Usługa - SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - DYREKTYWA LVD 2014/35/UE, DYREKTYWA EMC 2014/30/UE i DYREKTYWA RoHS 2 2011/65/UE

Logo Paweł Piwowarczyk CERTIOS

4.8/5 z 58 ocen

Tytuł SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - DYREKTYWA LVD 2014/35/UE, DYREKTYWA EMC 2014/30/UE i DYREKTYWA RoHS 2 2011/65/UE

Numer usługi 2023/01/24/9065/1670076

Dostawca usług Paweł Piwowarczyk CERTIOS

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

990,00 zł netto za osobę

1 217,70 zł brutto za osobę

165,00 zł netto za osobogodzinę

202,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnikami szkolenia powinny być osoby zaangażowane w produkcję i wprowadzanie do obrotu sprzętu elektrycznego, m.in. importerzy, producenci, projektanci, pracownicy BHP, pracownicy działów jakości, kupcy, handlowcy, konstruktorzy, pracownicy działów badawczych i rozwojowych.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 14-03-2023
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie ma przygotować uczestników do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na sprzęt elektryczny, poprzez zapoznanie ich z następującymi zagadnieniami:

Moduł 1: WSTĘP DO OCENY ZGODNOŚCI

1. Wyroby na terenie EOG (europejskiego obszaru gospodarczego), dobór dyrektyw nowego podejścia, podstawowe pojęcia.

2. Zasady wyszukiwania aktów prawnych UE.

3. Implementacja prawa europejskiego do polskiego systemu prawnego.

Moduł 2: PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OCENIE ZGODNOŚCI - PRODUCENCI, PRZEDSTAWICIELE, IMPORTERZY, DYSTRYBUTORZY

1. Obowiązki i uprawnienia producenta, importera, upoważnionego przedstawiciela i dystrybutora.

Moduł 3: ORGANIZACJA DYREKTYW LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30-/UE, RoHS 2011/65/UE.

1. Daty strategiczne. Prawo europejskie i krajowe.

Moduł 4: ZAKRES I WYŁĄCZENIA DYREKTYW LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30-/UE, RoHS 2011/65/UE.

1. Zakres i wyłączenia z dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE.

2. Zakres i wyłączenia z dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

3. Zakres i wyłączenia z dyrektywy o substancjach niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/UE.

4. Określenie obszaru zastosowania przepisów EKOPROJEKT 2009/125/WE oraz ETYKIETOWANIE RPE 2017/1369.

5. Charakterystyka ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (symbol przekreślonego kosza).

Moduł 5: MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI

1. Charakterystyka procedur oceny zgodności, jakie przewidują dyrektywy LVD, EMC i RoHS.

2. Rola jednostek notyfikowanych i akredytowanych w ocenie zgodności i ich wyszukiwanie - badania sprzętu elektrycznego

Moduł 6: WYMAGANIA ZASADNICZE / SZCZEGÓŁOWE + NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWAMI, BADANIA MASZYN

1. Charakterystyka wymagań zasadniczych dyrektyw LVD, EMC i RoHS.

2. Dobór norm technicznych (zharmonizowanych z dyrektywami) oraz ich wyszukiwanie.

2a. Charakterystyka serii norm zharmonizowanych EN 60335-1 "Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne"

2b. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN 62368-1 "Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa"

2c. Charakterystyka normy EN 50419 "Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE)"

2d. Charakterystyka normy EN 60598-1 "Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania".

3. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

Moduł 7: DOKUMENTACJA TECHNICZNA, INSTRUKCJA OBSŁUGI, DEKLARACJI ZGODNOŚCI, TABLICZKA ZNAMIONOWA CE

1. Dokumentacja techniczna wyrobów elektrycznych.

2. Instrukcja obsługi sprzętu elektrycznego.

3. Deklaracja zgodności - zawartość i zasady tworzenia.

4. Tabliczka znamionowa CE (etykieta CE) - zawartość i zasady tworzenia.

Moduł 8: PODSUMOWANIE INFORMACJI + EGZAMIN

1. Powiązanie z Dyrektywą 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym.

2. Podsumowanie wiadomości.

3. Test kompetencji.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1: WSTĘP DO OCENY ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2: PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OCENIE ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3: ORGANIZACJA DYREKTYW LVD, EMC, RoHS
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4: ZAKRES I WYŁĄCZENIA DYREKTYW LVD, EMC, RoHS
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5: MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6: WYMAGANIA ZASADNICZE / SZCZEGÓŁOWE + BADANIA
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:45
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7: DOKUMENTACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 8: PODSUMOWANIE INFORMACJI + EGZAMIN
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie uczestników do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na urządzenia elektryczne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- zna wymagania dyrektyw LVD, EMC, RoHS,
- potrafi dobierać normy zharmonizowane do urządzeń elektrycznych,
- umie samodzielnie opracować dokumentację dla sprzętu elektrycznego,
- jest w stanie przygotować instrukcję obsługi urządzenia,
- wie jak wystawić deklarację zgodności,
- zna zasady oznakowywania urządzeń znakiem CE i informacjami towarzyszącymi.

Efekty uczenia się

Efektem usługi szkoleniowej będzie nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oznakowania CE urządzeń elektrycznych, w tym:

- wiedza o wymaganiach prawnych i normatywnych dotyczących sprzętu elektrycznego,

- umiejętności budowy dokumentacji technicznej urządzeń elektrycznych, wystawiania deklaracji zgondości, znakowania znakiem CE,

- znajomość procesów certyfikacyjnych określonych dla sprzętu elektrycznego

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego zdanie skutkuje uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 217,70 zł
Koszt osobogodziny netto165,00 zł
Koszt osobogodziny brutto202,95 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Piwowarczyk

Paweł Piwowarczyk

Specjalista w zakresie oznakowania CE na
maszyny, urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Konsultant i audytor firmy CERTIOS w zakresie
oceny zgodności maszyn z wymaganiami
dyrektyw europejskich. Autor artykułów
branżowych w zakresie maszyn. Magister inżynier.

Zrealizował ponad 600 projektów doradczych i szkoleniowych. Odbiorcami prowadzonych przez niego usług były m.in. Sieć handlowa PEPCO, sieć handlowa BIEDRONKA, CERAMIKA OPOCZNO, MAN TRUCKS oraz setki innych Klientów z przedziałów - mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, a
także duże spółki.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Piwowarczyk

Paweł Piwowarczyk

email: biuro@certios.pl

tel: (+48) 123 454 745

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe są przesyłane uczestnikom szkolenia w wersji elektronicznej przed szkoleniem. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnik otrzymuje:

- skrypt szkoleniowy z wydrukowanymi slajdami w formie PDF,

- akty prawne stosowane w ocenie zgodności,

- wzory, szablony i przykłady elementów dokumentacji technicznej.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie prowadzone jest w wersji ON-LINE. Po rejestracji, a przed szkoleniem - uczestnikowi przesyłany jest link do wirtualnej sali szkoleniowej w której odbędzie się szkolenie. Uczestnik nie musi instalować jakiegokolwiek oprogramowania, pokój szkoleniowy będzie otwarty w przeglądarce komputera Uczestnika. W pokoju szkoleniowym Uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez korzystanie z czatu lub głosowo - przez swój mikrofon.

Ciasteczka>