Usługa - Kurs "Kadry i płace w praktyce"

Logo Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

5/5 z 7 ocen

Tytuł Kurs "Kadry i płace w praktyce"

Numer usługi 2021/10/12/12292/1200920

Dostawca usług Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 500,00 zł netto

1 845,00 zł brutto

12,50 zł netto za godzinę

15,38 zł brutto za godzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wskazane jest, aby słuchaczami szkolenia były osoby, mające co najmniej średnie wykształcenie, które chcą podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 26-11-2021
Liczba godzin usługi: 120
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Plan nauczania

Program nauczania obejmuje 120 godzin dydaktycznych składających się na:

 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej - nawiązanie stosunku pracy).
 2. Wynagradzanie za pracę - ogólne warunki ustalania. Rozwiązywanie umów o pracę i inne przykłady, orzecznictwo i najnowsze interpretacje.
 3. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, dokumentacja, ustalanie uprawnień. Wypełnianie dokumentacji do świadczeń min. Z-3 i innych. Zmiany w zasiłkach w 2021 i 2022 r.
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zagadnienia ogólne, FUS, FP, FGŚP – zasady podlegania.  Oskładkowanie menedżerów, członków rad nadzorczych i innych osób. Oskładkowanie pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła, raporty rozliczeniowe do ZUS.
 5. Kontrola ZUS. Obowiązki płatników składek, zobowiązania wobec ZUS.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne. Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.
 7. Świadczenia pozapłacowe. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 8. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa – urlopy ojcowskie, urlopy wychowawcze, urlopy rodzicielskie.
 9. Szczególne formy zatrudnienia (umowy cywilno-prawne). Studium przypadków pracowniczych - orzecznictwo i wyjaśnienia Okręgowej Inspekcji Pracy.
 10. Program ENowa.
 11. Ubezpieczenia społeczne – ZUS – Program Płatnik – (zajęcia praktyczne w laboratorium informatycznym)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs "Kadry i płace w praktyce" – kurs stacjonarny 120 h
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadrowo – płacowych. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę za zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno - prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

Efekty uczenia się

Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik.

Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych.

Praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS.

Poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje i kwalifikacje uczestnika. Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
Kod kwalifikacji ZRK 5C381900015
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o. Katowice
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Certyfikat kwalifikacyjny, potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” jest gotowa do kształtowania sposobu obsługi spraw kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Nie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Kielce
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt usługi netto 1 500,00 zł
Koszt usługi brutto 1 845,00 zł
Koszt godziny netto 12,50 zł
Koszt godziny brutto 15,38 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce, woj. świętokrzyskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Brzeziński

Artur Brzeziński

dydaktyk od 20 lat, nauczyciel akademicki, praktyk

Zdjęcie Sylwia Piłat

Sylwia Piłat

doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych od 15 lat, główny księgowy, praktyk.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Bętkowska-Zielińska

Barbara Bętkowska-Zielińska

email: biuro@thetakielce.pl

tel: (+41) 792 001 138

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe:
-  materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,
- przepisy prawa,
- materiały poglądowe (przykłady dokumentów).

Informacje dodatkowe

 1. Zajęcia na kursie odbywać się będą w wtorki i czwartki po południu (od godz. 16:30 do godz. 20:30). W trakcie trwania całego kursu dodatkowe dwa dni robocze (12 godzin lekcyjnych w weekend) przeznaczone będą na zajęcia z obsługi programu komputerowego Płatnik (terminy do ustalenia w trakcie trwania zajęć).
 2. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów, materiały szkoleniowe, w tym: materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów), naukę własną uczestnika.
Ciasteczka>