Usługa - Kurs prawo jazdy kat. C rozszerzony o elementy ładunkoznawstwa, pierwszą pomoc oraz aktualne przepisy regulujące przewóz towarów.

Logo Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska

4.9/5 z 3658 ocen

Tytuł Kurs prawo jazdy kat. C rozszerzony o elementy ładunkoznawstwa, pierwszą pomoc oraz aktualne przepisy regulujące przewóz towarów.

Numer usługi 2022/09/07/12499/1520756

Dostawca usług Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska

Miejsce usługi Piotrków Trybunalski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 240,00 zł netto za osobę

9 240,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wymagania wstępne:

- ukończone 21 lat,

- aktualne badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca wydane przez Lekarza

Medycyny Pracy,

- aktualne badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca wydane przez

Psychologa uprawnionego do badań kierowców,

- prawo jazdy kat. B. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 27
Data zakończenia rekrutacji: 17-10-2022
Liczba godzin usługi: 132
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Plan nauczania: prawo jazdy kat.C – teoria  (20 godz.)

1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym

3 .Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

Jazdy pod kontrolą i nadzorem instruktora - samochodem ciężarowym - zajęcia praktyczne (30 godz.)

1. Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

3. Parkowanie skośne

4. Parkowanie prostopadłe

5. Parkowanie równoległe

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

7. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

8. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

9. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

10. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

11. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne

12. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

13. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

14. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

15. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe

16. Przejazd przez przejścia dla pieszych

18. Przejazd przez torowisko kolejowe

19. Przejazd obok przystanku autobusowego

20. Wykonanie manewru wyprzedzania

21. Wykonanie manewru omijania

22. Wykonanie manewru wymijania

23. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

24. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo

25. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo

26. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

27. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

28. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

29. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy

30. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Ładunkoznawstwo  - zajęcia praktyczne (30godz.)

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu;

techniki mocowania, /liny, łańcuchy, taśmy mocujące/;

zastosowanie urządzeń transportu bliskiego (wózki unoszące, podnośnikowe, żurawie przeładunkowe HDS, platformy załadowcze);

obsługa wózka unoszącego /”paleciaka”/ 

obsługa podestu ruchomego-platfomy załadunkowej /”windy”/ 

zakładanie i zdejmowanie plandeki;

Część praktyczna (kat.C) odbędzie się po zakończeniu części teoretycznej dotyczącej przepisu ruchu drogowego i zakończy się do dnia 31.01.2023.

Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z uczestnikiem usługi z dostosowaniem do jego potrzeb z zachowaniem zasady o indywidualizacji nauczania. W harmonogramie usługi przedstawiono przykładowe dni  i godziny zajęć praktycznych dla jednej osoby.

Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Stosowanie przepisów

1.1Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad

Maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie  drogowym, (12  godz.)

- przepisy prawa w zakresie transportu drogowego

- ustawa o czasie pracy kierowców

- kodeks pracy i przepisy wykonawcze

- krajowe regulacje dotyczące czasu pracy kierowcy w transporcie drogowym

- przepisy dotyczące wykorzystania urządzeń do rejestracji czasu pracy kierowcy

Stosowanie i konsekwencje rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady: (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014; kary za nieużywanie, nieprawidłowe używanie i ingerencję w urządzenie rejestrujące:

- zasady stosowania przepisów rozp. 561/2006;

- wyłączenia ze stosowania rozporządzenia;

- normy czasu pracy kierowców;

- urządzenia rejestrujące – tachografy (rodzaje i zasady działania);

- czas jazdy, wymagane odpoczynki i inna aktywność kierowcy;

- zasady odpowiedzialności za naruszenia ustawy o transporcie drogowym i innych ustaw;

- wysokości sankcji za poszczególne naruszenia (załączniki do ustawy o transporcie drogowym

Znajomość środowiska transportu społecznego

Prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji

- wybrane przepisy ustawy o transporcie drogowym;

- główne założenia rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

2.Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy. (12 godz)

Rodzaje wypadków przy pracy w transporcie drogowym

- definicja wypadku przy pracy;

- definicja wypadku drogowego;

- wypadki drogowe

- odpowiedzialność karna;

- odpowiedzialność cywilna ( materialna);

- postrzeganie niebezpieczeństwa;

- czynniki wpływające na wypadki;

- klasyfikacja wypadków;

- wypadki przy pracy w transporcie drogowym;

- wymogi w zakresie BHP;

Statystyka wypadków drogowych

- w układzie ogólnopolskim oraz w poszczególnych województwach;

- informacja statystyczna ogólna;

- wypadki i kolizje;

- zabici, ranni;

- wiek sprawców,

- ilość wypadków z podziałem na miesiące, dni tygodnia i pory dnia,

- nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego,

Udział samochodów ciężarowych/autokarów w wypadkach drogowych

- w układzie ogólnopolskim oraz w poszczególnych województwach;

- informacja statystyczna ogólna;

- wypadki i kolizje;

- zabici, ranni

Statystyki dotyczące zabitych i rannych w  wypadkach drogowych

- ilość ofiar śmiertelnych i rannych;

- zagrożenie w poszczególnych miesiącach, dniach, godzinach;

- czynniki wpływające na wypadki drogowe;

- udział w wypadkach wybranych grup uczestników ruchu drogowego (kierowcy samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści oraz piesi)

- nietrzeźwi kierujący;

- grupy wiekowe sprawców wypadków drogowych,

Straty materialne i finansowe

- koszty społeczne;

- koszty bezpośrednie związane z uszkodzeniem pojazdu;

- straty dotyczące przewożonych ładunków;

- absencja chorobowa

3 Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów.

