Usługa - Kompleksowe szkolenie z zakresu: fotowoltaika, elektromobilność. Montaż, projektowanie, dobór instalacji. Uprawnienia energetyczne G-I. Usługa z opłaconym egzaminem.

Logo ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.4/5 z 444 ocen

Tytuł Kompleksowe szkolenie z zakresu: fotowoltaika, elektromobilność. Montaż, projektowanie, dobór instalacji. Uprawnienia energetyczne G-I. Usługa z opłaconym egzaminem.

Numer usługi 2022/10/05/9681/1548528

Dostawca usług ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

3 640,00 zł netto za osobę

3 640,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane są do osób, które:

 • chcą ubiegać się o wydanie Certyfikatu instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych;
 • chcą zdobyć świadectwo kwalifikacyjne w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru, GRUPA I- tzw. uprawnienia elektryczne;
 • chcą uzyskać gruntowną wiedzę w zawodzie montera i projektanta instalacji PV;
 • interesują się tematyką OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych, elektryką i energetyką oraz chcą poszerzyć wiedzę z tego zakresu;
 • chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o innowacyjne rozwiązania w oparcia o odnawialne źródła energii, w tym instalacji fotowoltaicznych;
 • kusr dedykowany jest również dla osób zainteresowanych tematyką elektromobilności i stacjami ładowania pojazdów elektrycznych w tym ze źródeł OZE.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 19-10-2022
Liczba godzin usługi: 52
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 146 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610)
Zakres uprawnień: w zakresie prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie systemów fotowoltaicznych"

Ramowy program usługi

Pokaż program

1.0.

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G-I

URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WYTWARZAJĄCE, PRZETWARZAJĄCE, PRZESYŁAJĄCE I ZUŻYWAJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

 1. Budowa oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
 2. Zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych
 3. Przepisy dotyczące zakresu działania URE
 4. Zasady przyłączania urządzeń
 5. Przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci
 6. Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 7. Zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy
 8. Zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy, organizacja ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego  użycia1.1część 1z4

FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI

1.ZAGADNIENIA OGÓLNE: DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

1.1. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystywania fotowoltaiki

1.1.1. Podstawy prawne i cel wprowadzania systemu certyfikacji instalatorów

1.1.2. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskania, odnawiania i utraty certyfikatu

1.2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń

2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

2.1. Ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania

2.1.1. Konwersja fotowoltaiczna – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych

2.1.2. Struktura i charakterystyka technicznych modułów fotowoltaicznych

2.2. Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych

2.2.1. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego

2.2.2. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego

2.2.3. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowego (amorficzne, mikrokrystaliczne)

2.2.4. Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS ( z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne  (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)

2.3. Rodzaje systemów fotowoltaicznych

2.3.1. Systemy wydzielone i autonomiczne

2.3.2. Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej

2.3.3. Systemy mieszana (hybrydowe)

2.3.4. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowalnymi (BIPV) – na dachach, elewacjach jako szklane dachy itp. rozwiązania, systemy nieintegrowane (BAPV)

2.4. Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych

2.4.1. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych

2.4.2. Regulatory ładowania

2.4.3. Typy  falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych

2.4.4 Elementy instalacyjne (w szczególności kabel, złącza, wyłączniki bezpieczniki)

2.4.5. Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych

2.4.6. Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaicznych

1.1. część 2z4

FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI

3.  ZASADY DOBORU/ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

3.1 Wybór rozwiązań technicznych

3.1.1. Określanie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu

3.1.2. Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)

3.1.3. Elementy zacieniając; wpływ zacieniowania na wydajność instalacji; diody bocznikujące

3.1.4. Zagadnienia wytrzymałości w przypadku budynków (dachy, fasady)

3.2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych

3.3. Autonomiczne systemy fotowoltaiczne

3.3.1. Przykłady systemów autonomicznych

3.3.2. Elementy systemów autonomicznych i ich rola w systemie

3.3.3. Zasilanie awaryjne 

3.4. Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej

3.4.1. Obliczanie powierzchni systemu i liczby modułów oraz wielkości znamionowych systemów, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu

3.4.2. Dobór falownika/inwertera; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określenie sprawności falownika/inwertera

3.4.3. Dopasowanie generatora fotowoltaicznego do falownika/inwertera

3.5. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą techniczną

1.1 część 3z4

FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI

4. MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

4.1. Plan instalacji (string plan)

4.2. Narzędzia i wyposażenie do montażu

4.3. Zasady praktyczne wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli

4.4. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowolataicznych

4.4.1.Konfigurowanie parametrów i komunikacji z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym

4.4.2. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych

4.4.3. Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego

4.4.4. Montaż i uruchomienie systemu podłączanego do sieci

4.5. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych

4.6. Ograniczenie przyjęć

4.7. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia

4.8. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV)

