Usługa - KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem

Logo Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

4.5/5 z 618 ocen

Tytuł KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem

Numer usługi 2020/05/28/8282/574831

Dostawca usług Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Miejsce usługi Zakopane

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 890,00 zł netto za osobę

2 324,70 zł brutto za osobę

78,75 zł netto za osobogodzinę

96,86 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy odpowiedzialni za zamówienia publiczne lub inwestycje w jednostkach administracji samorządowej i administracji rządowej,
• Kierownictwo jednostek samorządu terytorialnego,
• Kierownictwo administracji rządowej,
• Pracownicy firm działających w branży budowlanej oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 01-10-2020
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program


Program szkolenia przedstawia się następująco:

1. Ustawa Prawo Budowlane 

Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane.
Podstawowe definicje:, co należy rozumieć poprzez: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz inne definicje z prawa budowlanego, na czym polegają charakterystyczne cechy obiektów zabytkowych w kontekście prawa budowlanego i innych przepisów. 
Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji. 
Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 
Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy. 
Szczegółowe procedury wejścia na tereny prywatne w przypadkach realizacji sieci gazowych
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako prawo miejscowe. 
Podstawowe definicje prawa budowlanego z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej:
Pojęcie „inwestycji budowlanej”
Tryby realizacji inwestycji budowlanych (tzw. tryb ogólny i szczególny)
Proces budowlany w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
Proces budowlany w świetle ustawa Prawo budowlane
2. Etapy procesu budowlanego. 
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: 
Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji – ćwiczenie; wniosek o ustalenie lokalizacji
Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji. 
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego - nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego. 
3.Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie:
Decyzji o pozwoleniu na budowę
Budowy i robót budowlanych wymagających zgłoszenia,
Pozwolenia lub zgłoszenia na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej: ·Zakres przedmiotowy ustawy. Zakres kontroli wniosku ( formalny, czy merytoryczny?), o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję, w kontekście: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Organy właściwe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej.
Zasady stosowania innych ustaw: ·Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego, ·Odpowiednie stosowanie Przepisów Prawa budowlanego, ·Zasady stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wyłączenie działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
5. Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana.
Uprawnienia konserwatora zabytków.
Obowiązki inwestora wobec konserwatora zabytków.
Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego
Uprawnienia konserwatora zabytków przed w trakcie i na zakończenie procesu inwestycyjnego.
Dobre praktyki w zakresie, opracowywania dokumentacji projektowej robót, w obiekcie zabytkowym.
Test psychologiczny: „Twoja sylwetka zawodowa”
6.  Rozpoczęcie robót budowlanych.
Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych: 
Mapa zasadnicza i podkłady geodezyjne do projektowania
Dokumentacja geologiczno – techniczna
Projekt budowlany
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - ćwiczenie
Pozwolenie na budowę,
Zgłoszenie robót budowlanych,
Dziennik budowy,
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
Prawidłowe opracowywanie dokumentacji geodezyjnej - kluczowe dla inwestycji drogowej
BIOZ i PZJ
Zasady uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
Ćwiczenie: POZWOLENIE NA BUDOWĘ - 
7. Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie. 
Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie – studia przypadków
Dziennik budowy – przykłady błędów w prowadzeniu dziennika 
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych. 
Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – studia przypadków 
Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego – studia przypadków
8. Przebieg procesu budowlanego: 
Obowiązki inwestora. 
Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę – studia przypadków
Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy
9. Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz w kontraktach zawartych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
Zmiany w projekcie budowlanym w oparciu o Art. 36.a prawa Budowlanego – studia przypadków
Procedura wnioskowania i akceptacji zmiany - ćwiczenie
Zasady stosowania stawek i rozliczania robót wykonanych w trybie zmiany
10. Samowola budowlana i jej konsekwencje – nowa regulacja: 
Samowolne wykonywanie robót budowlanych. 
Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego. 
Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami. 
Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania. 
Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
Zmiany w zakresie; zasad umorzenia opłaty za samowolę i możliwość rozłożenia na raty. 
11. Odbiory i oddanie obiektu do użytkowania: Formalne wymogi oddania obiektu do użytkowania

