzania, łącznie z obszarem dotyczącym pomiarów. Planowanie i organizowanie audytów wewnętrznych należy do obowiązków kierownika ds. jakości. Audyty powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające do tego zadania właściwe kwalifikacje oraz niebędące związane z audytowanymi obszarami. W przypadku gdy wyniki audytu poddają w wątpliwość skuteczność i poprawność prowadzonych działań, laboratorium powinno uruchomić działania korygujące i – jeśli jest to konieczne – powiadomić o tym fakcie klientów.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest omówienie wymagań trzeciej edycji ISO 17025

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

 • będzie wiedział jakie zmiany wprowadzono do 3 edycji normy ISO 17025
 • będzie potrafił przygotować laboratorium do wdrożenia nowych wymagań standardu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 070,10 zł
Koszt osobogodziny netto 124,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 152,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Gliwice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Ciasteczka>