Usługa - Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - Technik programista online

Logo Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

0/5

Tytuł Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - Technik programista online

Numer usługi 2020/01/15/43089/515811

Dostawca usług Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Miejsce usługi Przemyśl

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 290,00 zł netto za osobę

3 290,00 zł brutto za osobę

9,14 zł netto za osobogodzinę

9,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów w szkole związanych z zawodem technik programista; nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 31-03-2021
Liczba godzin usługi: 360
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego z dnia 28.02.2019r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Celem studiów prowadzonych w formie e-learning/samokształcenie jest podniesienie kompetencji w zakresie: technika programisty

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH​
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH – Technik programista (3 semestry)

Czas dostępu: 3 semestry
Czas niezbędny do przjeścia kierunku: 360 godzin
Wybrany kierunek studiów jest realizowny na platformie dydaktycznej Wyższej Szkoly Kształcenia Zawodowego.
Użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp do platformy, na której znajdują się materiały dydaktyczne w formie plików pdf oraz możliwe są również wykłady głosowe lektora.
W trakcie realizacji studiów, użytkownik może skorzystać z pomocy działu obsługi klienta mailowo lub telefonicznie.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH​

NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH – Technik programista (3 semestry)

Forma studiów: e-learning/samokształcenie

270h teorii + 90h praktyk = 360h

I semestr:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Kompetencje personalne i społeczne
 3. Organizacja pracy małych zespołów
 4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

II semestr:

 1. Przygotowanie do zawodu programisty. Bazy danych
 2. Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 3. Strony i aplikacje internetowe. Podstawy programowania
 4. Aplikacje desktopowe i mobilne
 5. Aplikacje webowe. Tworzenie aplikacji desktopowych
 6. Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych

III semestr:

 1. Organizacja procesu nauczania i planowanie działalności dydaktycznej. Diagnoza, kontrola i ewaluacja
 2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia; odkrywanie, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań oraz predyspozycji uczniów. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 3. Rola i warsztat pracy nauczyciela.
 4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania; prawo własności intelektualnej

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji z zakresu przygotowania nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:
technik programista (351406) oraz poszerzenie wiedzy z zakresu: tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; projektowania, programowania i testowania aplikacji.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

- wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i podstawie programowej kształcenia w zawodzie,
- wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,
- wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Studia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Forma realizacji studiów: e-learning/samokształcenie.

Efekty uczenia się

Studia podyplomowe z zakresu „Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - Technik programista​” mają charakter kwalifikacyjny obejmujące: INF.03- Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; INF.04- Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, a także umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

tak

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

tak

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 290,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 290,00 zł
Koszt osobogodziny netto 9,14 zł
Koszt osobogodziny brutto 9,14 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Majnert

Agnieszka Majnert

Lider Zarządzania
od 11.2017r.
Lider Zarządzania
od 11.2017r. sprawowanie pieczy i kontroli nad prawidłowym wykonaniem usługi z zakresu danego kierunku studiów podyplomowych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Plecety

Aleksandra Plecety

email: dotacje@studia-pedagogiczne.pl

tel: 22 263 90 53

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia realizację studiów podyplomowych Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - Technik programista​ w formie online Każdy z absolwentów uczelni po zaliczeniu kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW, które potwierdza uzyskanie uprawnień do podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada wpis rejestru szkół wyższych pod nr. 208.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kierunkiem z tej karty lub innym z dofinansowaniem z PARP prosimy o kontakt mailowy na adres: dotacje@studia-pedagogiczne.pl lub telefoniczny pod numerem: 22 263 90 53.
Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z ofertą uczelni na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-parp

Ciasteczka>