Oddawanie zakończonej inwestycji do użytkowania - właściwość organów,
Zgłoszenie obiektu do użytkowania a rejestracja zakończenia budowy. 
Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
12. Zasady i metody przygotowania inwentaryzacji powykonawczej, czyli geodezyjnego pomiaru powykonawczego – metoda bezpośrednia i pośrednia
Pozwolenie na użytkowanie- szczegółowy tryb uzyskania.
Nielegalne użytkowanie
Zakończenie budowy. Rozliczenie końcowe budowy – raport finansowy i techniczny
Test psychologiczny: „Twoja skłonność do ryzyka”
13. Zamówienia publiczne w zakresie robót budowlanych
Procedura przygotowania SIWZ i wyłaniania Wykonawcy
Dialog techniczny – sposoby, zasady i scenariusze
Zmiany w projekcie i w zakresie robót
14. FIDIC - zagadnienia wstępne.
Cel i korzyści stosowania warunków FIDIC.
Wzory warunków kontraktowych FIDIC – studia przypadków
Odpowiedzialność Stron Kontraktu.
Prawa i obowiązki uczestników i stron realizacji inwestycji według FIDIC i prawa polskiego
Klauzule FIDIC
Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca
Czas, płatności, roszczenia
Zmiany, ryzyko i spory
15. Zasady stosowania procedury FIDIC w zamówieniach publicznych.
16. Regulacje ogólne umów o roboty budowlane.

Ramowa struktura umowy – najczęściej popełniane błędy
Harmonogramy, terminy i formy płatności. – na co szczególnie uważać?
Kary umowne – sposoby taryfikacji kar i ich egzekwowanie
Rozwiązanie umowy.
Rękojmia i gwarancja.
Dochodzenie roszczeń i kwestie procesowe.
Test psychologiczny: „Twoja podatność na działania manipulacyjne”
17. Najczęściej popełniane błędy w procesie budowlanym 
18. Dyskusja – podsumowanie szkolenia. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Ustawa Prawo Budowlane 2. Etapy procesu budowlanego. 3.Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie: 4. Organy właściwe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej. 5. Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana. 6. Rozpoczęcie robót budowlanych.
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
7. Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie 8. Przebieg procesu budowlanego 9. Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz w kontraktach zawartych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 10. Samowola budowlana i jej konsekwencje – nowa regulacja 11. Odbiory i oddanie obiektu do użytkowania: Formalne w
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
12. Zasady i metody przygotowania inwentaryzacji powykonawczej, czyli geodezyjnego pomiaru powykonawczego metoda bezpośrednia i pośrednia 13. Zamówienia publiczne w zakresie robót budowlanych 14. FIDIC - zagadnienia wstępne. 15. Zasady stosowania procedury FIDIC w zamówieniach publicznych.
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Wiedza:
- Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu aktualnych regulacji prawnych, dotyczących stosowania prawa budowlanego, procedur zamówień publicznych i standardu FIDIC w zakresie oceny przygotowania do realizacji inwestycji budowlanych, uzyskiwania potrzebnych zatwierdzeń i pozwoleń, jako punktu wyjściowego do rozpoczęcia budowy.

Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem

Kompetencje społeczne :
- uczestnik nauczy się Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych
- zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Wiedza:
- Uczestnik posiada wiedzę z zakresu aktualnych regulacji prawnych, dotyczących stosowania prawa budowlanego, procedur zamówień publicznych i standardu FIDIC w zakresie oceny przygotowania do realizacji inwestycji budowlanych, uzyskiwania potrzebnych zatwierdzeń i pozwoleń, jako punktu wyjściowego do rozpoczęcia budowy.

Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik umie odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem

Kompetencje społeczne : 
- uczestnik potrafi Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych
- posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 890,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 324,70 zł
Koszt osobogodziny netto 78,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 96,86 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Szymaszkowa 1/1, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie

Hotel*** Mercure Kasprowy ul. Szymaszkowa 34-500 Zakopane Najczęściej szkolenia w Zakopanem odbywają się w Hotelu*** Mercure Kasprowy. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się szkolenie, na hotel o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. Wszelkie szczegóły organizacyjne przekazujemy Uczestnikom na 7 dni przed terminem szkolenia.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Gawroński

Włodzimierz Gawroński

Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa europejskiego, analizy Due diligence oraz procedury FIDIC.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie kosztorysowania oraz prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i Jednostek samorządowych w zakresie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Zasuwa

Joanna Zasuwa

email: info@szkolenia-semper.pl

tel: +48 577-177-547

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Inwestycja:

1890 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
1890 zł netto  - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2190 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2540 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

 

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:
-autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, 
-materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Ciasteczka>