Usługa - Controlling i nowoczesny rachunek kosztów - zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) - szkolenie dwustopniowe

Logo Akademia Controllingu Sp. z o.o.

4.6/5 z 44 ocen

Tytuł Controlling i nowoczesny rachunek kosztów - zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) - szkolenie dwustopniowe

Numer usługi 2022/09/23/7013/1536257

Dostawca usług Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

2 990,00 zł netto za osobę

3 677,70 zł brutto za osobę

119,60 zł netto za osobogodzinę

147,11 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest do:

 1. Dyrektorów Finansowych
 2. Dyrektorów Controllingu
 3. Głównych Księgowych
 4. Controllerów
 5. Analityków Kosztów
 6. Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 7. Kadry kierowniczej i menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach
Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 14-10-2022
Liczba godzin usługi: 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I Stopień

1. FILOZOFIA CONTROLLINGU WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA CONTROLLERÓW (ICV) 

Controlling jest procesem zarządczym, a jego sednem jest wspólna praca zespołowa menedżerów i controllerów. Proces ten polega na definiowaniu celów, planowaniu i sterowaniu organizacją w taki sposób, aby każdy decydent działał zorientowany na ustalony cel. Filozofia controllingu prezentowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) jest dzisiaj uznawana na całym świecie.

2. PROCES CONTROLLINGOWY I MIEJSCE RACHUNKU KOSZTÓW 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zakresem procesu controllingowego na podstawie Controlling Proces Model 2.0. Model ten opracowany został przez siostrzaną organizację dla ICV – tj. Interational Group of Controlling (IGC). Jest to jedyne na świecie kompleksowe opracowanie zakresu procesu controllingowego.

3. CONTROLLER, KSIĘGOWY I CFO PARTNEREM BIZNESOWYM DZIĘKI WYKORZYSTANIU NOWOCZESNEGO ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW

W nowoczesnych koncepcjach rachunku kosztów nie chodzi wyłącznie o samo policzenie kosztów, ale również zaprezentowanie informacji wynikowych w sposób zwiększający skuteczność podejmowanych decyzji.

4. MODEL 12 POZIOMÓW DOJRZAŁOŚCI RACHUNKU KOSZTÓW (IFAC)

Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów. Celem modelu jest pomoc dyrektorom finansowym, controllerom, księgowym i menedżerom w ocenie stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów.

5. STRUKTURA ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW (ZPRK/RCA)

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksowo obejmującym całość przedsiębiorstwa zarządczym rachunkiem kosztów, dostarczającym menedżerom informacji niezbędnych do identyfikowania obszarów nieefektywności oraz potencjalnych usprawnień.

6. ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW (ZPRK/RPCA) – ISTOTA

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów to połączenie silnej kultury niemieckiego controllingu, za którym stoi rygorystyczny i szczegółowy pomiar zużycia zasobów (Grenzplankostenrechnung – GPK) oraz angloamerykańskiej rachunkowości zarządczej, której symbolem jest koncepcja Activity Based Costing – ABC (nastawiona na optymalizację i usprawnianie procesów biznesowych). 

7. CENTRA KOSZTÓW ZASOBÓW – ISTOTA, RODZAJE I ZASADY WYODRĘBNIANIA (ZPRK/RCA/GPK)

Podczas szkolenia zostanie zaprezentowana koncepcja Centrów Kosztów Zasobów i wskazana jej rola we wdrażaniu nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów jak ZPRK, GPK, RCA czy ABC.

8. CASE: ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW CZ.1

Case „Projektowanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów nr 1” to część praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów przykładowej firmy. 

9. KOSZTY STAŁE I ZMIENNE – DEFINIOWANIE STAŁYCH I ZMIENNYCH BEZPOŚREDNICH ELEMENTÓW KOSZTOWYCH (ZPRK/RCA/GPK)

Kluczowym założeniem najbardziej zaawansowanych na świecie rachunków kosztów, jak Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RPCA), Grenzplankostenrechnung – GPK, czy Resource Consumption Accounting – RCA, jest podział kosztów zasobów na stałe i proporcjonalne (zmienne). Podział ten daje doskonałą informację menedżerom o zmianach w kosztach krańcowych (marginalnych), jakie wywoływane są zmianami w popycie na produkty i usługi firmy.

10. CASE: PROJEKTOWANIE ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW NR 2

Case „Projektowanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów” to część praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów przykładowej firmy. 

PROJEKT DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW

Projektowanie nowoczesnego rachunku kosztów na przykładzie własnego przedsiębiorstwa. 

W przerwie pomiędzy I i II stopniem szkolenia uczestnicy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować układ miejsc powstawania kosztów zgodnie z założeniami zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów. 

