Usługa - Prawo jazdy kat. D, KWPD, badania, opłata za pierwsze egzaminy

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP"
Maciej Paweł Zaręba

4.6/5 z 1047 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D, KWPD, badania, opłata za pierwsze egzaminy

Numer usługi 2020/01/15/14017/515874

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Wasilków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zawieszona

PLN

7 700,00 zł netto za osobę

7 700,00 zł brutto za osobę

42,78 zł netto za osobogodzinę

42,78 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową usługi stanowią:

• osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy,

• posiadające prawo jazdy kategorii B,C, 

• które zamierzają uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. D,

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 29-02-2020
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS PRAWA JAZDY KAT. D (mając kat. C)
Zajęcia praktyczne kat. D – 40 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.
1. Nauka jazdy na placu manewrowym.
2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.
Łącznie: 40 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. D1,D1+E,D,D+E

Część podstawowa – 97 godz., 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.

- poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

2. Stosowanie przepisów.

- poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad - 15 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.

- umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.

- umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 10 godz.

- świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.

- umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.

- umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna – 33 godz., 10 godz., 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 4 godz., 1 godz., 7 godz.

- umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa – 7,5 godz., 3 godz., 2,5 godz.

- umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymogami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 5,5 godz., 1 godz., 0,5 godz.

2. Stosowanie przepisów.

- poznawanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – 6 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku. – 5 godz.

Łącznie: 140 godz.

Pozostali wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne: Ignatowicz Bartosz, Lulewicz Janusz, Łapiński Marcin, Orłowski Krzysztof, Owsieniuk Jan, Andrzej, Potocki Paweł, Kulaszewski Grzegorz. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
13-02-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia podsumowujące szkolenie
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Absolwent po zakończeniu usługi powinien:
- posiadać wiedzę pozwalającą na wykonywanie prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego w ramach prawa jazdy
kat. D, prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
bloku programowego kat. D1,D1+E,D,D+E;
- posiadać umiejętności niezbędne do wykonywania prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego w ramach prawa jazdy kat. D,
prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego
kat. D1,D1+E,D,D+E;
- posiadać w zakresie kompetencji społecznych tendencje do dalszego rozwoju, samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej,
nabędzie umiejętność organizacji czasu pracy i współpracy w zespole, będzie potrafił przewidywać większość skutków podejmowanych działań, być
świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkoleń z usługi i zdaniu egzaminów wewnętrznych uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z:

- wykonywaniem pracy na stanowisku kierowcy autobusu, 

- wykonywaniem pracy na stanowisku kierowcy zawodowego wykonującego przewóz osób,

Ukończenie poszczególnych kursów wchodzących w skład całej usługi umożliwi kursantowi przystąpienie do egzaminów państwowych zdawanych przed Komisjami Egzaminacyjnymi powołanymi przez odpowiednie organy. 

Po zakończeniu całego szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu:

- kursu na prawo jazdy kat. D (wzór własny),

- kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. D1,D1+E,D,D+E(wzór własny). 

Dodatkowo uczestnik otrzyma zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. 2017 poz. 1678).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

- Starosta wydaje prawo jazdy kat. D,
- Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo Powiatowe
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 42,78 zł
Koszt osobogodziny brutto 42,78 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie

Niektóre zajęcia mogą odbywać się w lokalizacji 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 7

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,, Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy’’
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego

jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat.
wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

email: biuro.filip@o2.pl

tel: +48 694 888 897

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Z usługi mogą korzystać osoby: 

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego,

• przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,

• albo niebędące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

UWAGA

  • zajęcia prak. z prawa jazdy kat. D będą ustalane indywidualnie z instruktorami, 
  • przy prawie jazdy, długość jednostki lekcyjnej (zajęć teoretycznych) wynosi 45min (np. 10 godz. lekcyjnych = 7,5 godz. zegarowej)
  • przy kwalifikacji długość jednostki lekcyjnej (zajęć teoretycznych) wynosi 60 min.
  • cena usługi 7 700 zł w tym opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe: kat. D – 230zł, koszt egzaminu z kwalifikacji – 50zł, opłata za wydanie prawa jazdy 100,50zł.

  1. książka "Kwalifikacja Wstępna CD" Grupa IMAGE
Ciasteczka>