Usługa - studia podyplomowe ,,Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności"

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

0/5

Tytuł studia podyplomowe ,,Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności"

Numer usługi 2020/04/01/33035/550782

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 800,00 zł netto za osobę

3 800,00 zł brutto za osobę

21,11 zł netto za osobogodzinę

21,11 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej – Dz. U. 2009 r. Nr 211 poz. 1630).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2020
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Prawo wspólnotowe i krajowe z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • GAP – produkcja roślinna i zwierzęca
 • Obszary funkcjonowania zasad GMP/GHP
 • Dobrostan zwierząt
 • Tradycyjne oraz niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 • Nowe patogeny żywności
 • Mykotoksyny w żywności i w paszach
 • Zagrożenia biologiczne, mikrobiologiczne oraz chemiczne w żywności
 • Dodatki do żywności i alergeny
 • Metody utrwalania żywności – wędzenie, suszenie, peklowanie
 • HACCP – tworzenie dokumentacji
 • Audyt systemu HACCP
 • Urzędowa kontrola żywności, pasz
 • Biznesowe podejście do systemów zarządzania jakością wg wytycznych standardów ISO
 • Identyfikowalność w obszarze łańcucha żywnościowego
 • ISO 22 000, IFS, BRC
 • Podstawy epidemiologii
 • GMO w żywności i w paszach
 • Komunikacja, negocjacje, stres i zarządzanie zespołem
 • Wspólna polityka rolna: WTO, SPS, Codex Alimentarius, OIE
 • ISO 17.025 – system zapewnienia jakości w laboratorium
 • Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń żywnościowych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
GAP-produkcja roślinna. Prawo unijne i krajowe z zakresu bezpieczeństwa żywności. Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Dobrostan zwierząt na poziomie produkcji, transportu i uboju. GAP-produkcja zwierzęca. Zagrożenia biologiczne w produkcji żywności. Urzędowa kontrola żywności
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Mikotoksyny w żywności i paszach. Nowe patogeny w żywności. Audyt systemu zabezpieczeń przed szkodnikami
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Obszary funkcjonowania zasad GMP/GHP
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Tradycyjne i niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Wędzenie, suszenie, peklowanie. Podstawowe pojecia Zdrowia Publicznego. Podstawy epidemiologii.
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Substancje dodatkowe do żywności. Bezpieczeństwo i zasady stosowania substancji dodatkowych. Znakowanie środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe. Bezpieczeństwo w produkcji pasz
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
HACCP-tworzenie dokumentacji
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
HACCP-tworzenie dokumentacji
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Audyt systemu HACCP
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt systemu HACCP
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Audyt systemu HACCP w zakładzie przemysłu spożywczego
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Analiza sensoryczna żywności. Niejadalne UPPZ w świetle prawa UE i PL
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja, negocjacje, stres i zarządzanie zespołem. Wystąpienia publiczne. Owady w aspekcie paszowym i żywieniowym
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Analiza ryzyka. Salmonella i Listeria jako główne zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy żywienia i dietetyki. GMO w rolnictwie i produkcji żywności. Wpływ GMO na zdrowie
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Dodatki do żywności i alergeny. Opakowania dla przemysłu spożywczego
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
ISO 9001 wdrażanie i adytowanie
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Kontrola mikrobiologiczna żywności. Postępowanie z produktami niespełniającymi kryterium bezpieczeństwa. RASFF
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Trening kreatywności. BRC i IFS. Food defence. ISO 22000
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
ISO 17 025-system zapewnienia jakości w laboratorium. Wybrane zagadnienia z marketingu i jakości usług
Data realizacji zajęć
20-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Wskazanie aktualnie obowiązujących przepisów regulujących nadzór sanitarny nad produkcją żywności.

Efekty uczenia się

 • identyfikuje i wyjaśnia przyczyny pojawienia się zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych i chemicznych,
 • wskazuje sposoby opanowywania zidentyfikowanych zagrożeń,
 • identyfikuje systemy zarządzania jakością, takie jak: ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS,
 • zna najlepsze techniki zarządzania jakością stosowane w różnych branżach produkcji spożywczej,
 • wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego pasz,
 • opisuje rodzaje opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym,
 • opisuje rolę i działania inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej w zakresie nadzoru nad żywnością,
 • opisuje zasady i etapy wdrażania systemu HACCP,
 • określa typ zagrożeń i środki kontrolne stosowane do ich opanowywania
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych wydane przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych
jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od
procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną oraz z Państwową Inspekcją Sanitarną, a dodatkowo słuchaczami są pracownicy mleczarni, branży mięsnej i warzywnej.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 21,11 zł
Koszt osobogodziny brutto 21,11 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Cypriana Kamila Norwida 31, 50-366 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Krzystyna Morzyk

dr Krzystyna Morzyk

osoba prowadząca usługę

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr Krystyna Morzyk

dr Krystyna Morzyk

email: podyplomowe.wet@upwr.edu.pl

tel: (+48) 713 205 439

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Dodatkowy cel edukacyjny:nauka identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności występujących w procesach produkcji żywności; poznanie odchyleń jakości produktu wywołanych niewłaściwymi procesami technologicznymi; szacowanie i określanie zagrożeń dla człowieka wynikających z zagrożeń jakości zdrowotnej surowców i przetworów spożywczych; sporządzenie planów systemu HACCP; tworzenie planu oraz harmonogramu audytów systemów zarządzania jakości; nauka audytowania systemu zarządzania jakością .

Ciasteczka>