Problemy związane z międzynarodową przestępczością transgraniczną i przemytem (12 godz.)

- rodzaje przestępczości transgranicznej i jej skutki;

- zorganizowany przemyt nielegalnych emigrantów;

- produkcja, obrót i przemyt narkotyków w rejonie przygranicznym;

- pranie brudnych pieniędzy;

- międzynarodowy przemyt samochodów;

- nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi;

- przestępczość akcyzowa,

Środki  zapobiegawcze,

- współpraca międzynarodowa w obszarze spraw wewnętrznych – zasady ogólne;

- Układ z Schengen;

- Europol, Eurojust, Eurodac i inne;

- rola Straży Granicznej i Służby Celnej;

- działalność Inspekcji Transportu Drogowego,

Metody i cele działań przestępczych

- statystyka działań przestępczych na granicy UE i między państwami UE;

- rozwój nowych kierunków działalności przestępczej;

- sposoby działalności przestępczej na strzeżonej granicy UE;

- charakterystyka działalności przestępczej pomiędzy państwami w obrębie granic UE.

.Przepisy prawa i obowiązki kierowcy oraz obowiązki przewoźnika w tym zakresie

- zasady kontroli i zabezpieczania ładunku i skrzyń ładunkowych podczas przekraczania granic UE;

- zabezpieczenie przed penetracją ładunku podczas transportu w granicach UE;

- obecność kierowcy przy załadunku;

- kontrole przewozów na terenie państw UE;

- dokumenty przewozowe, a przewożony ładunek;

- sankcje wobec kierowcy oraz przewoźnika.

4.Poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów. (8 godz)

Warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowe i dostępu do rynku przewozów drogowych

- ustawa o transporcie drogowym,

- dostęp do zawodu przewoźnika,

- wymogi wobec przedsiębiorców,

- uzyskanie, wygaśnięcie i cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji,

Wymagane dokumenty w pojeździe.

Zakaz jazdy po niektórych drogach.

Opłaty za korzystanie z dróg.

Umowy i konwencje wielostronne.

Dwustronne umowy międzynarodowe.

Rozporządzenia techniczne.

Stosunki umowne w transporcie drogowym; przepisy międzynarodowe i krajowe.

Odpowiedzialność wykonującego przewóz drogowy za dostawy oraz zwolnienia z tej odpowiedzialności

- odpowiedzialność kierowcy;

- odpowiedzialność nadawcy;

- odpowiedzialność spedytora;

- odpowiedzialność przewoźnika;

- podstawowe obowiązki odbiorcy;

- podstawowe obowiązki przewoźnika;

- Kodeks Karny, Kodeks Wykroczeń, Ustawa o transporcie drogowym, Prawo przewozowe.

Dokumenty wysyłkowe; prawidłowe wykorzystywanie i wypełnianie dokumentów

- wzory dokumentów;

- zabezpieczenie dokumentacji przewozowej;

- prawidłowość wypełniania druków wysyłkowych;

- stosowanie przepisów prawa przewozowego

Przekraczanie granic.

Spedytorzy.

Dokumentacja specjalna dołączona do towarów

- towary łatwo psujące się;

- przewóz żywych zwierząt;

- przewóz materiałów niebezpiecznych;

Regulacje prawne funkcjonowania systemów udzielania pierwszej pomocy (8godz)

Zatrzymanie krążenia. Przyczyny oraz postępowanie z odwracalnymi skutkami.

Łańcuch przeżycia

Procedury resuscytacyjne i procedury BLS/AED. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. 