II Stopień

1.ROZLICZANIE CENTRÓW KOSZTÓW ZASOBÓW WSPIERAJĄCYCH NA PODSTAWOWE CENTRA KOSZTÓW (ZPRK/RCA/GPK)

Wiele organizacji ma problemy z rozliczaniem kosztów ogólnych, które często zbyt pochopnie uznawane są za niemożliwe do przyczynowo – skutkowego rozliczenia. Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RPCA) rozróżnia wspierające od podstawowych centrów kosztów i stosuje dwie metody przyczynowo – skutkowego rozliczania wspierających centrów kosztów (metoda bezpośrednia oraz pośrednia). 

2. ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH STAŁYCH I ZMIENNYCH CENTRÓW KOSZTÓW ZASOBÓW (STAWKI ZUŻYCIA ZASOBÓW)

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady kalkulowania stawek kosztowych w różnych odmianach rachunków kosztów ze wskazaniem na metody najbardziej rekomendowane.

3. CASE: KALKULACJA KOSZTÓW CAŁKOWITYCH I JEDNOSTKOWYCH CENTRÓW KOSZTÓW ZASOBÓW 

Najbardziej zaawansowane rachunki kosztów jak ZPRK/RPCA, RCA, GPK, ABRP oraz TD ABC opierają kalkulacje kosztów w oparciu o stawki kosztowe zasobów. Ponadto w Zasobowo-Procesowym Rachunku Kosztów oraz RCA i GPK, stawki te ustalane są osobno dla kosztów stałych oraz zmiennych. Przykład ma za zadanie praktyczne pokazanie uczestnikom, w jaki sposób powinny być określane stawki kosztowe z wykorzystaniem koncepcji praktycznej i rzeczywistej dostępności zasobów (practical, actual capacity). 

 4. WYZNACZANIE POZIOMÓW DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA (ZUŻYCIA)  ZASOBÓW

Wyznaczanie poziomów dostępności i wykorzystania zasobów realizowane jest z wykorzystaniem miar wielkości przerobu zasobów.  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z koncepcjami dostępności teoretycznej, praktycznej, planowanej oraz dostępności autoryzowanej oraz rzeczywistej. Pokazane zostanie zastosowanie tych koncepcji w kalkulowaniu stopnia i kosztów niewykorzystanych zasobów. 

5. ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKORZYSTANYCH I NIEWYKORZYSTANYCH CENTRÓW KOSZTÓW ZASOBÓW (ZPRK/RCA/GPK)

Kalkulowanie kosztów niewykorzystanych zasobów ułatwia menedżerom podejmowanie decyzji dotyczących poziomu zasobów oraz skutecznego dopasowywania poziomu zasobów do rozmiarów działalności. 

6. DZIAŁANIA – ISTOTA, RODZAJE I ZASADY WYODRĘBNIANIA 

Wyodrębnianie działań w kalkulacji kosztów zapoczątkowane zostało w ramach koncepcji rachunku kosztów działań (ABC). Działania w modelu rachunku kosztów warunkują dokładność kalkulacji, zapewniają wysokie walory interpretacyjne informacji wynikowej oraz dostarczają niezbędnych informacji do podejmowania inicjatyw dotyczących usprawniania i przebudowy procesów biznesowych. 

7. ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW DZIAŁAŃ I PROCESÓW – NOŚNIKI KOSZTÓW ZASOBÓW

Przyczynowo skutkowa kalkulacja kosztów działań realizowana jest z wykorzystaniem nośników kosztów zasobów.. Podejście, jakie stosowane jest do kalkulacji kosztów działań w koncepcjach ZPRK/RPCA, RCA, w porównaniu do klasycznego podejścia w rachunku ABC, znacznie upraszcza i zwiększa walory interpretacyjne wykonywanych kalkulacji.

8. CASE: KALKULACJA KOSZTÓW CAŁKOWITYCH I JEDNOSTKOWYCH DZIAŁAŃ I PROCESÓW 

Ćwiczenie ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom, w jaki sposób kalkulować koszty działań oraz interpretować wyniki wykonanej kalkulacji kosztów. Podczas przykładu nacisk kładziony jest na poprawna kalkulację kosztów działań oraz istotę poprawnego wyodrębniania działań w rachunku kosztów. Wyniki kalkulacji kosztów działań stanowią doskonałe wsparcie dla procesów ofertowych. Przykład ten stanowi doskonałe odniesienie do praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach uczestników szkolenia.

9. FINALNE I POŚREDNIE OBIEKTY KOSZTOWE (PRODUKTU, USŁUGI I KLIENCI) – ISTOTA, RODZAJE I ZASADY WYODRĘBNIANIA

Finalne i pośrednie obiekty kosztowe to zwieńczenie kalkulacji kosztów, jaka ma miejsce w zaawansowanym rachunku kosztów. Kluczem prawidłowej kalkulacji kosztów produktów, usług i klientów jest przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów z wykorzystaniem odpowiednich nośników kosztów. Dobre zrozumienie nośników kosztów oraz umiejętność ich odpowiedniego doboru w modelu rachunku kosztów są kluczowe dla prawidłowych wyników kalkulacji. 

