Usługa - Kurs ''Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C'' wraz z egzaminem państwowym - Jarosław

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.6/5 z 3686 ocen

Tytuł Kurs ''Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C'' wraz z egzaminem państwowym - Jarosław

Numer usługi 2022/12/01/17840/1602656

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Jarosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 300,00 zł netto za osobę

3 300,00 zł brutto za osobę

23,57 zł netto za osobogodzinę

23,57 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 05-03-2023
Liczba godzin usługi: 140
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna - 130

zajęcia praktyczne - kwalifikacja wstępna - 10 godzin

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 1. Charakterystyka układu napędowego w celu jego optymalnego wykorzystania.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 3. Umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.

Stosowanie przepisów

 1. Uwarunkowania społeczne dotyczące transportu drogowego i rządzące nim zasady, przepisy obowiązujące w transporcie drogowym;
 2. Regulacje prawne odnoszące się do zasad szkolenia kierowców oraz czasu pracy;

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w prac;
 2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów;              
 3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym;
 4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych do wykonywania zawodu;
 5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych;
 6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika;

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
06-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
07-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
08-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
09-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
10-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
11-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
13-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
14-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kwalifikacja
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem
wiedzy ( absolwent szkolenie będzie wiedział);
przyswojenie wiedzy z zakresu Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym , Ustawy o Transporcie Drogowym, Ustawy o czasie Pracy Kierowców oraz innych aktów prawnych dotyczących wykonywania transportu drogowego w Polsce i Unii Europejskiej

Efekty uczenia się

OPIS UMIEJĘTNOŚCI /KOMPETENCJI ORAZ KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYUKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO :

Wiedza – osoba szkolona pozna i rozumie między innymi :

 zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;  dokumenty do wykonania transportu (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu rzeczy);  dokumenty dotyczące przewozu materiałów i ładunków – rzeczy.  zlecenia przewozowe;  dokumenty pojazdu i kierowcy, zapisy z urządzeń rejestrujących, w tym dane z tachografu;  wymagania dotyczące transportu rzeczy;  oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;  urządzenia do poboru opłat drogowych;  wyposażenie techniczne samochodu ciężarowego;  zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych; zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy.

Umiejętności – między innymi  osoba szkolona wykonuje proste zadania związane z kierowaniem samochodu ciężarewego  zgodnie z zasadami i przepisami w szczególności potrafi:

 przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania samochodem ciężarowym;  udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;  dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania samochodem ciężarowym;  kierować samochodem ciężarowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców;  stosować techniki kierowania pojazdem  odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku;  przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi samochodu cężarewego;  stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu; -   dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać odpowiednie procedury w           przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu albo kradzieży ładunku;  stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu;

 sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  nadzorować dopuszczalną ilość osób w pojeździe  dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi;  zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy;

 stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu ciężarowego;  sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  wypełniać kartę drogową;

 przestrzegać norm socjalnych dotyczących prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy;

Kompetencjie społeczne:

-   ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, - dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc pojazd ciężarowy,

- pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, - potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się


Przed i po szkoleniu odbędzie się tes sprawdzajacy poziom wiedzy. Po zakończonym szkolenie wśród uczestników zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta oceniająca jakość i przydatność odbytego  szkolenia, jego słabe i mocne strony, ocenę wykładowcy i instruktorów, sposób prowadzenia szkolenia. Szkolenia, praca wykładowców/instruktorów monitorowane są w sposób określony w Księdze Jakości Ligi Obrony Kraju (zgodny z normą ISO 9001:2015). Monitorowanie polega na bieżącej ocenie pracy wykładowców/instruktorów oraz warunków szkolenia poprzez uczestników kursu w formie ankiet. Wyniki ankiet monitorowane są przez Pełnomocnika ds. Jakości z wykorzystaniem procedury PG 3.7 Badanie satysfakcji klienta. Liga Obrony Kraju podlega corocznym audytom zewnętrznym oceniającym prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania jakością w dziedzinie usług szkoleniowych i doradczych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 wykonujących przewóz drogowy

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Word
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego WORD
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto23,57 zł
Koszt osobogodziny brutto23,57 zł
w tym koszt walidacji netto50,00 zł
w tym koszt walidacji brutto50,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Spytka z Jarosławia 13, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie

Zarówno zajęcia teoretyczne j odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Jarosław ul. Spytka 13 z w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Jarosławiu ul. Spytka 13 tel. 516 177 561

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Hanas

Agnieszka Hanas

wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kursach kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego od 15 lat
wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kursach kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego od 15 lat
wykształcenie średnie, uprawnienia pedagogiczne
wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kursach kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego od 15 lat

Zdjęcie Agnieszka Hanas

Agnieszka Hanas

wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kursach kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego od 15 lat wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kursach kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego od 15 lat wykształcenie wyższe, uprawnienia pedagogiczne wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kursach kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego od 15 lat

Zdjęcie Ryszard Szabarkiewicz

Ryszard Szabarkiewicz

instruktor - wykładowca na zajęciach prawa jazdy kat. A,B,C,CE
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 35 lat
wykształcenie średnie
instruktor - wykładowca na zajęciach prawa jazdy kat. A,B,C,CE

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Hanas

Agnieszka Hanas

email: jaroslaw@lok.edu.pl

tel: (+48) 516 177 561

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

podręcznik z zakresu szkolenia

Warunki uczestnictwa

Posiadanie kat. C prawa jazdy oraz skończone 21 lat
Brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy kat. C. 

Informacje dodatkowe

Zajęcia prktyczne na kursie kwalifikacja wstępna ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu 97 godzin zajęć teoretycznych. 

Po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego przed komisją powołaną przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  . 

Koszt egzaminu w cenie szkolenia. 

„Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 16.03.2023.... do 19.05.2023..... Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.”

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Szkolenia zawodowe dla kierowców.pdf
Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego.pdf
Ciasteczka>