Pozycje ułożeniowe

reakcje anafilaktyczne oraz postępowanie z nimi związane

omdlenia- przyczyny, sposób reagowania

epilepsja- bezpieczne pozycje, pomoc osobie podczas i po ataku epilepsji

Podstawowe leki w stanach zagrożenia życia lub zdrowia

złamania- zabezpieczenia kończyn

wypadki przy pracy

zbieranie wywiadu, komunikacja z służbami medycznymi

zakładowy system pierwszej pomocy. Punkty i apteczki pierwszej pomocy

test

zadania praktyczne

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zatrzymanie krążenia. Przyczyny oraz postępowanie z odwracalnymi skutkami.
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zatrzymanie krążenia. Przyczyny oraz postępowanie z odwracalnymi skutkami.
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:10
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publiczne
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:10
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Stosowanie i konsekwencje rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Stosowanie i konsekwencje rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Procedury resuscytacyjne i procedury BLS/AED. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Procedury resuscytacyjne i procedury BLS/AED. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:10
Godzina zakończenia
19:10
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Udział samohodów ciężarowych w wypadkach drogowych
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Udział samohodów ciężarowych w wypadkach drogowych
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Problemy związane z międzynarodową przestępczością transgraniczną i przemytem
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Problemy związane z międzynarodową przestępczością transgraniczną i przemytem
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Rodzaje przestępczości transgranicznej i jej skutki
Data realizacji zajęć
07-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przestępczość akcyzowa
Data realizacji zajęć
07-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Statystyki dotyczące zabitych i rannych w wypadkach drogowych
Data realizacji zajęć
08-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Statystyki dotyczące zabitych i rannych w wypadkach drogowych
Data realizacji zajęć
08-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów
Data realizacji zajęć
09-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów
Data realizacji zajęć
09-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
Data realizacji zajęć
10-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
Data realizacji zajęć
10-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:10
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowe i dostępu do rynku przewozów drogowych
Data realizacji zajęć
14-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowe i dostępu do rynku przewozów drogowych
Data realizacji zajęć
14-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:40
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia związane z ruchem drogowym
Data realizacji zajęć
15-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia związane z ruchem drogowym
Data realizacji zajęć
15-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:10
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
Data realizacji zajęć
17-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
Data realizacji zajęć
17-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:10
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu
Data realizacji zajęć
18-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu
Data realizacji zajęć
18-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:10
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
02:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI
Szkolenia przekazuje wiedzę i umiejętności pozwalające na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C oraz przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia pojazdów ciężarowych. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi przepisami regulującymi przewóz towarów, a także z zagadnieniami dotyczącymi uwarunkowań społecznych, transportu drogowego oraz problemami związanymi z transportem międzynarodowym . Szkolenie zapoznanie uczestników z sytuacjami zagrażającym

Efekty uczenia się

UCZESTNIK:

- zna przepisy konwencji obowiązujących w działalności transportowej

- potrafi interpretować przepisy prawne dotyczące działalności transportowej

- potrafi interpretować przepisy dotyczące rynku krajowego i międzynarodowego w zakresie transportu drogowego rzeczy

- potrafi stosować przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków

- potrafi stosować przepisy prawa wynikające z ustawy o transporcie drogowym

- potrafi stosować przepisy prawa wynikające z konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów

- potrafi stosować przepisy prawa wynikające ze stosowania konwencji międzynarodowych (konwencja Wiedeńska, konwencja AETR, konwencja ATP, konwencja ADR, konwencja Bazylejska, konwencja o bezpiecznych kontenerach KBK, konwencja TIR, konwencja ATA, reguły INCOTERMS 2010),

- zna właściwości techniczne i zasady działania elementów bezpieczeństwa pojazdu

- prawidłowo odczytuje oraz stosuje się do znaków drogowych dotyczących pojazdów ciężarowych 

- jest świadomy zagrożeń związanych z wypadkami na drodze

- potrafi prawidłowo wykonywać manewry i bezpiecznie kierować samochodem ciężarowym

UZYSKANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE:

- uczestnik potrafi radzić sobie z emocjami

- uczestnik potrafi efektywnie zarządzać czasem

- uczestnik przestrzega zasad kultury i etyki

- uczestnik potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennym życiu

Uczestnicy szkolenia potrafią racjonalnie kierować pojazdem, z uwzględnieniem przepisów Szkolenie podniesie kompetencje społeczne uczestnika w zakresie kultury jazdy i prawidłowego zachowania w ruchu drogowym. Ponadto uczestnik nabędzie kompetencje społeczne dotyczące zdolności kształtowania swojego rozwoju oraz zdolności samodzielnego i sumiennego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem postępowań etycznych. efekcie szkolenia Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat najczęściej spotykanych sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Uczestnicy zdobędą także wiedzę na temat schematu działania w związku z zewnętrznymi czynnikami wystąpienia zagrożeni

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Frekwencja, egzamin teoretyczny i praktyczny wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto9 240,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto9 240,00 zł
Koszt osobogodziny netto70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Armii Krajowej 22a, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie

Zajęcia teoretyczne: al. Armii Krajowej 22A, Piotrków Tryb. Zajęcia praktyczne: ul. Rolnicza 74, Piotrków Tryb., jazda w ruchu drogowym

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Arkadiusz Trawiński

Arkadiusz Trawiński

wykładowca, instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Mariusz Korycki

Mariusz Korycki

wykładowca, instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Paweł Cechula

Paweł Cechula

wykładowca, instruktor nauki jazdy

Zdjęcie Krzysztof Łaszczewski

Krzysztof Łaszczewski

wykładowca, instruktor nauki jazdy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Korycka

Anna Korycka

email: a-korycka@wp.pl

tel: (+48) 446 470 145

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacje audiowizualne

ksiązka

pakiet kursanta podręcznik + płyta, wydanie multimedialne

Informacje dodatkowe

Ponadto osoby prowadzące:

Wojciech Członka - wykładowca, instruktor nauki jazdy

Grzegorz Mikuła - wykładowca, ratownik medyczny

Zbigniew Badek - instruktor nauki jazdy

Zbigniew Bińczyk- instruktor nauki jazdy

Ciasteczka>