10. PIĘĆ PODSTAWOWYCH POZIOMÓW KOSZTÓW

Hierarchia poziomów kosztów, stosowana w ujęciu Pięciu Podstawowych Poziomów Kosztów, ma na celu umożliwienie agregowania kosztów zgodnie z koncepcją przypisywalności, czyli alokacji kosztów do tego poziomu, gdzie istnieją najsilniejsze związki przyczynowo-skutkowe. 

 11. CASE: PIĘĆ PODSTAWOWYCH POZIOMÓW KOSZTÓW

Przykład ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom, w jaki sposób kalkulować koszty produktów i klientów w oparciu o założenia zaawansowanych rachunków kosztów ZPRK,/RPCA RCA z wyodrębnianiem z kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów. 

 12. WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIA NOWOCZESNEGO KOSZTÓW

Podczas tej części szkolenia zostaną przedstawione kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia zaawansowanego rachunku kosztów. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny rachunek kosztów I stopień
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny rachunek kosztów I stopień
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny rachunek kosztów II stopień
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny rachunek kosztów II stopień
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
Nie

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnicy zdobędą umiejętność projektowania rachunku kosztów bazującego na najnowocześniejszych koncepcjach rachunkowości zarządczej ZPRK/ABC/GPK/RCA, projektowania Centrów Kosztów Zasobów, doboru optymalnego rachunku kosztów dla własnej firmy oraz wykonywania kalkulacji kosztów produktów, klientów, procesów i zasobów.

Efekty uczenia się

 • Zdolność projektowania rachunku kosztów bazującego na najnowocześniejszych koncepcjach rachunkowości zarządczej ZPRK/ABC/GPK/RCA
 • Zdolność opracowania strategii rozwoju rachunku kosztów przedsiębiorstwa
 • Samodzielność projektowania Centrów Kosztów Zasobów jako podstawy do wykonywania zaawansowanej kalkulacji kosztów
 • Umiejętność samodzielnego i trafnego doboru optymalnego rachunku kosztów dla własnej firmy
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania kalkulacji kosztów produktów, klientów, procesów i zasobów
 • Realizacja wdrożeń najnowszych koncepcji rachunku kosztów w dużych i średnich polskich firmach
 • Wykorzystanie Modelu 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów opracowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) do oceny zaawansowania rachunku kosztów

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 Analiza i ocena dokonana przez trenera samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 677,70 zł
Koszt osobogodziny netto119,60 zł
Koszt osobogodziny brutto147,11 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Święty Marcin 6, 61-803 Poznań, woj. wielkopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz M. Zieliński

Tomasz M. Zieliński

Jeden z najlepszych Ekspertów w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością w Polsce, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim.
Prezes Zarządu firmy ABC Akademia specjalizującej się we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/RCA/GPK.
Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (RCA) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN LABORATORIUM, ELECTROLUX, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), ENERGA OBRÓT, SPOMLEK, KUPIEC, PROFIM, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA i szereg innych.
Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zrealizowane ponad 40 edycji szkolenia Controlling i nowoczesny rachunek kosztów.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Elimer

Marta Elimer

email: marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

tel: (+48) 728 559 731

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik, materiały do ćwiczeń, casy) oraz piśmiennicze (notes, długopis).

Uczestnicy, którzy po zakończeniu szkolenia pozytywnie zaliczą pisemny egzamin, otrzymają certyfikat kompetencyjny.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa prowadzona będzie za pośrednictwem usługi Microsoft Teams, zawierającej zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Nagrywanie spotkań w aplikacji Teams umożliwia rejestrowanie dźwięku, wideo oraz aktywności udostępniania ekranu. Nagrywanie odbywa się w chmurze, a nagrania są zapisywane w usłudze Microsoft Stream.

Minimalnymi wymaganiami sprzętowymi do korzystania z usługi Microsoft Teams jest komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu oraz zainstalowana minimum jedna z przeglądarek:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • Najnowsza wersja przeglądarki Chrome
 • Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik to przepustowość łącza min. 1 MB/s (z uwagi na typ połączenia: audio + wideo + współdzielenie ekranu)Dostęp Uczestników do prezentowanych treści i materiałów umożliwi posiadanie komputera z systemem operacyjnym Windows, macOS, iOS, GNU Linux lub Android.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line wynosić będzie 24 godziny licząc od momentu wysłania linku. Okres ważności linku zakończy się w chwili zakończenia spotkania on-line.

Ciasteczka>