Usługa - Kurs ADR podstawa + cysterny + klasa 1 + klasa 7 oraz kurs operatora wózków jezdniowych kat. I WJO - ładowarki teleskopowe wraz z egzaminami państwowymi.

Logo Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

4.7/5 z 345 ocen

Tytuł Kurs ADR podstawa + cysterny + klasa 1 + klasa 7 oraz kurs operatora wózków jezdniowych kat. I WJO - ładowarki teleskopowe wraz z egzaminami państwowymi.

Numer usługi 2023/01/25/18276/1672319

Dostawca usług Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 345,00 zł netto

2 345,00 zł brutto

17,12 zł netto za godzinę

17,12 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie to, jest skierowane do osób w wieku minimum 21 lat, zainteresowane uzyskaniem uprawnień operatora wózków jezdniowych kat. I WJO i oraz pragnących uzyskać uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w tym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach, towarów niebezpiecznych klasy 1 i klasy 7, wybuchowych, promieniotwórczych, radioaktywnych, a co za tym idzie chcą uzyskać możliwość wydania legitymacji ADR.

Szkolenie to jest skierowane dla osób które uzyskują uprawnienia ADR po raz pierwszy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 20-02-2023
Liczba godzin usługi: 137
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: W zakresie prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, T, BE, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie w zakresie kat. I WJO prowadzone jest w formie wykładów teoretycznych oraz zajęć praktycznych w oparciu o program opracowany przez organizatora szkolenia i zatwierdzony przez jednostkę dozoru technicznego.

Plac manewrowy przygotowywany jest zgodnie z zaleceniami programowymi  wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Teoria - 51,5 h

Praktyka - 29,5 h

Tematyka zajęć:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych

2. Podział wózków (typy, postacie, rodzaje), osprzęt.

3. Wózki elektryczne – budowa i zastosowanie, zabezpieczenia i obsługa.

4. Wózki spalinowe – budowa i zastosowanie, zabezpieczenia w układach i hydraulice.

5. Czynności operatora – kierowcy przed rozpoczęciem pracy.

6. Czynności operatora – kierowcy w czasie pracy i po pracy.

7. Ładunkoznawstwo – podstawowe wiadomości, magazynowanie.

8. BHP w czasie pracy wózkiem.

9. Przepisy prawne – ogólne omówienie ze szczególnym uwzględnieniem dozoru technicznego.

10. Praktyczna nauka jazdy.

11. Butle gazowe stosowane w wózkach – obsługa.

12. Zajęcia praktyczne (wymiana butli, jazda wózkiem i podejmowanie ładunków, składowanie).

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

b) główne rodzaje zagrożeń,

c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,

d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,

f) oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,

g) obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,

h) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,

i) zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,

j) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,

k) informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,

l) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,

m) manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,

n) ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,

o) ochrona towarów niebezpiecznych

24 h

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,

b) szczególne wymagania dotyczące pojazdów,

c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,

d) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

16h

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje tematy:

a) specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,

b) szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

8h

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje tematy:

a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,

b) szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,

c) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

8h

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu:
1. Uzyskuje wiedzę na temat ogólnych przepisów i wymagań dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
2. Posiada umiejętność prowadzenia wózka jezdniowego wraz z prawidłowym załadunkiem, przewozem i rozładunkiem towarów z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz potrafi właściwie oznaczyć towar niebezpieczny.
3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje zagrożenia.

Efekty uczenia się

Celem szkolenia "Kurs ADR podstawa + cysterny + klasa 1 + klasa 7 oraz kurs operatora wózków jezdniowych kat. I WJO - ładowarki teleskopowe wraz z egzaminami państwowymi."

jest przygotowanie osoby szkolonej do zdania egzaminu oraz nabycie przez nią odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, przewozu towarów niebezpiecznych ADR w ramach kursu podstawowego, przewozu towarów w cysternach, przewozu towarów klasa 1oraz przewozu towarów klasa 7.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, co umożliwia uzyskanie niezbędnych uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych w tym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach, towarów niebezpiecznych klasy 1 i klasy 7, wybuchowych, promieniotwórczych, radioaktywnych a co za tym idzie wydanie legitymacji ADR.

Ma ona również na celu przygotować przyszłego operatora do samodzielnej, bezpiecznej pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami stawianymi przez Urząd Dozoru Technicznego oraz do egzaminów przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Obowiązująca podstawa prawna: 18 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186 ze zm.).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Marszałkowski
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt usługi netto2 345,00 zł
Koszt usługi brutto2 345,00 zł
Koszt godziny netto17,12 zł
Koszt godziny brutto17,12 zł
w tym koszt walidacji netto0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 B, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 B, 37-450 Stalowa Wola - sala wykładowa, komputerowa w Akademia Nauki Jazdy, pl. Wolności 10, 37-400 Nisko Zajęcia praktyczne - Plac Manewrowy ul. Energetyków 5, 37-450 Stalowa Wola, drogi powiatu stalowowolskiego, sandomierskiego, tarnobrzeskiego.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

Instruktor i wykładowca na kursach operatora urządzeń transportu bliskiego.
Trener - wykładowca w zakresie załadunku, transportu i wyładunku wszystkich rodzajów towarów niebezpiecznych, potwierdzony świadectwem numer A-10-07043. Instruktor nauki jazdy kat. AM, A2, A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T Wykształcenie wyższe, mgr inż. Logistyki, przygotowanie pedagogiczne Wieloletnie doświadczenie.

Zdjęcie Wojciech Starczak

Wojciech Starczak

Instruktor i wykładowca na kursach operatora urządzeń transportu bliskiego. Wieloletnie doświadczenie.

Zdjęcie Janusz Wdowiak

Janusz Wdowiak

Instruktor i wykładowca na kursach operatora urządzeń transportu bliskiego. Wieloletnie doświadczenie.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Tomczyk

Marek Tomczyk

email: biuro@prawkostalowa.pl

tel: (+48) 15 8165 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Osoby szkolone otrzymują na własność odpowiednie materiały dydaktyczne (książki, płyty).

Warunki uczestnictwa

  • Badania lekarskie

  • Badania Psychotechniczne

W razie problemów służymy poradą gdzie wykonać niezbędne badania.

Informacje dodatkowe

W razie problemów służymy poradą.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem w okolicy zarejestrowanym w podkarpackim urzędzie wojewódzkim pod numerem ADR/1/2017 - wszystkie zajęcia jak i egzamin odbywają się na miejscu u nas w ośrodku.

W cenie usługi jest ujęty koszt egzaminów państwowych przed komisja UDT.

Zajęcia praktyczne będą realizowane według indywidualnego harmonogramu ustalonego z uczestnikiem szkolenia.

Osoby szkolone będą ćwiczyć na placu manewrowym umieszczonym w centrum Stalowej Woli z bardzo dobrą komunikacją.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

MAN 1a.jpg
MAN 4a.jpg
Biuro.jpg
Laboratorium Komputerowe.jpg
Sala wykładowa.jpg
Wózek.JPG
adr_logo.jpg
Ciasteczka>