Usługa - CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.5/5 z 2469 ocen

Tytuł CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy

Numer usługi 2022/07/08/8058/1467060

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 950,00 zł netto za osobę

1 950,00 zł brutto za osobę

24,38 zł netto za osobogodzinę

24,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 5 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac
 • osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę 
  z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników
 • pracownicy i kadra zarządzająca MŚP
 • usługa również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa
 • usługa również adresowana do uczestników projektu Łap Skilla!
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 15-09-2022
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

MODUŁ KADRY:

 1. RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADROWO-PŁACOWYCH
  1. Polityka RODO w firmie
  2. Definicja i rodzaje danych osobowych
  3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  4. Pozyskiwanie danych osobowych podczas procesów rekrutacyjnych
 2. OBOWIAZKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
  1. Sposoby zabezpieczenia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem
  2. Badania medycyny pracy
  3. Szkolenia BHP
  4. Treść umowy o pracę
  5. Rodzaje Umów o pracę
  6. Zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi
  7. Akta osobowe
  8. Dokumentacja czasu pracy (Rozporządzenie obowiązujące od 01.01.2019)
  9. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 3. ROZLICZANIE CZASU PRACY
  1. Podstawowe pojęcia w czasie pracy
  2. Systemy czasu pracy
  3. Okres rozliczeniowy czasu pracy
  4. Harmonogramy czasu pracy
  5. Nadgodziny
  6. Czas pracy szczególnych grup pracowników
  7. Praca w porze nocnej
  8. Telepraca
  9. Praca zdalna – nowe przepisy
 4. NIEOBECNOSCI PRACOWNICZE
  1. Wyjścia prywatne
  2. Urlop wypoczynkowy
  3. Urlop okolicznościowy
  4. Urlop dodatkowy
  5. Urlop bezpłatny
  6. Nowe nieobecności w Kodeksie Pracy od II półrocza 2022 roku
  7. Urlop szkoleniowy
  8. Turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej
  9. Zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych
  10. Opieka nad dzieckiem z art. 188 KP
  11. Przerwa na karmienie dziecka piersią
  12. Krwiodawstwo
  13. Wezwanie pracownika na świadka
  14. Czas wolny na prowadzenie działalności związkowej
  15. Czas wolny na poszukiwanie pracy
 5. NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE
  1. Wynagrodzenie chorobowe
  2. Zasiłek chorobowy
  3. Zasiłek wypadkowy
  4. Zasiłek opiekuńczy
  5. Świadczenie rehabilitacyjne
  6. Nieobecności związane z rodzicielstwem
  7. Urlop wychowawczy
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I PORZĄDKOWA PRACOWNIKA
   1. Odpowiedzialność za mienie Pracodawcy
   2. Umowa odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
   3. Zasady przekazywania mienia Pracownikowi
   4. Zasady podlegania odpowiedzialności porządkowej
   5. Procedura nakładania kary
 7. ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ
  1. Zanim zapadnie decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę
  2. Osoby chronione przez rozwiązaniem umowy o pracę
  3. Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne
  4. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
  5. Uzasadnianie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony – nowe zasady
  6. Przyczyny rozwiązywania umowy o pracę
  7. Tworzenie wypowiedzeń umów o pracę i zasady ich wręczania
  8. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia
  9. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia
  10. Wygaśnięcie umowy o pracę
  11. Zasady wypełniania świadectwa pracy
  12. Konsekwencje niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 8. UMOWY CYWILNOPRAWNE
  1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
  2. Elementy które powinny być uwzględnione w treści umowy cywilnoprawnej
  3. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01.01.2021
  4. Badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP dla zleceniobiorców
  5. Różnica pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną
 9. PROGRAM PŁATNIK
  1. Zakładanie nowej firmy w programie Płatnik
  2. Rejestracja firmy w ZUS
  3. Zgłaszanie do ZUS:
  4. Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło
  5. Zasady wypełniania dokumentów IWA, ZSWA
  6. Raport ZUS RIA i przyczyny jego wypełniania
  7. Dokumenty rozliczeniowe ZUS
  8. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

MODUŁ PŁACE:

