Usługa - Prawo jazdy kat. C, CE, opłata za pierwsze egzaminy państwowe

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP"
Maciej Paweł Zaręba

4.6/5 z 1044 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C, CE, opłata za pierwsze egzaminy państwowe

Numer usługi 2019/09/03/14017/449863

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Wysokie Mazowieckie

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

5 200,00 zł netto za osobę

5 200,00 zł brutto za osobę

80,00 zł netto za osobogodzinę

80,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową usługi stanowią:

• osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy,

• posiadające prawo jazdy kategorii B,

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 15-09-2019
Liczba godzin usługi: 65
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS RÓWNOLEGŁY W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. C i C+E

Zajęcia teoretyczne kat. C – 20 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej – 10,5 godz.

2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym – 4,5 godz.

3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – 1,5 godz.

4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu – 3,5 godz.

Zajęcia praktyczne kat. C – 20 godz., kat. C+E – 25 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Nauka jazdy na placu manewrowym.

2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.

Łącznie: 65 godz.

Pozostali wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne: Borzym Waldemar, Pawlak Andrzej, Zaręba Krzysztof, 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
16-09-2019
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - prawo jazdy kat. C
Data realizacji zajęć
16-12-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - prawo jazdy kat. C
Data realizacji zajęć
17-12-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - prawo jazdy kat. C
Data realizacji zajęć
18-12-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia podsumowujące szkolenie
Data realizacji zajęć
26-06-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik usługi powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie do zdobycia prawa jazdy kat. C i CE. Osoba po zakończeniu kursu powinna posiadać wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego umożliwiającą bezpieczne kierowanie pojazdem ciężarowym z przyczepą.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkoleń z usługi uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z

- wykonywaniem pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego i samochodu ciężarowego z przyczepą.

Ukończenie tych szkoleń wchodzących w skład usługi umożliwi każdemu kursantowi przystąpienie do egzaminów państwowych.

Po zakończeniu całego szkolenia i zdaniu egzaminów wewnętrznych uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu:

- kursu na prawo jazdy kat. C, CE (wzór własny),

Powyższe zaświadczenia wystawi OSK FILIP. 

Dodatkowo uczestnik otrzyma zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze wydane zgodnie  ze wzorem zamieszczonym w zał. nr 5 do Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017r. poz.1632). 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

- Starosta wydaje prawo jazdy kat. C,CE

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 80,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 80,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagiellońska 7, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie

Niektóre zajęcia mogą odbywać się w lokalizacji 06-521 Stare Kosiny Stare Kosiny 50

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Kujawa

Józef Kujawa

Posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A,B,C,BE,CE,T Ukończenie kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Ukończenie kursu dla kierowników wydziałów obsługi bieżącej i diagnostyki
jako instruktor - wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 40 lat
wyższe
od 1974 roku szkolenie kandydatów na kierowców

Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,, Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy’’
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego

jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat.
wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

email: biuro.filip@o2.pl

tel: +48 694 695 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Z usługi mogą korzystać osoby: 

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego,

• przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,

• albo niebędące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• które otrzymały dofinansowanie w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

  • Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wyda profil kandydata na kierowcę (PKK) po weryfikacji dokumentów: wniosku o wydanie prawa jazdy, orzecz. lekarskiego, orzecz. psycholog, fotografii przodem (3,5×4,5),
  • ze względu na dużą ilość osób prowadzących szkolenia organizowane przez naszą firmę, zajęcia na kursach oprócz osób wymienionych w karcie usługi mogą prowadzić inni wykładowcy i instruktorzy.

UWAGA

  • zajęcia praktyczne z prawa jazdy kat.C i CE będą ustalane indywidualnie z instruktorami po odbyciu zajęć teoretycznych,
  • różnice w liczbie godzin wynikają z długości czasu trwania jednostki lekcyjnej:

- przy prawie jazdy wynosi 45 min (np. 10 godz. lekcyjnych = 7,5 godz. zegarowej), 
 

1. książka i płyta CD, "Kierowca Doskonały" Henryk Próchniewicz GRUPA IMAGE,

 

 

Ciasteczka>