Usługa - Diagnoza Potrzeb Szkoleniowych

Logo KREATOR Przemysław Oszczapiński

5/5 z 579 ocen

Tytuł Diagnoza Potrzeb Szkoleniowych

Numer usługi 2019/12/02/26483/496999

Dostawca usług KREATOR Przemysław Oszczapiński

Miejsce usługi Ełk

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 439,02 zł netto

3 000,00 zł brutto

97,56 zł netto za godzinę

120,00 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

PRZEDSIĘBIORCY (WŁAŚCICIEL-PREZES); PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH ; PRACOWNICY MAJĄCY ZAJĄĆ STANOWISKA KIEROWNICZE 

Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2020
Liczba godzin usługi: 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Diagnoza obejmuje następujące elementy:

 1. Analizę strategiczną przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji, aby zrealizować strategię.
 2. Analizę kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii, na podstawie której można:
 • stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach Projektu;
 • określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Diagnoza wynika ze strategii przedsiębiorstwa.

Wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zostanie zrealizowane przez:

 • Pracę warsztatową z udziałem kadry kierowniczej lub konsultacje 1 na 1 (np. z właścicielem/przedsiębiorcą).
 • Zastosowanie technik szczegółowych wywiadów, ankiet usprawniających cały proces wykonania diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.
 1. Analiza strategiczna.

Sugerowany zakres obszarów analizy strategicznej pozwalającej na wyłonienie kluczowych wyzwań i problemów, które są podstawą do opracowania strategii/planu rozwoju firmy:

1.1Analiza poziomu rozwoju przedsiębiorstwa

 • Wielkość zatrudnienia w okresie ostatnich 2-3 lat oraz projekcja wielkości zatrudnienia na kolejne 2 lata.
 • Poziom dojrzałości procesowej. Na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować powtarzalne procesy: zaopatrzenia, produkcji, opracowania nowych produktów, sprzedaży, dystrybucji, rozliczeń finansowych, zarządzania kapitałem ludzkim (rekrutacja, selekcja, rozwój, awansowanie).
 • Poziom dojrzałości zarządzania kapitałem ludzkim. Na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować standardy pracy, wymagania dla poszczególnych stanowisk/osób – zakresy zadań, odpowiedzialności, metody rekrutowania, selekcji, awansowania, oceny, motywowania, rozwoju pracowników.
 • Struktura podejmowania decyzji – jakie decyzje są podejmowane w przedsiębiorstwie i kto je podejmuje? Na ile decyzje podejmowane są wyłącznie przez właściciela/ osobę zarządzającą a na ile przez kadrę kierowniczą, pracowników?

1.2Analiza i ocena głównych wyzwań i problemów

Analiza i ocena służy wyłonieniu głównych kierunków rozwoju i celów strategicznych przedsiębiorstwa. Można do tego wykorzystać min. analizę SWOT i analizę Kluczowych czynników sukcesu.

 • Zidentyfikowane i przeanalizowane mocne i słabe strony w poszczególnych kluczowych aspektach działalności Przedsiębiorcy oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu Przedsiębiorcy.
 • Sformułowane kluczowe wnioski z analizy SWOT, pozwalające wskazać i omówić główne bariery rozwojowe oraz dźwignie wzrostu.
 • W odniesieniu do poszczególnych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, sformułowane kierunkowe rekomendacje działań dla Przedsiębiorcy.
 • Kluczowe wyzwania/problemy Przedsiębiorcy wymagające interwencji i ich przyczyny. Określone kluczowe czynniki sukcesu, obszary wymagające wsparcia o kluczowym znaczeniu strategicznym.
 • Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) – strategiczne elementy decydujące o przewadze konkurencyjnej i sukcesie przedsiębiorstwa w danej branży. Elementem KCS mogą być np. czynniki decydujące o wyborze dostawcy przez klienta.
 • 2. Sformułowana strategia przedsiębiorstwa opisująca aktualne cele w czterech perspektywach:
 • finansowej – cele związane z finansami przedsiębiorstwa;
 • rynkowej – cele związane z działaniem na rynku i relacjami z klientami, pozwalające na osiągniecie celów w perspektywie finansowej;
 • procesów wewnętrznych – cele związane z poprawą, rozwojem, dopasowaniem procesów wewnętrznych pozwalających na osiągnięcie celów w perspektywie rynkowej (np. dotyczące czasu, jakości, kosztów procesów wewnętrznych);
 • rozwoju – cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa pozwalające na osiągnięcie celów w perspektywie procesów, rynkowej i finansowej (np. cele związane z kapitałem ludzkim, know-how firmy lub systemami zarządzania, przepływu informacji a także dotyczące np. kultury organizacyjnej).

