Usługa - Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) - wraz z egzaminem państwowym.

Logo Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

4.6/5 z 177 ocen

Tytuł Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) - wraz z egzaminem państwowym.

Numer usługi 2020/01/21/18276/518509

Dostawca usług Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

1 350,00 zł netto za osobę

1 350,00 zł brutto za osobę

38,57 zł netto za osobogodzinę

38,57 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby w wieku minimum 24 lat pragnące uzyskać Świadecto Kwalifikacji Zawodowej uprawniającej do przewozu osób, jednocześnie posiadające już uprawnienia do przewozu rzeczy.

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-01-2020
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) odbywa się w następującym wymiarze godzin:

część teoretyczna: 32,5 godz.
część praktyczna: 2,5 godz.

Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1
kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz.
314 z późn. zmianami) i zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego rozporządzenia obejmuje, część specjalistyczną
kursu zawierającą następujące bloki programowe:


Blok 1.5. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – Liczba
godzin: 4,5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z techniką jazdy, ekologicznym zużyciem
paliwa, zasadami funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego i ich zachowania
w różnych warunkach drogowych.
Metodyka T/C/J


Blok 1.6. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa – Liczba godzin:
12,5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z komfortem i bezpieczeństwem pasażerów,
z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w czasie transportu i odpowiednim wykorzystaniem
posiadanej infrastruktury.
Metodyka T/C/J


Blok 1.7. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów
bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – Liczba godzin: 7
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z skutkami oddziaływania sił i czynników środowiskowych
na pojazd, który nie spełnia wymogów przepisów bhp. Szczególną uwagę
zwrócono na zasady zachowania stabilności, rozłożenia obciążenia i bezpieczeństwa pojazdu
oraz pasażerów.
Metodyka T/C/J


Blok 2.3. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – Liczba godzin: 6
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z przewozem pasażerskim krajowym i międzynarodowym,
w tym również poznanie przepisów krajowych i międzynarodowych normujących
pasażerski przewóz drogowy.
Metodyka T


Blok 3.8. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego
i organizacji rynku – Liczba godzin:5
Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z poznaniem zasad ekonomi i uwarunkowań
rynkowych, które mają bezpośredni wpływ na pasażerski transport drogowy. Omówione
zostaną podstawowe reguły podziału i wykorzystania rynku transportowego, przedstawione
regulacje prawne i warunki środowiskowe mające wpływ na kształ rynku przewozów
pasażerskich.
Metodyka T

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-02-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona.
Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu:
1. Uzyskuje wiedzę na temat zasad poruszania się po drodze autobusem, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, wiedzę w zakresie zasad zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami.
2. Posiada umiejętność prowadzenia autobusu wraz z zachowaniem odpowiedniego komfortu jazdy podróżującym pasażerom z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, posiada umiejętność zoptymalizowania zużycia paliwa wraz z jazdą w warunkach specjalnych, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie wpływ środków takich jak: alkohol, narkotyki czy leki na percepcję i szybkość reakcji, a także wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowania kierowcy.
3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy autobusu, zachowuje najwyższe standardy jakości poprzez właściwe reprezentowanie przewoźnika.
Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy autobusu.

Efekty uczenia się

Celem szkolenia " Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E (przewóz osób) - wraz z egzaminem państwowym." jest nabycie przez osoby szkolone odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się, eksploatacji, techniki kierowania pojazdem przewożącym pasażerów oraz poznanie przepisów związanych z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym.

Jest to również przygotowanie osoby szkolonej do zdania egzaminu kwalifikacji zawodowej przed komisją z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego, co umożliwia otrzymanie przez niego karty kwalifikacji kierowcy, a co za tym idzie, uzyskanie niezbędnych uprawnień do przewozu osób.

Absolwent po zaliczeniu wszystkich zawartych w kursie kwalifikacji bloków teoretycznych
oraz spełnieniu wymagań postawionych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z późn.
zmianami), tj. odbyciu 2,5 godzin zajęć praktycznych z zakresu kat. D, D1, D+E, D1+E posiada uprawnienia, aby przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Absolwent kursu po jego zakończeniu będzie posiadać wiedzę oraz umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów dla pojazdów kategorii D. Nieobca mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Obowiązująca podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z późniejszymi zmianami.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 350,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 350,00 zł
Koszt osobogodziny netto 38,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 38,57 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 B, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1B, 37-450 Stalowa Wola - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy, ul. Rzeszowska 10, 37-400 Nisko Zajęcia praktyczne - Plac Manewrowy ul. Energetyków 5, 37-450 Stalowa Wola, drogi powiatu stalowowolskiego, sandomierskiego, tarnobrzeskiego, województwa podkarpackiego.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T
Instruktor - wykładowca kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej i szkoleń okresowych.


wieloletnie
Wyższe, mgr inż. Logistyki,
przygotowanie pedagogiczne

wieloletnie

Zdjęcie Karolina Majewska

Karolina Majewska

Trener-wykładowca
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej i szkoleń okresowych, numer zaświadczenia 2025/2018
rok
wyższe pedagogiczne
rok

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

email: biuro@prawkostalowa.pl

tel: +48 15 816 55 55

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- osoby w wieku minimum 24 lat

- badania lekarskie

- badania psychologiczne

- Kwalifikacjia Zawodowa uprawniająca do przewozu rzeczy

W razie problemów służymy poradą gdzie wykonać badania.

Informacje dodatkowe

 

W naszym Ośrodku na kategorię D szkolimy na autobusie marki SOLBUS ST11.

Autobus ten wyposażonym jest w odłączane systemy ABS, ASR, ESP.

Zajęcia realizujemy w realnych warunkach drogowych: drogi szybkiego ruchu (autostrada, droga ekspresowa), góry. Podczas jazd używamy wielostopniowego retardera, nie obcy jest nam ViaToll.


Egzamin.
Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego. Zdawalność jest bardzo wysoka waha się w granicach 90-100%.

Materiały zawarte w cenie kursu: Podręcznik kierowcy zawodowego Kwalifikacja wstępna D - wyd. Grupa Image, płyta Europejski kierowca zawodowy, pytania kontrolne - wyd. Grupa Image. 

Ciasteczka>