4.9. Analiza typowych błędów montażowych

4.10. Warunki odbioru i dokumentacji technicznych instalacji

5. WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

5.1. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów; punkt mocy maksymalnej

5.2. Czynniki mające wpływ na wydajność pracy instalacji

5.3. Ocena pracy systemu – porównanie złożonych i rzeczywistych parametrów pracy instalacji

6. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

6.1. Program utrzymania

6.2. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem instalacji w należytym stanie technicznym

6.3. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii systemów fotowoltaicznych

6.4. Monitorowanie właściwości systemu fotowoltaicznego

6.4.1. Ocena wydajności instalacji i stanu jej poszczególnych elementów

6.4.2. Badanie termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań

1.1. cześć4z4

FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

 1. Utrwalenie wiedzy z całego cyklu szkoleniowego
 2. Poruszenie najbardziej problematycznych zagadnień uznanych przez grupę w wyniku dyskusji
 3. Panel dyskusyjny
 4. Konsultacje indywidualne

1.7. część 1 z2

ELEKTROMOBILNOŚĆ

WPROWADZENIE DO ELEKTROMOBILNOŚCI:

 1. Wprowadzenie do elektromobilności. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
 2. Rodzaje samochodów z napędem alternatywnym z uwzględnieniem technologii ładowania pojazdów elektrycznych
 3. Omówienie kluczowych pojęć  za zakresu elektromobilności w oparciu o ustawę z dnia 11 stycznia 2018 z dnia o elektromobilności  i paliwach alternatywnych
 4. Omówienie wymagań podstawowych norm dotyczących systemu ładowania pojazdów elektrycznych
 5. Opis wymagań dla stacji ładowania w oparciu o rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
 6. Oznaczanie stacji paliw alternatywnych w oparciu o normy i przepisy prawa

1.7. część  2z2

ELEKTROMOBILNOŚĆ

RAPORT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ  PODŁĄCZENIA STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH:

 1. Wymagania prawne w zakresie infrastruktury towarzyszącej stacji ładowania
 2. Omówienie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych i wymagań prawnych za tego zakresu
 3. Rola operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i rola dostawcy usługi ładowania
 4. Pomiary elektryczne i testy funkcjonalne stacji i punktów ładowania
 5. Zmiany w Prawie Budowlanym względem budowy stacji i punktów ładowania
 6. Dotacje na budowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
1.7. ELEKTROMOBILNOŚĆ część 1z2
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
1.7. ELEKTROMOBILNOŚĆ część 2z2
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
1.0. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G-I
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
1.1. FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI część 4z4
Data realizacji zajęć
31-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
1.1. FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI część 1z4
Data realizacji zajęć
02-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
1.1. FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI część 2z4
Data realizacji zajęć
26-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
1.1. FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI część 3z4
Data realizacji zajęć
31-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do wykonywania pracy w charakterze instalatora systemów fotowoltaicznych. Kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie przygotowuje uczestnika również do egzaminu kwalifikacyjnego na tzw. uprawnienia elektryczne w zakresie E i/lub D.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i instalacji systemów PV;
 • ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy
  montażu i eksploatacji systemów PV;
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów
  okresowych urządzeń instalacji OZE;
 • pozytywny wynik egzaminu na tzw. uprawnienia elektryczne - GRUPA I skutkuje nabyciem świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie E-eksploatacji lub/i D-dozoru.
 • posiada niezbędną wiedzę w tematyce elektromobilności i stacji ładowania pojazdów elektrycznych w tym ze źródeł OZE.

Ponadto, po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu. Zaświadczenie jest podstawą przyjęcia na egzamin z systemów fotowoltaicznych w Urzędzie Dozoru Technicznego.


W wyniku ukończenia kursu uczestnicy rozwiną następujące kompetencje społeczne: umiejętność pracy zespołowej, samokształcenia się, nabędą wiedzę o podstawowych zasadach kultury i etyki pracy obowiązującej w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych oraz nauczą się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane testem wiedzy podczas zajęć praktycznych oraz  egzaminem państwowym przed komisją energetyczną z GRUPY I- uprawnienia elektryczne.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Komisja Kwalifikacyjna powołana przez URE
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 640,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 640,00 zł
Koszt osobogodziny netto70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto70,00 zł
w tym koszt walidacji netto602,00 zł
w tym koszt walidacji brutto602,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. gen. Mariana Langiewicza 29/A, 35-021 Rzeszów, woj. podkarpackie

UWAGA: szkolenie 1.1. część praktyczna odbywa się pod adresem: Al.F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock UWAGA: 1.1. FOTOWOLTAIKA. MONTAŻ, PROJEKTOWANIE I DOBÓR INSTALACJI część 4z4 ODBYWA SIĘ W TERMINIE 18.12.2022 r.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Sitek

