Usługa - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy online

Logo Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

0/5

Tytuł Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy online

Numer usługi 2019/12/12/43089/503380

Dostawca usług Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Miejsce usługi Przemyśl

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 790,00 zł netto za osobę

3 790,00 zł brutto za osobę

17,23 zł netto za osobogodzinę

17,23 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni zajmujących się lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką BHP; pracowników przedsiębiorstw, instytucji państwowych, administracji samorządowej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 03-01-2021
Liczba godzin usługi: 220
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego z dnia 28.02.2019r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Celem studiów prowadzonych w formie e-learning/samokształcenie jest podniesienie kompetencji w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

POZOSTAŁE​:
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENA PRACY (2 SEMESTRY)

Czas dostępu: 2 semestry
Czas niezbędny do przjeścia kierunku: 220 godzin
Wybrany kierunek studiów jest realizowny na platformie dydaktycznej Wyższej Szkoly Kształcenia Zawodowego.
Użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp do platformy, na której znajdują się materiały dydaktyczne w formie plików pdf oraz możliwe są również wykłady głosowe lektora.
W trakcie realizacji studiów, użytkownik może skorzystać z pomocy działu obsługi klienta mailowo lub telefonicznie.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

POZOSTAŁE​:
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENA PRACY (2 SEMESTRY)

Forma studiów: e-learning/samokształcenie

Czas trwania: 224 godziny - 2 semestry

I semestr:

 • Wymagania prawne w odniesieniu do Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Medycyna pracy; wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Narażenie człowieka na czynniki psychologiczne i fizjologiczne oraz ergonomia
 • Materialne środowisko pracy - czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 • Energia elektryczna, promieniowanie oraz oświetlenie
 • Zagrożenia mechaniczne, pomiary oraz ochrony indywidualne

II semestr:

 • Zagrożenia pożarowe, wybuchowe, awarie chemiczne oraz pierwsza pomoc
 • Organizacja pracy i zadania służby BHP oraz popularyzacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Aspekty ekonomiczne BHP, ryzyko zawodowe oraz zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Dydaktyka w szkoleniu BHP. Zarządzanie projektami w obszarze BHP
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie BHP

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane m.in. poprzez ukończenie studiów podyplomowych wedle obowiązującego prawa są niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające: organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać oceny ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia.

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy najczęściej korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Studia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Forma realizacji studiów: e-learning/samokształcenie.

Efekty uczenia się

Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci w/w kierunku zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskają kwalifikacje do pracy na stanowisku:

- starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

Ponadto w zależności od długości trwania odbywanego stażu:

- specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej jednego roku stażu pracy w służbie BHP);

- starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej trzech lat stażu pracy w służbie BHP);

- głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej ośmiu lat stażu pracy w służbie BHP).

Ponadto kończenie studiów umożliwi absolwentom prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania oraz założenie własnej działalności.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

tak

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

tak

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 790,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 790,00 zł
Koszt osobogodziny netto 17,23 zł
Koszt osobogodziny brutto 17,23 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Majnert

Agnieszka Majnert

Lider Zarządzania
od 11.2017r.
Lider Zarządzania
od 11.2017r. sprawowanie pieczy i kontroli nad prawidłowym wykonaniem usługi z zakresu danego kierunku studiów podyplomowych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Plecety

Aleksandra Plecety

email: dotacje@studia-pedagogiczne.pl

tel: 22 263 90 53

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia realizację studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w formie online. Każdy z absolwentów uczelni po zaliczeniu kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW, które potwierdza uzyskanie uprawnień do podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada wpis rejestru szkół wyższych pod nr. 208.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kierunkiem z tej karty lub innym z dofinansowaniem z PARP prosimy o kontakt mailowy na adres: dotacje@studia-pedagogiczne.pl lub telefoniczny pod numerem: 22 263 90 53.
Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z ofertą uczelni na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-parp

Ciasteczka>