Usługa - Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) - wraz z egzaminem państwowym.

Logo Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

4.6/5 z 177 ocen

Tytuł Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) - wraz z egzaminem państwowym.

Numer usługi 2020/01/21/18276/518520

Dostawca usług Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

2 850,00 zł netto za osobę

2 850,00 zł brutto za osobę

20,36 zł netto za osobogodzinę

20,36 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby w wieku minimum 24 lat pragnące uzyskać Świadecto Kwalifikacji Zawodowej uprawniającej do przewozu osób.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-01-2020
Liczba godzin usługi: 140
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - przewóz osób

 

Podstawa prawna doboru zawartości merytorycznej kursu: załącznik nr 1 do rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących

przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn. zmianami)

Opis kursu

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii D, D1, D+E, D1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.

Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn.

zmianami) i podzielony został, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego rozporządzenia, na dwie części:

I. Część podstawowa

obejmująca następujące bloki programowe:

Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

– Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem techniki samochodowej

i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porządku,

zużycia paliwa, olejów oraz eksploatacji pojazdu od znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych

urządzeń pojazdu.

Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu

w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego

zużycia i zapobiegania awariom – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem funkcjonowania urządzeń

bezpieczeństwa czynnego samochodu i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa

w ruchu drogowym od znajomości zasad funkcjonowania tego rodzaju urządzeń.

Blok 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących

nim zasad – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z wpływem transportu drogowego na bezpieczeństwo

i porządek w ruchu drogowym, ekologię, natężenie w ruchu drogowym, infrastrukturę

nie tylko drogową.

Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – Liczba godzin:

15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem problematyki bezpieczeństwa

w ruchu drogowym, znaczeniem profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odróżnieniem

profilaktyki od prewencji.

Blok 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

– Liczba godzin: 7

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z taktyką i strategią działań przestępczych,

mających związek z przemytem nielegalnych imigrantów, rolą międzynarodowych grup

przestępczych, odpowiedzialnością prawną i karną za pomocnictwo i udział w grupach

przestępczych lub działaniach incydentalnych.

Blok 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – Liczba godzin: 10

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z ogólnie pojętą ergonomią, jej wpływem na

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wpływem warunków psychofizycznych, socjalnych

na bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.

Blok 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – Liczba godzin: 5

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z anatomiczną i psychofizyczną rolą kierowcy

w procesie przewozu, bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Blok 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

– Liczba godzin: 10

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z pojęciami prawnymi wypadku i kolizji drogowej,

odpowiedzialności prawno-karnej, zależności pomiędzy prędkością dopuszczalną

i bezpieczną, szeroko pojętą problematyką związaną ze skutkami zdarzeń na drogach.

Blok 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – Liczba

godzin: 5

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę dotyczącą z estetyki (wizualizacji) kierującego i pojazdu,

szeroko pojętej kultury zachowań, funkcjonowania, a przede wszystkim – przy oczywistej

identyfikacji marketingowej – kultury na drodze.

II. Cześć specjalistyczna

obejmująca następujące bloki programowe:

Blok 1.5. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

– Liczba godzin: 12

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z techniką jazdy, ekologicznym zużyciem

paliwa, zasadami funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego i ich zachowania

w różnych warunkach drogowych.

Metodyka T/C/J

Blok 1.6. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa – Liczba godzin: 13

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z komfortem i bezpieczeństwem pasażerów,

z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w czasie transportu i odpowiednim wykorzystaniem

posiadanej infrastruktury.

Metodyka T/C/J

Blok 1.7. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów

bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – Liczba godzin: 7

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze skutkami oddziaływania sił i czynników

środowiskowych na pojazd, który nie spełnia wymogów przepisów bhp. Szczególną uwagę

zwrócono na zasady zachowania stabilności, rozłożenia obciążenia i bezpieczeństwa

pojazdu oraz pasażerów.

Metodyka T/C/J

Blok 2.3. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – Liczba godzin: 6

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z przewozem pasażerskim krajowym i międzynarodowym,

w tym również poznanie przepisów krajowych i międzynarodowych normujących

pasażerski przewóz drogowy.

