Usługa - Kurs ''Prawo jazdy kat. C z egzaminem państwowym'' -Jarosław

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.6/5 z 3686 ocen

Tytuł Kurs ''Prawo jazdy kat. C z egzaminem państwowym'' -Jarosław

Numer usługi 2023/01/08/17840/1649002

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Jarosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 650,00 zł netto za osobę

3 650,00 zł brutto za osobę

73,00 zł netto za osobogodzinę

73,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe posiadające umiejętność pisania i czytania, które chcą podnieść swoje kwalifikacje o uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 23-03-2023
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut) 

15 godzin zegarowych odpowiada 20 godzin zajęć dydaktycznych

Zajęcia praktyczne prawo jazdy kat. C - 30 godzin zegarowych

Program -Prawo jazdy kat. C, 

Przepisy ruchu drogowego – 13 godzin teoretycznych

Wiadomości ogólne. Podstawowe pojęcia. 
Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.  Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów.  Znaki i sygnały na drogach Ogólne warunki używania pojazdu. Kierowca pojazdu. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu

Technika kierowania pojazdem - 3 godziny  teoretyczne

Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Kręcenie kierownicą – skręty manewrowe. Jazda do tyłu. Ogólne zasady jazdy do tyłu. Jazda do tyłu na wprost. Skręty podczas jazdy do tyłu. Jazda slalomem. Cofanie. Zawracanie. Parkowanie. Jazda w ruchu miejskim. Hamowanie. Zmniejszenie prędkości jazdy. Zatrzymanie pojazdu. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca zasadniczego. Technika zmiany podczas jazdy różnymi prędkościami. Zmiana biegów w górę i w dół. Charakterystyki samochodów. Zwiększanie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu. Dociążanie przodu. Pokonywanie łuków i zakrętów. Tory przejazdu przez zakręty. Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu. Jazda w górach. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczenie drogi ekspresowe lub autostrady (pas do zjazdu). Holowanie pojazdu. Jazda z przyczepą  Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, mgła). Poślizg – przyczyny – sposoby zapobiegania. Podsumowanie materiału

Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej. 3 godziny  teoretyczne

Budowa pojazdu – wiadomości ogólne. Silniki i układy napędowe. Układ kierowniczy. Układ hamulcowy. Ogumienie. Amortyzatory i stabilizatory. Wyposażenie elektryczne. Czynności obsługowe.

Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska 1 godzina teoretyczna

Wypadkowość i ratownictwo drogowe. Zasady postępowania na miejscu wypadku

Nauka jazdy na prawo jazdy kat. C – 30 godzin zajęć praktycznych 

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny – 2 godziny odbywa się po zakończeniu kursu

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 1. Charakterystyka układu napędowego w celu jego optymalnego wykorzystania.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 3. Umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.

Stosowanie przepisów

 1. Uwarunkowania społeczne dotyczące transportu drogowego i rządzące nim zasady, przepisy obowiązujące w transporcie drogowym;
 2. Regulacje prawne odnoszące się do zasad szkolenia kierowców oraz czasu pracy;

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w prac;
 2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów;              
 3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym;
 4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych do wykonywania zawodu;
 5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych;
 6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika;

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem
wiedzy ( absolwent szkolenie będzie wiedział);
przyswojenie wiedzy z zakresu Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym , Ustawy o Transporcie Drogowym, Ustawy o czasie Pracy Kierowców oraz innych aktów prawnych dotyczących wykonywania transportu drogowego w Polsce i Unii Europejskiej

Efekty uczenia się

OPIS UMIEJĘTNOŚCI /KOMPETENCJI ORAZ KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYUKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO :

Wiedza – osoba szkolona pozna i rozumie między innymi :

 zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;  dokumenty do wykonania transportu (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu rzeczy);  dokumenty dotyczące przewozu materiałów i ładunków – rzeczy.  zlecenia przewozowe;  dokumenty pojazdu i kierowcy, zapisy z urządzeń rejestrujących, w tym dane z tachografu;  wymagania dotyczące transportu rzeczy;  oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;  urządzenia do poboru opłat drogowych;  wyposażenie techniczne samochodu ciężarowego;  zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych; zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy.

Umiejętności – między innymi  osoba szkolona wykonuje proste zadania związane z kierowaniem samochodu ciężarewego  zgodnie z zasadami i przepisami w szczególności potrafi:

 przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania samochodem ciężarowym;  udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;  dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania samochodem ciężarowym;  kierować samochodem ciężarowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców;  stosować techniki kierowania pojazdem  odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku;  przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi samochodu cężarewego;  stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu; -   dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać odpowiednie procedury w           przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu albo kradzieży ładunku;  stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu;

 sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  nadzorować dopuszczalną ilość osób w pojeździe  dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi;  zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy;

 stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu ciężarowego;  sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  wypełniać kartę drogową;

 przestrzegać norm socjalnych dotyczących prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy;

Kompetencjie społeczne:

-   ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, - dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc pojazd ciężarowy,

- pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, - potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Przed i po szkoleniu odbędzie się test sprawdzający poziom wiedzy. Po zakończonym szkolenie wśród uczestników zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta oceniająca jakość i przydatność odbytego  szkolenia, jego słabe i mocne strony, ocenę wykładowcy i instruktorów, sposób prowadzenia szkolenia. Szkolenia, praca wykładowców/instruktorów monitorowane są w sposób określony w Księdze Jakości Ligi Obrony Kraju (zgodny z normą ISO 9001:2015). Monitorowanie polega na bieżącej ocenie pracy wykładowców/instruktorów oraz warunków szkolenia poprzez uczestników kursu w formie ankiet. Wyniki ankiet monitorowane są przez Pełnomocnika ds. Jakości z wykorzystaniem procedury PG 3.7 Badanie satysfakcji klienta. Liga Obrony Kraju podlega corocznym audytom zewnętrznym oceniającym prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania jakością w dziedzinie usług szkoleniowych i doradczych. Po zakończonym szkoleniu odbywa się egzamin państwowy, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na 100 % zajęciach.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami , ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego WORD
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto73,00 zł
Koszt osobogodziny brutto73,00 zł
w tym koszt walidacji netto230,00 zł
w tym koszt walidacji brutto230,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Spytka z Jarosławia 13, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne j odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Jarosławiu ul. Spytka 13 tel. 516 177 561

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Sabarkiewicz

Ryszard Sabarkiewicz

instruktor - wykładowca na zajęciach prawa jazdy kat. A,B,C,CE,D
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 35 lat
wykształcenie średnie, uprawnienia pedagogiczne
instruktor - wykładowca na zajęciach prawa jazdy kat. A,B,C,CE, D

Zdjęcie Jan Jaremko

Jan Jaremko

instruktor - wykładowca na zajęciach prawa jazdy kat. A,B,C,CE
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 35 lat
wykształcenie średnie
instruktor - wykładowca na zajęciach prawa jazdy kat. A,B,C,CE

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Hanas

Agnieszka Hanas

email: jaroslaw@lok.edu.pl

tel: (+48) 516 177 561

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik z zakresu omawianej tematyki

Warunki uczestnictwa

Posiadanie kat. B prawa jazdy oraz skończone 20 lat i 9 miesięcy.
Brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy kat. C. Posiadanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Informacje dodatkowe

„Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 26.03.2023. do 30.06.2023. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.”

Ciasteczka>