Usługa - Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowo-handlowym, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej.

Logo Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

4.9/5 z 1032 ocen

Tytuł Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowo-handlowym, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej.

Numer usługi 2021/10/27/5246/1214135

Dostawca usług Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Miejsce usługi Częstochowa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 150,00 zł netto za osobę

6 150,00 zł brutto za osobę

256,25 zł netto za osobogodzinę

256,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do kadry pracowniczej przedsiębiorstwa świadczącego usługi produkcyjno-usługowo-handlowe, pracowników magazynów i linii prodkcyjnych oraz zaplecza administracyjnego ww. zakładów zaangażowanej bezpośrednio w proces ich realizacji, bez względu na rodzaj oraz charakter zajmowanego stanowiska pracy.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 7
Data zakończenia rekrutacji: 18-03-2022
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi

Proponowany ramowy program usługi został opracowany we współpracy z prelegentami prowadzącymi szkolenie, którzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie praktyczne w jego poszczególnych obszarach tematycznych. Poszczególne zagadnienia w nim ujęte zostały dostosowane do potrzeb kadry pracowniczej przedsiębiorstwa świadczącego usługi produkcyjno-usługowo-handlowe  zaangażowanej bezpośrednio w proces ich realizacji, bez względu na rodzaj oraz charakter zajmowanego stanowiska pracy. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładowo-warsztatową, niemniej jednak szczególny nacisk zostanie położony na warsztatowe oraz aktywizujące formy i metody zajęć, tak aby po ich zakończeniu możliwe było osiągnięcie zdefiniowanego wyżej celu edukacyjnego.

Umożliwi to także zakładany optymalny czas trwania szkolenia. Weryfikacja wiedzy zdobytej przez uczestniczki/uczestników szkolenia w zakresie zagadnień nim objętym nastąpi po zakończeniu zajęć przewidzianych w ramach szkolenia. Celem lepszego przyswojenia wiedzy prezentowanej na szkoleniu zachęcamy osoby, które wezmą w nim udział do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat nowoczesnych trendów w branży produkcyjno-handlowo-usługowej oraz środków i narzędzi wykorzystywanych w procesie dekontaminacji m.in. poprzez zgłębienie informacji zamieszczonych na internetowych portalach branżowych poświęconych w/w problematyce  oraz dezynfekcji bądź w innych tego typu źródłach np. prasie branżowej itp.

Zakres tematyczny przedstawia się w sposób następujący:

MODUŁ I: Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

1. Wprowadzenie do zagadnienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

1a.znaczenie i cel wdrażania ZSZ w przedsiębiorstwie świadczącym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe

1b.korzyści z wdrożenia ZSZ w przedsiębiorstwie  świadczącym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe

1c.budowa ZSZ w oparciu o zasady podejścia procesowego,

1d.prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrożeniem ZSZ,

1e.zarządzanie ryzykiem w ZSZ,

1f.dokumentowanie ZSZ.

2.Praktyczne aspekty implementacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie świadczącym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe

2a.integracja systemów,

2b.rola kierownictwa i pełnomocnika oraz pozostałej kadry pracowniczej przedsiębiorstwa w ZSZ,

2c.przeglądy ZSZ,

2d.strategia przedsiębiorstwa a cele mierzalne,

2e.zarządzanie dokumentacją,

2f.audyty wewnętrzne,

2g.działania jakościowe.

3.Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie świadczącym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe

3a.najważniejsze zasady zarządzania,

3b.identyfikacja klientów i ich oczekiwań,

3c.zarządzanie procesowe,

3d.polityka jakości, środowiska, bhp,

3e.kontekst organizacji,

3f.zarządzanie ryzykiem,

3g.wymagania prawne,

3h.monitorowanie danych systemowych.

4.Promocja jakości wśród kadry pracowniczej przedsiębiorstwa z branży produkcyjno-usługowo-handlowej:

4a.zainteresowane grupy pracowników,

4b.kanały i metody komunikacji,

4c.dobór treści,

4d.po co robimy to co robimy.