2.1 Wyznaczanie celów w perspektywie finansowej ej polega na wyznaczeniu wartości, które opisują ekonomiczne skutki realizacji strategii. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie ekonomicznych czynników sukcesu, np. obejmujących:

 • Ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, oceny zdolności przedsiębiorcy do finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji rozwojowych (z uwzględnieniem możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorcę).
 • Określenie obecnych i potencjalnych mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń związanych z finansami przedsiębiorstwa.
 • Określenie maksymalnej stopy wzrostu wartości sprzedaży, jakiej może oczekiwać firma bez pozyskiwania nowego kapitału zewnętrznego lub zmian w swojej bieżącej polityce finansowej.
 • Strukturę przychodów i kosztów.

2.2. Wyznaczenie celów w perspektywie rynku  obejmuje wartości związane z ofertą generującą przychody i zapewniającą przewagi konkurencyjne i udział w rynku. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb definiowania propozycji wartości dla klienta, np.:

 • Informacje o aktualnej ofercie rynkowej przedsiębiorcy oraz strukturze przychodów.

 • Informacje dotyczące poziomu zadowolenia klientów poziomu zaspokajania ich potrzeb.

 • Informacje o rynkach zbytu, kanałach dystrybucji przedsiębiorcy oraz konkurencji.
 • Kluczowe informacje o pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorcy.

 • Informacje dotyczące zmian potrzeb klientów, trendów wpływających na konkurencyjność na danym rynku.

2.3 Wyznaczanie celów w perspektywie procesów wewnętrznych obejmuje wartości związane procesami w firmie a zwłaszcza tymi, które generują wartość dla klienta. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb dopasowania procesów i zasobów wewnętrznych do strategii, np.:

 • Opis działań prowadzących do dostarczania klientom produktów i do uzyskiwania przez firmę przychodów (efektywność procesów wytwarzania i dostarczania produktu, serwisu, a także zarządzania ryzykiem).

  2.4 Schemat struktury organizacyjnej wraz z opisem sposobu zarządzania, zakresów odpowiedzialności poszczególnych komórek, osób, kadry kierowniczej,  i uprawnień decyzyjnych.

2.5. Wyznaczanie celów w perspektywie rozwoju obejmuje wartości związane z osiągnięciem takiego poziomu rozwoju, który zapewni realizację celów biznesowych ujętych w poprzednich trzech perspektywach. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb rozwoju przedsiębiorstwa np.:

 • Analiza najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa, obecne i potencjalne, mocne oraz słabe strony przedsiębiorcy oraz szans i zagrożeń związanych z kapitałem ludzkim.
 • Analiza luk w know-how przedsiębiorstwa (w tym nowoczesnych technologii).
 • Analiza map kompetencji i luk kompetencyjnych pracowników i wskazanie tych, które w obecnej sytuacji są najważniejsze do zniwelowania, aby osiągnąć cele strategiczne.
 • Analiza mocnych i słabych stron zarządzania kapitałem ludzkim (w tym: sposoby motywowania, oceny i informacji zwrotnej, podnoszenia kompetencji pracowników).
 • Analiza danych dotyczących kapitału ludzkiego - rotacja, dynamika i koszty zatrudnienia, inwestycje w rozwój, wakaty.
 • Analiza jakości komunikacji wewnętrznej w tym zapewnianie dostępu i przepływu informacji potrzebnych w przedsiębiorstwie.

3. Plan rozwoju kadry kierowniczej

 • Posiadanych kompetencji menedżerskich niezbędnych do realizacji strategii przedsiębiorstwa oraz do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego potrzebnego do rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Sytuacji przedsiębiorstwa i powszechnej wiedzy na temat wymagań kompetencyjnych kadr menedżerskich w powiązaniu z fazą rozwoju firmy, branży w której działa oraz funkcji i roli (aktualnej lub planowanej).

3.1 Plan rozwoju kadry kierowniczej w kontekście strategii przedsiębiorstwa

 • Mapa rozwojowa opisująca obszary do rozwoju wskazujące na logiczne powiązanie ich z celami strategicznymi

 • Cele ogólne i szczegółowe rozwoju kadry kierowniczej opisane językiem efektów uczenia się (np. uczestnik będzie potrafił.., znał…, rozumiał…, będzie zdolny do …).
 • Cele rozwoju powinny korespondować z celami strategicznymi przedsiębiorstwa i odpowiadać na zidentyfikowane kluczowe czynniki sukcesu.
 • Plany rozwoju powinny obejmować okres nie dłuższy niż 2 lata.