Metodyka T

Blok 3.8. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego

i organizacji rynku – Liczba godzin: 5

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z poznaniem zasad ekonomi i uwarunkowań

rynkowych, które mają bezpośredni wpływ na pasażerski transport drogowy. Omówione

zostaną podstawowe reguły podziału i wykorzystania rynku transportowego, regulacje

prawne i warunki środowiskowe mające wpływ na kształ rynku przewozów pasażerskich.

Metodyka T

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-02-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona.
Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu:
1. Uzyskuje wiedzę na temat zasad poruszania się po drodze autobusem, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, wiedzę w zakresie zasad zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami.
2. Posiada umiejętność prowadzenia autobusu wraz z zachowaniem odpowiedniego komfortu jazdy podróżującym pasażerom z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, posiada umiejętność zoptymalizowania zużycia paliwa wraz z jazdą w warunkach specjalnych, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie wpływ środków takich jak: alkohol, narkotyki czy leki na percepcję i szybkość reakcji, a także wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowania kierowcy.
3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy autobusu, zachowuje najwyższe standardy jakości poprzez właściwe reprezentowanie przewoźnika.
Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy autobusu.

Efekty uczenia się

Celem szkolenia " Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) - wraz z egzaminem państwowym." jest nabycie przez osoby szkolone odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się, eksploatacji, techniki kierowania pojazdem przewożącym pasażerów oraz poznanie przepisów związanych z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym.

Jest to również przygotowanie osoby szkolonej do zdania egzaminu kwalifikacji zawodowej przed komisją z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego, co umożliwia otrzymanie przez niego karty kwalifikacji kierowcy, a co za tym idzie, uzyskanie niezbędnych uprawnień do przewozu osób.

Absolwent po zaliczeniu obu części kursu i wszystkich zawartych w nich bloków oraz spełnieniu
wymagań postawionych w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r.
w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z późn. zmianami),
tj. odbyciu 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godzin zajęć praktycznych
z jazdy w warunkach specjalnych, posiada uprawnienia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Absolwent kursu po jego zakończeniu będzie posiadać wiedzę oraz umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla pojazdów kategorii D. Nieobca mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Obowiązująca podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z późniejszymi zmianami.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto 20,36 zł
Koszt osobogodziny brutto 20,36 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 B, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1B, 37-450 Stalowa Wola - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy, ul. Rzeszowska 10, 37-400 Nisko Zajęcia praktyczne - Plac Manewrowy ul. Energetyków 5, 37-450 Stalowa Wola, drogi powiatu stalowowolskiego, sandomierskiego, tarnobrzeskiego, województwa podkarpackiego.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karolina Majewska

Karolina Majewska

Trener-wykładowca
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej i szkoleń okresowych, numer zaświadczenia 2025/2018

rok
wyższe pedagogiczne
rok

Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T
Instruktor - wykładowca kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej i szkoleń okresowych.


wieloletnie
Wyższe, mgr inż. Logistyki,
przygotowanie pedagogiczne

wieloletnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

email: biuro@prawkostalowa.pl

tel: +48 15 816 55 55

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- osoby w wieku minimum 24 lat

- badania lekarskie

- badania psychologiczne

W razie problemów służymy poradą gdzie wykonać badania.

Informacje dodatkowe

Cena kursu zawiera koszt egzaminu Państwowego.

W naszym Ośrodku szkolimy na autobusie marki Autosan A1112T, SOLBUS ST.

Wyposażenie : ABS, ASR, ESP, wspomaganie kierownicy.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.
Kurs składa się z:
130h zajęć teoretycznych.
Zajęcia organizujemy w formie e-learnigowej w bardzo nowoczesnej sali komputerowej. Podczas szkolenia profesjonalna opieka merytoryczna - gwarantowana.
8h jazd praktycznych.
Zajęcia realizujemy w realnych warunkach drogowych. Brak limitów kilometrów podczas zajęć.
2h jazd praktycznych w warunkach specjalnych.
Jazdy odbywają się na płycie poślizgowej, 2 godziny niesamowitych wrażeń oraz nauki jak należy postępować w razie prawdziwego realnego poślizgu autobusu.
Egzamin.
Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego. Zdawalność jest bardzo wysoka waha się w granicach 90-100%.

Materiały zawarte w cenie kursu: Podręcznik kierowcy zawodowego Kwalifikacja wstępna D - wyd. Grupa Image, płyta Europejski kierowca zawodowy, pytania kontrolne - wyd. Grupa Image. 

Ciasteczka>