5.Przygotowanie pracowników i przedsiębiorstwa  świadczącego usługi produkcyjno-usługowo-handlowe do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

5a.metoda PDCA: Plan (zaplanuj) - Do (zrób) - Check (sprawdź) - Act (Działaj),

5b.działania korygujące i zapobiegawcze,

5c.przegląd ZSZ,

5d.monitorowanie i pomiary danych systemowych.

MODUŁ II: Praktyczne zarządzanie i wykonywanie czynności pracowniczych w przedsiębiorstwie świadczącym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe. 

1. Księgowość w przedsiębiorstwie przemysłowym.

2. Specyfika pracy  - jak dobrać odpowiednich pracowników i przygotować ich do pracy.

3. Zachowania pożądane.

4. Zachowania niedopuszczalne.

5. Dzień z życia przedsiębiorstwa świadczącego usługi produkcyjno-usługowo-handlowe - obowiązkowe procedury, czego wymagać od pracowników produkcyjnych.

6. Przejęcie zmiany.

7. Check in.

8. Standardy rozmowy z Klientem.

9. Check out.

10. Jak dobrać odpowiednich pracowników i przygotować ich do pracy.

11. Niezbędne predyspozycje do pracy w przemyśle.

12. Zachowania pożądane i niedozwolone w przedsiębiorstwie  produkcyjno-usługowo-handlowym.

13. Specyfika wykonywania usług produkcyjno-usługowo-handlowych.

14. Pracownicy techniczni i produkcyjni w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowo-handlowe.

15. Procedury produkcji jako procesów podstawowych - najważniejsze elementy.

16. Etapy profesjonalnej obsługi - czego wymagać od pracowników świadczących usługi produkcyjno-usługowo-handlowe.

17. Sytuacje trudne i niecodzienne w pracy w ramach realizacji usług produkcyjno-usługowo-handlowych.

MODUŁ III: Dekontaminacja - mycie, dezynfekcja i sterylizacja w przedsiębiorstwie świadczacym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe.

1. Omówienie podstawowych zasad procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

2. Rodzaje sprzętu i wyrobów medycznych możliwych do zastosowania w procesie dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

3. Przeprowadzanie procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń.

4. Przeprowadzanie walidacji oraz kontroli procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

5. Dokumentowanie procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

6. Przedsiębiorstwo przemysłowe a zapobieganie zakażeniom.

7. Przedstawienie elementarnych zasad higieny w przedsiębiorstwie świadczącym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe

8. Normy i procedury obowiązujące podczas procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

9. Praktyczne zastosowanie preparatów możliwych do wykorzystania w procesie dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

10. Praktyczne zastosowanie urządzeń możliwych do wykorzystania w procesie dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji (ozonatory, zamgławiacze, myjki ultradźwiękowe, komory dekontaminacyjne itp.).

11. Higiena rąk.

12. Bezpieczne postępowanie z odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowo-handlowym.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień I-Gr.II: MODUŁ I: Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Data realizacji zajęć
21-03-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień II-Gr. II: MODUŁ II: Praktyczne zarządzanie i wykonywanie czynności pracowniczych w przedsiębiorstwie świadczącym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe.
Data realizacji zajęć
22-03-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień III-Gr. II: MODUŁ III: Dekontaminacja - mycie, dezynfekcja i sterylizacja w przedsiębiorstwie świadczacym usługi produkcyjno-usługowo-handlowe.
Data realizacji zajęć
23-03-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego:
- wdrożenia oraz praktycznego stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),
- praktycznego zarządzania i wykonywania czynności pracowniczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz praktycznej implementacji środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii,
- W wyniku uczestnictwa w szkoleniu osoby biorące w nim udział poznają i zrozumieją znaczenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

Efekty uczenia się

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestniczka/uczestnik :