3.2 Działania proponowane w ramach celu rozwoju

 • Działania do realizacji w ramach wsparcia dla przedsiębiorcy i wskazanie na jakie potrzeby one odpowiadają.
 • Wskazówki dla przedsiębiorcy, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele

Charakterystyka działań służących osiągnięciu celów Planu Rozwoju w ramach wsparcia dla przedsiębiorcy.

Przykładowe zestawienie danych:

1.Szkolenia

 

Tytuł/Zakres szkolenia    

 

Cel szkolenia

 

Cele PR wspierane przez szkolenie

 

Rezultaty realizacji PR wspierane przez szkolenie

 

Forma zajęć

 

Grupa docelowa (kadra menadżerska)

 

2.Doradztwo

Zakres doradztwa            

 

Cel doradztwa

 

Cele PR wspierane przez doradztwo

 

Rezultaty realizacji PR wspierane przez doradztwo

 

Forma doradztwa

 

Grupa docelowa (kadra menadżerska)

 

 

Sposób realizacji działań na rzecz przedsiębiorcy

Informacje o potrzebnych zasobach do wdrożenia proponowanych działań np.: finansowych, ludzkich i rzeczowych.

Proponowany harmonogram podejmowania działań rozwojowych z określeniem czasu koniecznego na przeprowadzenie poszczególnych działań i ich sekwencji.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE Diagnoza przedsiębiorstwa – perspektywa finansowa i infrastruktur - szczegółowe opracowanie Wykonanie analizy strategicznej, opracowanie planu realizacji potrzeb rozwojowych - szczegółowe opracowanie Wykonanie analizy finansowej - szczegółowe opracowanie
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Diagnoza przedsiębiorstwa – perspektywa finansowa i infrastruktur Zebranie potrzebnych danych od przedsiębiorcy
Data realizacji zajęć
02-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie planu realizacji potrzeb rozwojowych – warsztaty z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
03-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
ZDALNIE Opracowanie planu realizacji potrzeb rozwojowych Sprawdzenie poprawności wszystkich danych w diagnozie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa Akceptacja przedsiębiorcy dotycząca treści diagnozy
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
-Wywiad – zbieranie danych i wypełnienie ankiety analitycznej, przeprowadzenie ankiety badania kompetencji i samooceny -Diagnoza przedsiębiorstwa – perspektywa finansowa i infrastruktur
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

S (specific) – szczegółowy, skonkretyzowany: Szczegółowe opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.
M (measurable) – mierzalny, wymierny : przeanalizowanie 4 kluczowych obszarów potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa ( perspektywa finansowej, strategii przedsiębiorstwa, procesów wewnętrznych i kompetencji, ozwoju i nauki ) podczas trwania szkolenia.
A (agreed) – akceptowalny, uzgodniony : analiza potrzeb rozwojowych została ustalona z zamawiającym przedsiębiorstwem – osobami należącymi do kadry kierowniczej oraz osobami mającymi zająć stanowisko kierownicze.
R (realistic) – realistyczny: wyznaczony cel biznesowy jest ambitny ale skonstruowany wraz z kadrą kierowniczą tak aby był w pełni osiągalny przez przedsiębiorstwo
T (time relation) – terminowy: działania przewidziane do realizacji objęte w analizie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zostaną zrealizowane w terminie od daty zakończenia szkolenia do końca 2020 roku ( 31.12.2020 rok) .

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym usługi doradczej est podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji  przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze.
Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wykonywana przez eksperta zewnętrznego z aktywnym udziałem kadry kierowniczej przedsiębiorstwa oraz pracowników mających zająć stanowiska kierownicze.
Przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa w 4 kluczowych obszarach :
-Perspektywa finansowa
-Strategia przedsiębiorstwa
-Procesów wewnętrznych i kompetencji
-Rozwoju i nauki 
Po ukończonym doradztwie  przedsiębiorstwo uzyska analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa opartą na  analizie kompetencji kadry kierowniczej, zdefiniowaniu działań służących osiągnięciu celów rozwojowych przedsiębiorstwa, ocenę głównych wyzwań i problemów, zdefiniowanie oraz przeanalizowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, kadry kierowniczej oraz szans i zagrożeń. Analizę najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa.
Uczestnik po ukończonym doradztwie będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat pozycji rynkowej, przewadze konkurencyjnej oraz barierach rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa.
Uczestnik po ukończonym doradztwie będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację z pracownikami, przełożonymi, managerem oraz właścicielem . 
Będzie posiadał podstawowe umiejętności pozwalające na wykorzystanie poszczególnych technik, funkcji związanych z wykorzystaniem obszarów stanowiących potencjał dla przedsiębiorstwa.

Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozwijania kompetencji, rozumiał znaczenie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Celem usługi doradczej est podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji  przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze.
Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wykonywana przez eksperta zewnętrznego z aktywnym udziałem kadry kierowniczej przedsiębiorstwa oraz pracowników mających zajać stanowiska kierownicze.
Przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa w 4 kluczowych obszarach :
-Perspektywa finansowa
-Strategia przedsiębiorstwa
-Procesów wewnętrznych i kompetencji
-Rozwoju i nauki 
Po ukończonym doradztwie  przedsiębiorstwo uzyska analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa opartą na  analizie kompetencji kadry kierowniczej, zdefiniowaniu działań służących osiągnięciu celów rozwojowych przedsiębiorstwa, ocenę głównych wyzwań i problemów, zdefiniowanie oraz przeanalizowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, kadry kierowniczej oraz szans i zagrożeń. Analizę najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa.
Uczestnik po ukończonym doradztwie będzie posiadał niezbędną wiedze na temat pozycji rynkowej, przewadze konkurencyjnej oraz barierach rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa.
Uczestnik po ukończonym doradztwie będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację z pracownikami, przełożonymi, managerem oraz właścicielem . 
Będzie posiadał podstawowe umiejętności pozwalające na wykorzystanie poszczególnych technik, funkcji związanych z wykorzystaniem obszarów stanowiących potencjał dla przedsiębiorstwa.

Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozwijania kompetencji, rozumiał znaczenie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 2 439,02 zł
Koszt usługi brutto 3 000,00 zł
Koszt godziny netto 97,56 zł
Koszt godziny brutto 120,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wojska Polskiego 38, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Przemysław Oszczapiński

Przemysław Oszczapiński

Informatyka, Bezpieczeństwo, Szkolenia z zakresu informatyki, Druk 3D
Od 11.2005 – do chwili obecnej - Własna działalność gospodarcza "KREATOR" - obsługa informatyczna firm, szkolenia , doradztwo, wdrożenia.
Od 2010 – do 2016 Sygnity S.A. – Inżynier Serwisu – wsparcie i obsługa informatyczna placówek bankowych
Szkolenia i wdrożenia Informatyczne
Szkolenia i wdrożenia Social Media
Szkolenia i wdrożenia Druk 3D – egzaminator
Szkolenia i wdrożenia z zakresu bezpieczeństwa informacji – RODO
Szkolenia i wdrożenia z zakresu informatycznych systemów zarządzania.
Analizy szkoleniowe przedsiębiorstw.
Analizy finansowe przedsiębiorstw.

wyższe inż. informatyk
Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i wdrożeń z zakresu informatyki, druku 3d, bezpieczeństwa danych i innych.
Od 2005roku w ramach własnej działalności gospodarczej oraz na zlecenie wielu firm m.in.
Sygnity S.A., Asseco BS , oraz jednostek samorządu terytorialnego, sektora bankowego, rządowego, szkolnego, medycznego, biznesowego, a w szczególności szkół z trenu powiatu Ełckiego zajmuje się: wykonywaniem zleceń obsługi i szkoleń z zakresu informatyki, rozwiązywaniem problemów informatycznych, nawiązywaniem relacji i kontaktów z klientami, prowadzenia negocjacji, budowania wizerunku marki wśród klientów, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, analizą marketingową, analizą przedsiębiorstwa, sprzedaży bezpośredniej, marketingu internetowego, marketingu bezpośredniego, i wielu innych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Przemysław Oszczapiński

Przemysław Oszczapiński

email: przemaspo@gmail.com

tel: 509652643

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Bezpośredni konakt z klientem ( przedsiębiorcą)  będzie miał miejsce w terminie: 0112.2019 w godzinach: 09.00 - 14.00 (5h)

Dalsza część dagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wykonywana zostanie zdalnie w stałych kontaktach z klientem. 

Ciasteczka>