Usługa - Kurs czeladniczy - Kucharz

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Kurs czeladniczy - Kucharz

Numer usługi 2022/02/02/10401/1305385

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 000,00 zł netto za osobę

5 000,00 zł brutto za osobę

25,00 zł netto za osobogodzinę

25,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędne do wykonywania zawodu kucharza oraz chcą uzyskać formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie poprzez uzyskanie świadectwa czeladniczego.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 13-09-2022
Liczba godzin usługi: 200
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Materiałoznawstwo – 20 godz.

Klasyfikacja i charakterystyka surowców. Przechowywanie żywności. Metody utrwalania produktów spożywczych. Metody badania i oceny jakości. Dodatki do żywności i materiały pomocnicze.

Technologia gastronomiczna – 25 godz.

Dobór środków żywnościowych, technik i procesów stosowanymi przy produkcji potraw. Rodzaje, technika sporządzania oraz receptury potraw gastronomicznych. Zmiany fizykochemiczne i biologiczne zachodzące w surowcach podczas ich przetwarzania.

Podstawy żywienia – 12 godz.

Podział i rola składników odżywczych. Wartość odżywcza i energetyczna. Równowaga kwasowo – zasadowa (rodzaje i dobór produktów). Zasady planowania jadłospisów. Zamienność produktów spożywczych.

Maszynoznawstwo – 10 godz.

Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle gastronomicznym: maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej, urządzenia do obróbki cieplnej, urządzenia chłodnicze, urządzenia transportowe, urządzenia do mycia i wyparzania naczyń, urządzenia do sporządzania napojów, drobny sprzęt gastronomiczny.

Ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka odpadami w gastronomii – 3 godzin

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – 5 godzin

 

Dokumentacja działalności gospodarczej, podstawowe przepisy prawa pracy, rachunkowość zawodowa – 20 godzin

 

Zajęcia praktyczne – 105 godzin

- przygotowanie stanowiska pracy,

- potrawy z mięsa wieprzowego i wołowego,

- dania z drobiu,

- dania z ryb,

- potrawy półmięsne,

- potrawy jarskie,

- sosy gorące, sosy zimne

- sporządzanie zup,

- galarety mięsne,

- zimne i gorące przekąski,

- ciasta: drożdżowe, kruche, bezowe, biszkoptowo-tłuszczowe, piernikowe,

- sporządzanie napojów,

- potrawy regionalne.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z zawodzie kucharza oraz przygotowanie do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie kucharz przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia będzie:

znał:

- podstawowe zasady żywienia,

- zasady budowy, działania i obsługi urządzeń kuchennych,

- obowiązujące zasady BHP oraz pierwszej pomocy,

- zasady rachunkowości zawodowej, wyliczania kosztów potraw,

- składniki odżywcze i zasady komponowania dań,

- zasady optymalnego wykorzystania surowców w kuchni,

-  procesy technologiczne przygotowania potraw.

potrafił:

- prawidłowo i ergonomicznie organizować swoje miejsce pracy,

- prawidłowo obsługiwać urządzenia i akcesoria kuchenne,

- przygotować potrawy i napoje według receptur,

- ozdabiać potrawy,

- obliczać wartości odżywcze,

- wykorzystać różne techniki kulinarne.

Absolwent szkolenia w zakresie kompetencji społecznych nabędzie umiejętności pracy w zespole oraz zdobędzie podstawowe informacje w zakresie prowadzania działalności gospodarczej.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu czeladniczego absolwent kursu otrzyma świadectwo czeladnicze wraz z suplementem wystawione prze Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zadania zaliczeniowe z poszczególnych bloków tematycznych kursu. Egzamin zewnętrzny na zakończenie szkolenia.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Świadectwo czeladnicze jest dokumentem wydanym przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Przystąpienie do egzaminu czeladniczego regulowane jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 25,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 25,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 750,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 750,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, woj. podlaskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Urszula Makowska

Urszula Makowska

Szkolenia zawodowe w zakresie tematyki zasad żywienia, technologii gastronomicznej
nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunkach kucharz, kelner, ciastkarz
mgr inż. Technologii żywności - specjalność: żywienie człowieka.
3 – semestralne Studium Pedagogiczne.
Studia podyplomowe:
1) Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza
2) Orientacja i Poradnictwo Zawodowe
Kursy kwalifikacyjne:
1) Oligofrenopedagogika
2) Trener umiejętności społecznych na poziomie 5EQF (zaawansowany)
od 1992 r do nadal - wykładowca na kursach z zakresu gastronomii w ZDZ

Zdjęcie Halina Panasiuk

Halina Panasiuk

Podstawy ekonomii, podatki, prawo pracy, wynagrodzenia, zakładanie działalności gospodarczej
35 lat pracy w zawodzie nauczyciela przedmiotów ekonomicznych

1.Wyższe ekonomiczne
2.Podyplomowe –Podstawy przedsiębiorczości
3.Podyplomowe-Menedżerskie
Trener branżowych symulacji

Prowadzenie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, prowadzenie zajęć w ramach projektów, prowadzenie zajęć z kursantami skierowanymi przez PUP

Zdjęcie Adam Bobel

Adam Bobel

obszar działania: gastronomia, kuchnia tradycyjna
doświadczenie zawodowe: od 2012 do chwili obecnej - kucharz
średnie - technik kucharz
od 2013 roku prowadzenie zajęć praktycznych na kursach gastronomicznych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Makal

Justyna Makal

email: j.makal@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 85 6752 517

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy, zeszyt i długopis.

Warunki uczestnictwa

Uczestnik powinien mieć:

-ukończone 21 lat

-ukończone gimnazjum  lub 8 letnią szkołę podstawową

- ważne badania sanitarno-epidemiologiczne i zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie kucharz.

Ciasteczka>