Jacek Sitek

Z wykształcenia elektronik . Doświadczenie handlowe oraz w dziedzinie zarządzania zdobywał pracując przez wiele lat w międzynarodowych koncernach m.in. R. J. Reynolds Tobacco, Coty, ECOLAB, Werner & Mertz. Jako Dyrektor Regionalny, tworzył struktury organizacyjne i handlowe regionalnego oddziału PTE Big Banku Gdańskiego { ego } gdzie zarządzał 120 osobowym działem handlowym. Od 2018r., związany z branżą fotowoltaiczną, jako Handlowiec, Koordynator Realizacji oraz Krajowy Koordynator Techniczny. Certyfikowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania ( NLP ) .Nowatorski sposób prowadzenia treningów sprawia , że uczestnicy jego szkoleń doskonale bawią się w trakcie nawet bardzo intensywnych zająć. Charyzmatyczny a zarazem ujmujący sposób bycia Jacka oraz bezpośrednie , praktyczne i pełne humoru podejście do wykonywanego zadania jest najlepszą jego rekomendacją.

Zdjęcie Marcin Stanoch

Marcin Stanoch

Przeprowadzone szkolenia:
Czerwiec 2018 - szkolenie montera i projektanta instalacji fotowoltaicznych na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na
fachowców” w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Grudzień 2018 - szkolenie projektanta instalacji fotowoltaicznych przy użyciu orpogramowania PV SOL 2018
Premium w ramach projektu w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-K072/16-00 „Rozwój kluczowych
kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek Wydziału Biologiczno-Rolniczego
Uniwersytetu Rzeszowskiego”
Wrzesień 2019 - szkolenie projektanta instalacji fotowoltaicznych przy użyciu oprogramowania PV SOL 2018
Premium w ramach projektu w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-K072/16-00 „Rozwój kluczowych
kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek Wydziału Biologiczno-Rolniczego
Uniwersytetu Rzeszowskiego”
Lipiec 2019 - szkolenie montera i projektanta inistalacji fotowoltaicznych na potrzeby potrzeby projektu pn.
„Stawiamy na fachowców” w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Szkolenia dla firmy On Sp. z o.o. :
od Styczeń 2019 do chwili obecnej - prowadzenie szkoleń z zakresu montażu, doboru i projektowania instalacji
fotowoltainczych

Zdjęcie Dariusz Sobczyński

Dariusz Sobczyński

Odnawialne źródła energii, magazyny energii, fotowoltaika, przekształtniki energoelektroniczne, falowniki PV

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Majewska Kijanka

Magdalena Majewska Kijanka

email: mk@on-eco.pl

tel: (+48) 668 646 868

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników kursu otrzymuje:

 • podręcznik instalatora w formacie PDF,
 • oprogramowanie do projektowania instalacji fotowoltaicznych
 • prezentacje multimedialne
 • zestaw sprawdzający wiedzę zawierający przykładowe pytania i zadania z rozwiązaniami

Materiały zostaną przekazane podczas zajęć praktycznych.

Warunki uczestnictwa

Poprawne zarejestrowanie się na usługę za pomocą platformy BUR.

Informacje dodatkowe

Godzina szkoleniowa= godzina zegarowa.

Na cenę kursu składa się koszt usługi szkoleniowej oraz egzamin i uprawnienia.

 • koszt szkolenia;
 • koszt egzaminu energetycznego -uprawnienia elektryczne GRUPA I- 602,00 pln;
   

Informujemy,iż usługa będzie nagrywana na  potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontrolioraz w celu utrwalenia efektów kształcenia.Wykorzystanie nagrania na inne cele niż monitoring i kontrola, wymaga pozyskania przez Usługodawcę zgody Uczestnika.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 • Rodzaj platformy : https://zoom.us/

Wymagania sprzętowe: dla PC, Mac, Linux

 • Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)
 • Głośniki i mikrofon - wbudowane, wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth
 • Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana, wtyczka USB lub:
 • Kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytującą wideo
  Uwaga : Zapoznaj się z listą obsługiwanych urządzeń .
 • Oprogramowanie kamery wirtualnej do użytku z oprogramowaniem do transmisji, takim jak kamery OBS lub IP
  Uwaga : w przypadku systemu macOS wymagany jest klient Zoom 5.1.1 lub nowszy .

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

 • macOS X z systemem macOS 10.9 lub nowszym
 • Windows 10 *
  Uwaga : urządzenia z systemem Windows 10 muszą działać w systemie Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.
 • Windows 8 lub 8.1
 • System Windows 7
 • Ubuntu 12.04 lub nowszy
 • Mint 17.1 lub nowszy
 • Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy
 • Oracle Linux 6.4 lub nowszy
 • CentOS 6.4 lub nowszy
 • Fedora 21 lub nowsza
 • OpenSUSE 13.2 lub nowszy
 • ArchLinux (tylko 64-bitowy)
Ciasteczka>