Usługa - Analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa na potrzeby Akademia Kompetencji Menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP, mikroprzedsiębiorstwo.

Logo DANUTA PIOTROWSKA "CENTRUM DORADZTWA JAKOŚCIOWEGO-CDJ"

4.8/5 z 173 ocen

Tytuł Analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa na potrzeby Akademia Kompetencji Menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP, mikroprzedsiębiorstwo.

Numer usługi 2022/05/14/46838/1412558

Dostawca usług DANUTA PIOTROWSKA "CENTRUM DORADZTWA JAKOŚCIOWEGO-CDJ"

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 200,00 zł netto

3 936,00 zł brutto

200,00 zł netto za godzinę

246,00 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa doradcza jest dedykowana:
- właścicielom
-pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych
- pracownikom wobec których pracodawcy mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Data zakończenia rekrutacji: 26-05-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych

Ramowy program usługi

Pokaż program


Praca konsultacyjna 1:1 właściciel/przedsiębiorca

Analiza strategiczna.

Analiza strategiczna pozwalająca na wyłonienie kluczowych wyzwań i problemów, które są podstawą do opracowania strategii/planu rozwoju firmy:

 1. Analiza poziomu rozwoju przedsiębiorstwa
 • Wielkość zatrudnienia w okresie ostatnich 2-3 lat oraz projekcja wielkości zatrudnienia na kolejne 2 lata.
 • Poziom dojrzałości procesowej. Na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować powtarzalne procesy: zaopatrzenia, sprzedaży usług i produktów, rozliczeń finansowych, zarządzania kapitałem ludzkim (rekrutacja, selekcja, rozwój, awansowanie).
 • Poziom dojrzałości zarządzania kapitałem ludzkim. Na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować standardy pracy, wymagania dla poszczególnych stanowisk/osób – zakresy zadań, odpowiedzialności, metody rekrutowania, selekcji, awansowania, oceny, motywowania, rozwoju pracowników.
 • Struktura podejmowania decyzji – jakie decyzje są podejmowane w przedsiębiorstwie i kto je podejmuje? Na ile decyzje podejmowane są wyłącznie przez właściciela/ osobę zarządzającą a na ile przez kadrę kierowniczą, pracowników?

2. Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w aspekcie:

 • organizacyjnym - przywództwo, pracownicy, strategia, współpraca i projekty 
 • procesowym - standaryzacja,
 • technologicznym

3. Analiza kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego , których posiadanie jest niezbędne do realizacji działań w obszarze cyfryzacji i plan rozwoju kadry kierowniczej w kontekście strategii przedsiębiorstwa, składający się z:

 • mapy obszarów do rozwoju, wskazującej na logiczne powiązania ich z celami strategicznymi przedsiębiorstwa
 • opisu celów ogólnych i szczegółowych rozwoju kadry kierowniczej
 • opisu działań do realizacji w ramach wsparcia dla przedsiębiorstwa i wskazania, na jakie potzreby one odpowiadają

Analiza i ocena służy wyłonieniu głównych kierunków rozwoju i celów strategicznych przedsiębiorstwa. Do jej opisania wykorzystana będzie analiza SWOT i analiza Kluczowych czynników sukcesu.
Usługa rozpocznie się od spotkania z przedstawicielami firmy, celem zebrania niezbędnych informacji o organizacji.
Zostaną wykorzystane wówczas metody tj. wywiad, analiza dokumentów firmowych. Następnie doradca dokona weryfikacji uzyskanych info. oraz sporządzi niezbędne podsumowania z zakresie aspektów związanych z zakresem strategicznej analizy organizacji. Po odbyciu pierwszego spotkania firma otrzyma ankiety, dzięki którym będzie możliwe dokonanie analizy luk kompetencyjnych. Na podstawie wyników ankiet opracowana zostanie mapa kompetencji i przygotowane rekomendacje - plan rozwoju kompetencji.
Diagnoza potrzeb rozwojowych odpowiada swym zakresem minimalnemu zakresowi analizy potrzeb rozwojowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Analiza strategiczna oraz zebranie danych ilościowych i jakościowych dotyczących przedsiębiorstwa konsultacje w siedzibie przedsiębiorstwa.
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w aspekcie organizacyjnym - w siedzibie przedsiębiorstwa.
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w aspekcie organizacyjnym - w siedzibie przedsiębiorstwa
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Ustalenie luk kompetencyjnych i potrzeb edukacyjnych kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Przygotowanie planu rozwoju kadry Kierowniczej przedsiębiorstwa . Praca trenera.
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ustalenie luk kompetencyjnych i potrzeb edukacyjnych kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Przygotowanie planu rozwoju kadry Kierowniczej przedsiębiorstwa . Praca trenera.
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:45
Przedmiot / temat zajęć
Przekazanie opracowanego raportu przedsiębiorcy zawierającego analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wraz z omówieniem.
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Wynikiem usługi jest opracowanie dokumentu diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w której znajdują się:
wnioski z analizy strategicznej, wskazówki dla przedsiębiorcy, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele. Wdrożenie rekomendacji w zakresie lub kompetencyjnych i możliwości jego rozwoju wpłynie na wzrost efektywności finansowej w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonej diagnozy o 10 %.