 • opisuje znaczenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w reprezentowanym przez siebie przedsiębiorstwie,
 • charakteryzuje rolę kierownictwa oraz rolę pełnomocnika ds. ZSZ działających w reprezentowanym przez siebie przedsiębiorstwie,
 • opisuje zasady i definicje systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • opisuje najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • opisuje pojęcie działań systemowych,
 •  charakteryzuje zasady opracowania i nadzorowania dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowo-handlowym,
 •  charakteryzuje praktyczne zasady zarządzania i wykonywania czynności pracowniczych w przedsiębiorstwie, 
 • opisuje podstawowe zasady procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • charakteryzuje rodzaje sprzętu i wyrobów medycznych możliwych do zastosowania w procesie dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • charakteryzuje elementarne zasady higieny w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • omawia normy i procedury obowiązujące podczas procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestniczka/uczestnik :

 • interpretuje i stosuje najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 w reprezentowanym przez siebie przedsiębiorstwie,
 • planuje i nadzoruje działania systemowe w swoim środowisku pracy tak, aby dostarczały korzyści dla reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa,
 • tworzy i nadzoruje dokumentację ZSZ w zakresie adekwatnym do swojego stanowiska pracy,
 •  sporządzia harmonogram audytu wewnętrznego, typuje kandydatów na audytorów wewnętrznych,
 •  monitoruje dane systemowe w zakresie adekwatnym do swojego stanowiska pracy,
 •  planuje i realizuje działania doskonalące w kontekście ZSZ,
 • efektywnie wykonuje czynności pracownicze w zakresie adekwatnym do swojego stanowiska pracy,
 • przeprowadza proces dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń,
 • praktycznie stosuje preparaty możliwe do wykorzystania w procesie dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 • praktycznie stosuje urządzenia możliwe do wykorzystania w procesie dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji (ozonatory, zamgławiacze, myjki ultradźwiękowe, komory dekontaminacyjne itp.).
 • przeprowadza walidację i kontrolę procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • dokumentuje proces dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadza odpowiednią higienę rąk,
 • w sposób bezpieczny postępuje z odpadami w przedsiębiorstwie  produkcyjno-usługowo-handlowym

W wyniku udziału w szkoleniu uczestniczka/uczestnik nabędzie kompetencje społeczne, takie jak:

 • umiejętność rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność odpowiedniego zarządzania czasem,
 • cierpliwość i wytrwałe dążenie do zamierzonego celu,
 • umiejętności w zakresie samokształcenia się, wyrabiając przy tym u siebie nawyk systematycznego poszerzania swojej wiedzy branżowej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- przeprowadzenie testów wiedzy przed szkoleniem i po szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 150,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 150,00 zł
Koszt osobogodziny netto 256,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 256,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bór 122/--, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie

Siedziba Przedsiębiorcy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Kochan

Rafał Kochan

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie, poparte wieloma sukcesami. Od 2004 roku specjalizuje się w realizacji projektów związanych ze wspieraniem biznesu w obszarze doskonalenia systemów jakości pracy, wdrażania systemów ISO, przygotowania dokumentacji pod standardy jakości, prowadzenia audytów jakościowych, prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie zintegrowanego zarządzania jakością oraz eliminacji marnotrawstwa materiałowe. Od 2012 roku stała współpraca z firmą Everest Consulting & Szkolenia w zakresie prowadzenia consultingu i szkoleń dla firm. Prowadzenie warsztatów kompetencji z zakresu obsługi klienta, z zakresu zarządza zespołem, doradztwa zawodowego, oraz technik negocjacyjnych i motywacyjnych.
Szkoli pracowników firm i instytucji państwowych, które chcą poprawić wyniki sprzedaży, wewnętrzną komunikację oraz produktywność i zaangażowanie zespołu.
Jest autorem podręczników szkoleniowych i programów szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zintegrowanym zarządzaniem z wykorzystaniem systemów jakości ISO, audytor systemów. Wykładowca akademicki WSB w Dąbrowie Górniczej, otwarty przewód doktorski.
Współpracuje z firmami przeprowadzającymi audyty i kontrole m.in. dla PARP.
Figuruje w Bazie Trenerów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń modułowych dla pracowników Instytucji Rynku Pracy.
Szkolenia prowadzi od 2004 roku, czego efektem jest ponad 5 000 godzin szkoleń, warsztatów i sesji konsultingowych.

