Usługa - Specjalista ds. kadr i płac

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Specjalista ds. kadr i płac

Numer usługi 2021/10/11/10401/1198820

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 100,00 zł netto za osobę

1 100,00 zł brutto za osobę

27,50 zł netto za osobogodzinę

27,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć lub aktualnić wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień kadrowo - płacowych.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 31-08-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych. Usytuowanie działu kadr. - 2 godz. Prawo pracy. Wybrane zagadnienia - 4 godz. Kadry i płace z wykorzystaniem programu "Płatnik" i "Gratyfikant" - 8 godz. Ubezpieczenia społeczne - 6 godz. Płace z wykorzystaniem programów komputerowych - 20 godz.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia ''Specjalista ds. kadr i płac'' jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadrowych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczącej przepisów prawa pracy w Polsce, a także tendencji panujących w Unii Europejskiej oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Efekty uczenia się

Charakterystyka absolwenta szkolenia – wiedza, umiejętności i kwalifikacje jakie zdobywa absolwent po ukończeniu kursu:

będzie znał:

1. Metody Rozliczanie wynagrodzeń

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

będzie umiał:

 I)  w zakresie rozliczania wynagrodzeń

1) sporządzać dokumentację pracowniczą;

2) rozróżniać i sporządzać umowy cywilnoprawne;

3) obliczać wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;

4) rozróżniać elementy składowe listy płac;

5) sporządza listę płac;

6) rozliczać wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;

7) stosować przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;

8) obliczać składki na ubezpieczenia społeczne;

9) ustalać uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;

10) obliczać wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

11) stosować przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;

12) obliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne;

13) obliczać wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

14) stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe.

II w zakresie  Sporządzania dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

1) sporządzać dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;

2) rozróżniać składki na ubezpieczenia społeczne;

3) sporządzać dokumenty rozliczeniowe;

4) sporządzać dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

5) ustalać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

6) posługiwać się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 27,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 27,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

sala wykładowa - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krzysztof Adamczak

Krzysztof Adamczak

email: goldap@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 87 6151 157

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty

- konspekty

Informacje dodatkowe

zeszyt, długopis, teczka

Ciasteczka>