Efekty uczenia się

Podwyższenie kompetencji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania transformacją cyfrową w przedsiębiorstwie.

Poprzez udział w doradztwie przedsiębiorstwo osiągnie następujące efekty:

 • Określone zostaną cele rozwoju kadry w podziale na obszary kompetencyjne zgodnie z opisem kompetencji menedżerskich.
 • Określone zostaną główne wyzwania i problemy strategiczne i rozwojowe przedsiębiorstwa.
 • Poznanie oceny poziomu rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Zdefiniowane zostaną działania służące osiągnięciu celów rozwojowych poprzez wzmocnienie obszarów wymagających poprawy.
 • Sformułowana zostanie strategia zawierająca cele strategiczne przedsiębiorstwa oraz kierunkowe działania strategiczne (inicjatywy), ze szczególnym naciskiem na cele rozwojowe.
 • Kadra menadżerska oraz osoby aspirujące do awansu na stanowisko kierownicze nabędą wiedzę na temat tego w jakich szkoleniach wziąć udział aby wzmocnić swoje słabe strony.

Panadto uczestnik po zakończeniu doradztwa:

 • Identyfikuje swoje luki kompetencyjne.
 • Rozpoznaje czy jego luki kompetencyjne są zgodne z opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.
 • Definiuje swoje mocne i słabe strony.
 • Uzasadnia odpowiedni wybór szkolenia w celu nabycia odpowiednich kompetencji do objęcia stanowiska kierowniczego.
 • Identyfikuje poznane luki kompetencyjne w powiązaniu do celów strategicznych przedsiębiorstwa.
 • Określa swoje potrzeby edukacyjne.
 • Konstruuje swój plan rozwoju prowadzący do tego aby objąć stanowisko kierownicze.
 • Definiuje i rozpoznaje szanse oraz zagrożenia.
 • Wykazuje postawę odpowiedzialności w realizacji celów i zadań.

Ponadto efektem usługi będzie opracowany dokument pn. "Diagnoza potrzeb rozwojowych firmy" do przedłożenia w projekcie Akademia Menadżera MMŚP kompetencje cyfrowe".

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W ocenie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa zostanie użyty formualrz  samooceny dojrzałości cyfrowej dostępnym na stronie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. formularz wykonania usługi doradczej- diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiebiorstwa - dokument opracowany przy
udziale doradcy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 3 200,00 zł
Koszt usługi brutto 3 936,00 zł
Koszt godziny netto 200,00 zł
Koszt godziny brutto 246,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań, woj. wielkopolskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi: w trakcie spotkania z klientem jest to siedziba klienta. Praca własna trenera odbywa się ul. Winogrady 132/1, 61-626 Poznań.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • wifi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Danuta Piotrowska

Danuta Piotrowska

d.piotrowska@cdj.poznan.pl
Dostawca usług w BUR od 2019 roku. Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i produkcyjnym. Diagnozy Wstępne. Zmiany organizacyjne. Optymalizacja procesów.
Auditor Wiodący ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 29990:2010.
Była stałym konsultantem ONZ w zakresie doradztwa SZJ – projekt UMBRELLA.
Od 1997 roku prowadzi własną firmę doradczą „CDJ” Poznań w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania.
Studia Wyższe 5-letnie stacjonarne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu "Menedżer BHP". Kurs Pedagogiczny 1993. Doradca posiada doświadczenie w realizacji diagnoz potrzeb rozwojowych w ostatnich 24 miesięcy w ilości 420h.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Danuta Piotrowska

Danuta Piotrowska

email: d.piotrowska@cdj.poznan.pl

tel: (+48) 505 111 545

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

formularz  samooceny dojrzałości cyfrowej. Podczas usługi jest stworzony formularz usługi doradczej zawierający następujące elementy: dane uczestnika doradztwa, dane doradcy
termin doradztwa, uwzględniajacy zakres godzinowy, szczegółowy zakres doradztwa
oraz dokuemnty wypracowane w wyniku doradztwa.
Opracowanie diagnozy w ramach pozyskanych środków z Akademii Transformacji Cyfrowej

Warunki uczestnictwa

1. podpisanie umowy z operatorem, otrzymanie nr ID wsparcia.
2. udostępnienie doradcy informacji niezbędnych do opracowania raportu z analizy.

Informacje dodatkowe

co najmniej 50% czasu trwania tej usługi będzie się odbywało w formie bezpośrednich spotkań z przedstawicielem przedsiębiorstwa np. w jego siedzibie lub zdalnie”

Po usłudze uczestnik otrzymuje raport i zaświadczenie z odbytej Diagnozy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa. W celu ukończenia szkolenia, frekwencja uczestnika musi być nie mniejsza niż 80%.

Ciasteczka>