Usługa - Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z

Logo Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"  Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

5/5 z 7 ocen

Tytuł Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z

Numer usługi 2021/10/12/12292/1200936

Dostawca usług Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 700,00 zł netto

2 091,00 zł brutto

28,33 zł netto za godzinę

34,85 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-01-2022
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

I.               PODSTAWOWE INFORMACJE Z ZAKRESU FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ RACHUNKOWOŚCI

1.              Definicje podstawowych pojęć  z zakresu finansów publicznych.

2.              Formy organizacyjno- prawne jednostek sektora finansów publicznych.

3.              Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.

4.              Podstawy rachunkowości budżetowej:

-               Pojęcia wstępne, podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości;

-               Charakterystyka aktywów i pasywów, prezentacja w bilansie – informacje ogólne;

-               Klasyfikacja kosztów oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat – informacje ogólne;

-               Dowody księgowe ich rodzaje, cechy; 

-               Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości;

-               Polityka rachunkowości.

 

II.             SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDZETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rachunkowość budżetu jednostki  samorządu terytorialnego:

-               Ewidencja wykonania budżetu – wydatków i dochodów budżetu, funkcjonowanie kont 133,134,135,901,902;

-               Ewidencja niewygasających wydatków, rozliczeń międzyokresowych;

-               Ewidencja rozrachunków i rozliczeń (zasady zaciągania zobowiązań  przez jednostki  samorządu terytorialnego; właściwe księgowanie udziałów w podatku dochodowym , ujęcie odsetek od należności, dokonanie odpisów aktualizujących, wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej);

-               Wynik wykonania budżetu oraz wynik na pozostałych operacjach.

 

III.           SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.              Dochody, wydatki jednostek budżetowych (z uwzględnieniem VAT):

-               Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych;

-               Funkcjonowanie kont pozabilansowych: 980 „plan finansowy wydatków budżetowych”, 998 „zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, 999 „zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”;

-               Pozostałe typowe księgowania na kontach zespołu 1 (rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych oraz specjalnego przeznaczenia).

2.              Długoterminowe aktywa finansowe:

-               Inwestycje długoterminowe według ustawy o rachunkowości;

-               Obejmowanie, nabywanie udziałów (akcji) przez jednostki samorządu terytorialnego;

-               Ewidencja, wycena na dzień bilansowy oraz prezentacja w bilansie;

3.              Rzeczowy majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:

-               Podstawowy podział majątku trwałego, zasady wyceny;

-               Środki trwałe – urządzenia ewidencyjne, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ewidencja zmian w stanie i wartości;

-               Zasady finansowania inwestycji, zasady ewidencji oraz wyceny środków trwałych w budowie;

-               Pozostałe środki rzeczowego majątku trwałego – zasady ewidencji na kontach księgowych 013,014,020,015,016,

-               Środki trwałe wg KSR 11.

4.              Należności  długoterminowe:

-               Długoterminowy charakter należności zgodnie z ustawą o rachunkowości;

-               Ewidencja dochodów budżetowych na koncie 226 i zasady kwalifikacji tych należności  do aktywów trwałych;

5.              Rozrachunki i rozliczenia:

-               Pojęcia rozrachunków i rozliczeń, wycena i ewidencja, klasyfikacja rozrachunków jako długo i krótkoterminowe 

-               Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;

-               Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych, ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

-               Odpisy aktualizujące należności,  odsetki od należności i zobowiązań, wycena rozrachunków w walucie obcej;

-               Finansowanie brutto jednostek budżetowych, funkcjonowanie kont 222, 223;

-               Rozliczenia VAT związane z centralizacją,

-               Zasady funkcjonowania konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”;

-               Zasady funkcjonowania konta 225 ”Rozrachunki z budżetami”, ujmowanie i rozliczanie podatku VAT w jednostkach budżetowych;

-               Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, udzielonych pożyczek itp.

6.              Przychody dochody i koszty – konta zespołu 4 i 7, ustalenie wyniku finansowego.

7.              Fundusz jednostki, zasady funkcjonowania konta 800, zdarzenia zwiększające oraz zmniejszające fundusz jednostki.

 

IV.           SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

1.              Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2.              Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej.

3.              Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.

4.              Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego.

5.              Informacja dodatkowa –zakres prezentowanych danych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z – 60 h
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W systematyczny sposób omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawiono także podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik zna i stosuje:

- podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,

- szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych,

- sprawozdawczość finansowa.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test wiedzy w zakresie omawianych zagadnień.

Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 1 700,00 zł
Koszt usługi brutto 2 091,00 zł
Koszt godziny netto 28,33 zł
Koszt godziny brutto 34,85 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce, woj. świętokrzyskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Damian Grzelka

Damian Grzelka

wieloletni współpracownik z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, praktyk.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Bętkowska-Zielińska

Barbara Bętkowska-Zielińska

email: biuro@thetakielce.pl

tel: (+48) 792 001 138

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów).

Informacje dodatkowe

Zajęcia na kursie odbywać się będą w piątki po południu (od godz. 16:30 do godz. 20:30) oraz soboty od 9:00 -15:00  Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów, materiały szkoleniowe, w tym: materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów), naukę własną uczestnika.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych uczestnika.

Ciasteczka>