Usługa - Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy.

Logo Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

4.6/5 z 66 ocen

Tytuł Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy.

Numer usługi 2020/03/06/13067/539831

Dostawca usług Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

400,00 zł netto za osobę

400,00 zł brutto za osobę

11,43 zł netto za osobogodzinę

11,43 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • która uzyskała prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 r. lub odbyła po tym terminie kwalifikacje wstepne.

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 28-10-2020
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

Założeniem podstawowym jest kursowy system szkolenia. Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie szkolenia i obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C , C+E.

Założeniem podstawowym jest fakt, iż każdy uczestnik szkolenia musi posiadać prawo jazdy w/w kategorii.

Szkolenie okresowe prowadzone jest w zakresie temetycznym określonym w załaczniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r.  w sprawie szkolenia kierowców wykonujacych przewóz drogowy i obejmuje:

 1. 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego,
 2. 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, realizowanych w ciągu 5 godzin jednorazowo, nie mniej niż jeden z 5 modułów szkolenia okresowego.

Zajęcia teoretyczne są prowadzone zgodnie z zakresem tematów oraz liczbą godzin szkolenia okresowego, określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r.  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy.

Zajęcia teoretyczne (wykłady oraz zajęcia w formie ćwiczeń) odbywaja się pod nadzorem trenera- wykładowcy w sali ośrodka szkolenia przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Tematyka

Zajęć teoretycznych

 

Moduły obowiązkowe– 21 h

 

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe,                             z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 

7

 1. Stosowanie przepisów

7

 1. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 

7

 

Moduły fakultatywne  - 14 h

 

do wyboru 2 tematy – czas realizacji 7 godzin zajęć teoretycznych dla każdego wybranego tematu

 

 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

7

 1. Czynnik ludzki w przewozie drogowym

7

 1. Wizerunek firmy

7

 1. Pierwsza pomoc

7

 1. Ergonomia dla kierowców

7

 1. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem

7

 1. Krajowy przewóz drogowy

7

 1. Międzynarodowy przewóz drogowy

7

 1. Mocowanie ładunku

7

 1. Przewóz drogowy zwierząt

7

 1. Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe

7

 1. Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie

7

 1. Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się

7

 1. Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem                         z cysterną

7

 1. Przewóz drogowy drewna

7

 1. Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy

7

 1. Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

7

 1. Ograniczenia w przewozie drogowym towarów

7

 1. Nienormatywne przewozy drogowe

7

Po zakończeniu udziału w szkoleniu, zdobyte kwalifikacje potwierdzane zostaną  wydanym Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego oraz wydanym Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej.

Ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej wynosi 5 lat (w przypadku osób powyżej 60 roku życia – okres ważności wynosi 30 miesięcy).

Należy pamiętać, iż ukończenie kursu wiąże się również z dokonaniem zmian w posiadanym przez uczestnika, prawie jazdy.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego. Uczestnikowi zostaną przypomniane m.in. zasady BHP przy wykonywaniu transportu drogowego rzeczy, zasady regulujące czas pracy i odpoczynku kierowcy, zasady racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy jak i bezpiecznego poruszania się po drogach, oraz obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Podczas szkolenia zostaną przypomniane umiejętności, w tym m.in. wykonywania zadań związanych z prowadzeniem samochodu ciężarowego i wykonywania usług przewozowych w różnych warunkach, planowania trasy przejazdu, czytania mapy drogowej, korzystania z tachografu.
Uczestnik szkolenia okresowego podniesie także swoje kompetencje społeczne tj. poczuwania się do ponoszenia odpowiedzialności związanego z ruchem drogowym, będzie oceniał wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w transporcie i będzie ponosił odpowiedzialność za ich skutki.

Kursant po ukończonym szkoleniu uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, co zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia okresowego efektem usługi będzie posiadanie przez uczestnika wiedzy i umiejętności – przypomnienie ogólnych wiadomości w zakresie tematyki odjętej klasyfikacją wstępną tj:

- ogólne zasady i przepisy o ruchu drogowym, w zakresie niezbędnym dla kierowcy zawodowego,

- zasady przygotowania pojazdu do jazdy,

- zasady obsługi urządzeń sterujących jazda samochodem, w zakresie niezbędnym ze względu na bezpieczeństwo i ekonomikę jazdy

Uczestnik szkolenia, w trakcie szkolenia powinien zdobyć następujące umiejętności:

 - stosowanie przepisów o czasie pracy kierowcy w praktyce,

 - samodzielnego wykonywania podstawowych czynności obsługowych

 - szybkiego i bezkonfliktowego planowania jazdy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy 

   kierowcy,

 - stosowania przepisów o użytkowaniu pojazdu

- Efektami kształcenia po ukończeniu szkolenia okresowego przez uczestnika, będą również podniesione kompetencje społeczne uczestnika w zakresie:

• Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony pojazd, bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.

 • Dokonywania samooceny i weryfikacji działania w zakresie realizowania zadań zawodowych kierowcy.

• Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy.

• Wykonywania pracy samodzielnie, jak i we współpracy ze zmiennikiem.

• Dokonywania oceny i korygowania własnych postaw i zachowań.

• Dokonywania racjonalnej oceny zagrożeń dla zdrowia i życia oraz podejmowania działań zapobiegających tym zagrożeniom podczas wykonywania przewozu drogowego

• Panowania nad własnymi emocjami oraz wykazywania się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z innymi uczestnikami ruchu.

• Prowadzenia racjonalnego trybu życia, w szczególności unikania używek mających wpływ na stan psychofizyczny podczas prowadzenia pojazdu.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego oraz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 11,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 11,43 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zakładowa 4C, 52-510 Konin, woj. wielkopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej OS OZPTD.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Hendzel

Krzysztof Hendzel

Wykładowca, instruktor nauki jazdy
wieloletni staż pracy na stanowisku wykładowcy, instruktora nauki i techniki jazdy
średnie
wieloletni staż pracy na stanowisku wykładowcy, instruktora nauki i techniki jazdy w OS OZPTD od 2009r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Frankowska

Anna Frankowska

email: szkolenia@ozptd.pl

tel: 67 350 99 15

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- posiadanie prawo jazdy kat. C – uprawnienia uzyskane przed 10.09.2009 r.

- posiadanie prawo jazdy kat. C – uprawnienia uzyskane przed lub po 10.09.2009 r. – z „wbitym” kodem 95 na dokumencie prawo jazdy

Jeżeli uczestnik odbywa szkolenie okresowe po raz pierwszy, musi wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu szkolenia, jednak nie później, niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji.

Przy każdym następnym szkoleniu okresowym kursant musi wykonać badania lekarskie i psychologiczne w terminie właściwym do dnia ukończenia szkolenia, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji.

Informacje dodatkowe

Podany w karcie usługi harmonogram jest przykładowy.

Ze względu na dużą liczebność kadry wykładowców naszej firmy, zajęcia mogą się odbywać z innymi

prowadzącymi niż osoby wpisane do karty usługi.

Podręcznik Kierowcy Zawodowego, Poradnik Przewoźnika Drogowego "Vademecum Transportowca" wydanie własne OZPTD, 2019r.

Ciasteczka>