Usługa - KURS PRAWA JAZDY KAT D PO B - KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA/ŁAP SKILLA

Logo JÓZEF KRAWCZYK Ośrodek Szkolenia "KRAMEX"

4.5/5 z 1094 ocen

Tytuł KURS PRAWA JAZDY KAT D PO B - KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA/ŁAP SKILLA

Numer usługi 2022/06/07/12505/1436322

Dostawca usług JÓZEF KRAWCZYK Ośrodek Szkolenia "KRAMEX"

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 055,00 zł netto za osobę

5 055,00 zł brutto za osobę

50,55 zł netto za osobogodzinę

50,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs prawa jazdy kat. D skierowany jest dla wszystkich osób, które ukończyły 24 lata (Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 24 roku życia) i uzyskały orzeczenie psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia kursu.

Kurs mogą również rozpocząć osoby, które ukończyły 21 lat i spełniają nastepujące warunki:

- uzyskały Kwalifikacje Wstępną w bloku programowym D, D1, D+E, D1+E

Usługa kierowana jest również dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 08-07-2022
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM,A1,A2,A,B,C,B+E,C+E,D

Ramowy program usługi

Pokaż program

                      Kursy prawo jazdy kat. D-

Kurs obejmuje minimum 20 godzin zajęć teoretycznych i 80 godziny zajęć praktycznej nauki jazdy.

W tabeli poniżej przedstawiona została liczba godzin wraz z podziałem na ogólną tematykę zajęć realizowanych w ramach 20 godz. teoretycznych.

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1.

Przepisy ruchu drogowego

12

2.

Czynności kontrolno-obsługowe w pojeździe

2

3.

Technika kierowania pojazdem

2

4.

Obowiązki kierowcy, bezpieczne przewożenie osób

4

5. Czas pracy i odpoczynek kierowcy, obsługa tachografu różnych typów oraz dokumentowanie czasu pracy kierowcy 4
6. Specyfika pracy: komunikacji miejskiej, komunikacji lokalnej lub podmiejskiej, długodystansowej krajowej oraz długodystansowej międzynarodowej, przewozy turystyczne 4
7. Formalne kwalifikacje oraz indywidualne predyspozycje wymagane do zawodu kierowcy autobusu.  2

RAZEM:

30

Tematyka zajęć praktycznej nauki jazdy jest indywidualnie dostosowana do predyspozycji osoby szkolonej. Ogólna charakterystyka przedstawiona została w tabeli poniżej. Łącznie 80 godzin lekcyjnych.

CZAS

1.

Czynności kontrolno-obsługowe mechanizmów decydujących o bezpieczeństwie jazdy

indywidualnie

2.

Przygotowanie pojazdu do jazdy

indywidualnie

3.

Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowanie

indywidualnie

4.

Włączanie się do ruchu

indywidualnie

5.

Zajmowanie właściwej pozycji na drodze

indywidualnie

6.

Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków

indywidualnie

7.

Bezpieczne wykonywanie manewrów

indywidualnie

8.

Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

indywidualnie

9.

Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne

indywidualnie

10.

Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego

indywidualnie

11.

Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

indywidualnie

12.

Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu

indywidualnie

13.

Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych

indywidualnie

14.

Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

Co najmniej 4h

Warunki uczestnictwa:

- minimalny wiek 24 lata,

-uzyskanie orzeczenia pschychologicznego od psychologa transportu,

-uzyskanie orzeczenia lekarskiego,

-uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

- po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.

-przystąpienie do egzaminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia.(Koszt egzaminu teoretycznego 30 zł a egzaminu praktycznego 200 zł) Egzamin jest płatny poza systemem bonowym.

Informacje dodatkowe:

INSTYTUCJA WALIDUJĄCA: MORD TARNÓW (KOSZT EGZAMINÓW: TEORIA - 30 ZŁ, PRAKTYKA: 200 ZŁ)

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE: 100,50 ZŁ

ZAWARTO UMOWĘ Z WUP KRAKÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

książka "Przewodnik kursanta" wraz z płytą CD (pytania egzaminacyjne)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

-Nabycie umiejętnego, zgodnego z przepisami poruszania się w ruchu drogowym autobusem

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie:

- uzyskanie wiedzy i umiejętności bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia pojazdu przeznaczonego do przewozu więcej niż 9 osób

- umiejętność technicznej obsługi pojazdu

- umiejętność panowania nad emocjami oraz zdolność koncentracji

- umiejętność radzenia sobie z pasażerami o odmiennych cechach osobowościowych oraz zachowania postaw asertywnych

- umiejętne podejście do potrzeb pasażerów

-umiejętność przewidywania rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym

-umiejętność właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia

-nabycie umiejętności respektowania praw innych uczestników, tonowania emocji i kultury jazdy

-zwiększenie mobilnosci i niezależności

Ukończenie szkolenia przyczynia się do osiągnięcia indywidualnych celów uczestnika szkolenia i zwiększenie szansy na rynku pracy.    

Celedukacyjny cd:

-Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami ruchu drogowego
-Uświadomienie uczestnikom kursu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym 
-Wskazanie sposobów ograniczenia ryzyka w ruchu drogowym
-Wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze i sposób zachowania w tych miejscach
-Zapoznanie kursantów z budową i funkcjonowaniem pojazdu
-Zapoznanie z obsługą pojazdu
-Doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych
-Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia
-Kształtowanie zasad partnerstwa na drodze
-Nauka kultury jazdy
-Podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie jego szans na współczesnym rynku pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny po zakończonym szkoleniu a następnie egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny w ośrodku egzaminowania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument wydany przez Starostę na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151)

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Uzyskany dokument (prawo jazdy kat. D) uprawnia do wykonywania zawodu kierowcy autobusu.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację MORD TARNÓW
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 055,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 055,00 zł
Koszt osobogodziny netto 50,55 zł
Koszt osobogodziny brutto 50,55 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Kopernika 7, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE-SALE WYKŁADOWE UL. BRODZIŃSKIEGO 17, 33-100 TARNÓW ZAJĘCIA PRAKTYCZNE -PLAC MANEWROWY UL. BIAŁA ORAZ OBSZAR MIASTA TARNOWA I OKOLIC

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Eryk Kosoń

Eryk Kosoń

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 10 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy,
-uczestnictwo w okresowych szkoleniach dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy

Zdjęcie Józef Krawczyk

Józef Krawczyk

wykładowca/instruktor z wieloletnim doświadczeniem (w razie nieobecności wykładowcy zastępstwo poprowadzi P. Monika Piernik)

Zdjęcie Monika Piernik

Monika Piernik

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 5 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Król-Fijałkowska

Joanna Król-Fijałkowska

email: kramex@data.pl

tel: (+48) 146 210 873

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka  + płyta z bazą pytań obowiązujących na egzaminie państwowym

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa przeniesiono do Programu usługi.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE USTALANE SĄ BEZPOŚREDNIO Z UCZESTNIKIEM USŁUGI I BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ  PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH TEORETYCZNYCH

w razie nieobecności p.Józef Krawczyk zajęcia prowadzi p. Moniki Piernik

Informacje dodatkowe

Przeniesiono do Programu usługi.

W razie nieobecności wykładowcy zastępstwo poprowadzi P. Monika Piernik

Ciasteczka>