Usługa - Język niemiecki dla początkujących A1- kurs indywidualny

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Język niemiecki dla początkujących A1- kurs indywidualny

Numer usługi 2022/04/04/10401/1373418

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Siemiatycze

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Usługi Rozwojowe

PLN

7 000,00 zł netto

7 000,00 zł brutto

100,00 zł netto za godzinę

100,00 zł brutto za godzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły min. szkołę podstawową lub gimnazjum.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 10-04-2022
Liczba godzin usługi: 70
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne);
2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania);
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne);
4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza);
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia);
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);
13) świat przyrody (np. klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
14) państwo i społeczeństwo (np. konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna);
15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

2. Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
6) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, proste teksty narracyjne); 
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

4. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania i uczucia;
5) przedstawia opinie swoje i innych osób;
6) przedstawia intencje i plany na przyszłość.

5. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, prosty list prywatny):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania i uczucia;
5) przedstawia opinie swoje i innych osób;
6) opisuje intencje i plany na przyszłość.

6. Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
3) stosuje formy grzecznościowe;
4) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia;
5) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
6) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
7) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;
8) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
10) przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
11) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość) w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz);
3) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
4) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
5) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;
6) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
7) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
8) przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach) i tekstach obcojęzycznych;
2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu w języku obcym.

9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samo dzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).

10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz proste strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Test początkowy
Data realizacji zajęć
11-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
11-04-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
14-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
21-04-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
09-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
12-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
16-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
19-05-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
23-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
26-05-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
30-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
02-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
06-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
13-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
20-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
23-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
27-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
28-06-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
01-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
05-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
08-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
12-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
15-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
19-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
22-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
26-09-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
29-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
03-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
06-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
10-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
13-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
20-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Język niemiecki
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Test końcowy
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad gramatyki oraz podstawowego słownictwa, nabycie umiejętności komunikacji w prostych sytuacjach życiowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

Efekty uczenia się

1. Uczestnik kursu rozumie słowa i bardzo proste zdania na jego temat, na temat jego rodziny, na temat tego, co mu bliskie i znane, jeśli jego rozmówcy mówią do niego powoli i wyraźnie w języku standardowym.

2. Uczestnik kursu rozumie proste polecenia , pytania, prośby. Informacje dotyczące osób (np. adres, numer telefonu).

3. Uczestnik kursu potrafi zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. na ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach, prosty formularz, proste życzenia okolicznościowe.

4. Uczestnik kursu potrafi porozumiec się, jeśli jego rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościc swoje zdanie, a także pomóc mu w swojej wypowiedzi. Potrafi postawić proste pytania na znany mu temat, lub na temat tego, co jest mu niezbędnie potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania. Przykładowo: przywitać się, pożegnać, przedstawić się, poprosić, podziękować.

5. Uczestnik kursu potrafi użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to, aby przedstawić się, opisać siebie, swoje najbliższe otoczenie, mieszkanie i ludzi, których zna. Opowiedzieć o swoim dniu, wolnym czasie.

6. Uczestnik kursu potrafi napisać kartkę, np. z wakacji.

7. Uczestnik kursu potrafi wypełnić prosty formularz wpisując imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres.

8. Uczestnik kursu potrafi zanotować krótką informację, sporządzić listę zakupów, opisać prostymi zdaniami swoją rodzinę, miejsce pracy i zainteresowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test początkowy

Test końcowy - egzamin wewnętrzny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 7 000,00 zł
Koszt usługi brutto 7 000,00 zł
Koszt godziny netto 100,00 zł
Koszt godziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pałacowa 24, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Eugenia Dąbrowska

Eugenia Dąbrowska

15 lat doświadczenia jako lektor języków obcych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Piotr Lebioda

Piotr Lebioda

email: p.lebioda@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 605 545 328

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Słuchacz kursu otrzymuje książkę, zeszyt i długopis.

Warunki uczestnictwa

Obecność na zajęciach min. 80%

Zaliczenie testu końcowego na min. 51%

Informacje dodatkowe

Jednostką czasu jest godzina dydaktyczna (45minut)

Uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w §13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznie 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622 oraz z 2019 r. poz. 1533) z dołączonym do niego suplementem.

Zajęcia w dniu 13.06.2022 nie odbyły się. Będą odrobione w dniu 22.06.2022 r.

Ciasteczka>