Zdjęcie Przemysław Paliwoda

Przemysław Paliwoda

doradca restrukturyzacyjny przy Ministerstwie Sprawiedliwości nr lic. 1151, czynny Syndyk działający przy Sądzie Rejonowym Katowice-
Wschód w Katowicach i Sądzie Rejonowym w Gliwicach, członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, autor publikacji krajowych jak i zagranicznych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Na co dzień świadczący bieżące doradztwo prawne i ekonomiczne klientom Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Paliwoda i zarządzający jej zespołem prawników.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Kancelarii prawnej prof. dr hab. Zygmunt Tobor Mirosław Mozdżeń, biurze zarządu GTL S.A. i ING
Banku Śląskim. Doświadczenie szkoleniowe za nabywał w trakcie zajęć ze studentami jako doktorant, w czasie prowadzenia zawodowo
szkoleń i kursów z zakresu różnych gałęzi prawa oraz występując w charakterze prelegenta na konferencjach naukowych i branżowych.
2011 - 2016 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Studia doktoranckie: Prawo 2007 – 2012 WPiA
Uniwersytetu Śląski w Katowicach Magister prawa, praca magisterska z zakresu łączenia się spółek napisana pod kierunkiem prof. A.Witosza
autora Komentarza do KSH 2007 – 2011 London School of Economics w Londynie Msc Law and Accounting University of London,
RoyalHollowayBsc Management with Accounting pow. 10 lat doświadczenia w szkoleniach, w tym związanych z ochroną danych osobowych, ISO, obsł. klienta, obsługa reklamacji,organizacja procesu produkcji, wsparcie branży przemysł

Zdjęcie Artur Rybarz

Artur Rybarz

Obszar specjalizacji:
Zarządzanie, logistyka, gospodarka magazynowa, ekspert w dziedzinie ekologii, ekspert w dzienie organizacji pracy oraz modelowania procesu produkcji.
Doświadczenie zawodowe:
Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy inspektora, kierownika i inżyniera nadzoru w dziale inwestycji oraz gospodarki magazynowej. Od 2017 r. - Własna działalność - nadzory i koordynacja procesów produkcji; 2010 - 2017 Tauron Wydobycie S.A. / Południowy koncern węglowy S.A /ZG Janina Libiąż - Kierownik działu Inwestycji; 2005 - 2010 - Południowy Koncern Węglowy S.A. Jaworzno - Inżynier nadzoru / Główny specjalista Nadzoru Inwestycji; 2000 - 2005 - Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. KWKA Janina/ Kompania Węglowa S.A. KWK Janina/ ZGE Janina Sp. z o.o. Libiąż - z-ca kierownika działu przygotowania produkcji/ z-ca kierownika działu inwestycji/ koordynator gospodarki magazynowej;
Udział w projektach naukowych - współfinansowanych z NCBiR jako kierownik części zadania naukowo-badawczego w latach 2010-2015 oraz projektach realizowanych w ramach Funduszu Badań w obszarze węgla i stali - RFCS.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zarządzaniu, w tym marketingowym i logistycznym oraz prowadzeniu szkoleń z ww. zakresu, ekspert w dziedzinie procesu produkcji, koordynowania działań.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Kotas

Marcin Kotas

email: marcinkotas@everest.com.pl

tel: (+48) 500 582 587

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- teczka, długopis, skrypt, notatnik. 

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).

Ciasteczka>