 1. PŁACA MINIMALNA
  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę
  2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie płacy minimalnej
  3. Wpływ płacy minimalnej na inne składniki wynagrodzenia
 2. PŁACA ZASADNICZA
  1. Wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej wysokości
  2. Wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce godzinowej
  3. Przeliczenie wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną cześć miesiąca
  4. Wystąpienie nieobecności niepłatnych
  5. Pomniejszenie wynagrodzenia za okres nieobecności chorobowych
  6. Zatrudnienie i zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca
  7. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca
  8. Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca
 3. PRACA W NADGODZINACH I PORZE NOCNEJ
  1. Kalkulacja wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
  2. Kalkulacja dodatku 50% i 100% do nadgodzin
  3. Składniki płacowe wliczane do wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy
  4. Kalkulacja dodatku nocnego
 4. URLOPY I EWKIWALENTY
  1. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  2. Naliczenie ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
  3. Naliczenie ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego na cześć etatu
 5. WYNAGRODZENIE BRUTTO – NETTO
  1. Składki społeczne ZUS
  2. Składka zdrowotna naliczana zgodnie z przepisami Polskiego Ładu (zmiana od 2022)
  3. Koszty uzyskania przychodu
  4. Ulga podatkowa PIT-2 i zasady jej stosowania
  5. Ulga dla klasy średniej
  6. Zasady naliczania wynagrodzeń
  7. Zwolnienia z podatku
  8. Naliczanie składników wynagrodzeń:
 6. KOSZT ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
  1. Składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę
  2. Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  3. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
 7. NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE
  1. Podstawa zasiłkowa
  2. Wynagrodzenie chorobowe
  3. Zasiłek chorobowy
  4. Zasiłek wypadkowy
  5. Zasiłek opiekuńczy
  6. Świadczenie rehabilitacyjne
  7. Kalkulacja zasiłków związanych z rodzicielstwem
 8. PRACOWNICZE PLANY KALPITAŁOWE (PPK)
 9. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ
 10. UMOWY CYWILNOPRAWNE

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
19-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
26-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
28-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
03-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy - usługa zdalna
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy
Data realizacji zajęć
07-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy
Data realizacji zajęć
09-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW (kod zawodu - 242307; 242310) - kurs wieczorowy
Data realizacji zajęć
14-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu PŁATNIK. Kurs przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- uczestnik będzie potrafił praktycznie zastosować przepisy i ich interpretacje w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych;
- uczestnik będzie posiadał praktyczna wiedza na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS;
- uczestnik będzie potrafił sporządzać listy płac i prowadzić dokumentacje pracowniczą;
- uczestnik będzie znał program komputerowy do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych taki jak PŁATNIK;
- uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze stanowiskiem Specjalisty ds. kadr i płac;
- uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
- uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny  po zakończonym szkoleniu. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 950,00 zł
Koszt osobogodziny netto24,38 zł
Koszt osobogodziny brutto24,38 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Beata Block

Beata Block

Praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziale personalnym. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Biznesu Uniwersytetu Śląskiego oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Śląskiej, w 2012 roku ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Połosak

Monika Połosak

email: monika.polosak@frr.pl

tel: (+48) 513 072 949

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały szkoleniowe pdf 

Warunki uczestnictwa

Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych
 2. Uwaga, bardzo prosimy o rezerwację miejsca u opiekuna szkolenia, po wybraniu usługi.
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na stronie BUR,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem,
 5. Operator nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy,
 6. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 7. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym,
 8. Usługa rozwojowa jest realizowana,
 9. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę, 
 10. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę,
 11. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę,
 12. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR,
 13. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury

Informacje dodatkowe

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: 
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. 
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje Kadrowo - Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: 
Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307) 
Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310). 

 

Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach dydaktycznych. W czas szkolenia są wliczone przerwy.

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu oraz nagranie będzie udostępnione uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

 • autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Łap Skilla!
Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting.

Uczestnicy otrzymają link dostępu, na maksymalnie 12 godzin przed szkoleniem. Link będzie aktywny do czasu zakończenia szkolenia.

Wymagania sprzętowe:

•             komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge

•             komputer/laptop z poprawnie działającym mikrofonem i kamerą

•             internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s

Usługa będzie rejestrowana i nagrywana w celu monitoringu oraz nagranie będzie udostępnione uczestnikom po uprzednim wyrażeniu zgody wykładowców i uczestników w celu utrwalenia efektów kształcenia.

Ciasteczka>