Usługa - Usługa e-learning - język angielski biznesowy - dla branży transportowej.

Logo Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

4.9/5 z 1032 ocen

Tytuł Usługa e-learning - język angielski biznesowy - dla branży transportowej.

Numer usługi 2021/09/25/5246/1182884

Dostawca usług Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna

Status usługi opublikowana

PLN

6 250,00 zł netto za osobę

6 250,00 zł brutto za osobę

69,44 zł netto za osobogodzinę

69,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorcy i ich pracownicy na co dzień mający do czynienia z klientami i kontrahentami posługującymi się językiem angielskim, chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim biznesowym, odnoszącym się do obszaru  branży transportowej, obsługi klienta, komunikacji z obcokrajowcami. 

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 02-01-2022
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Test wstępny języka angielskiego. 

2. Komunikacja w języku angielskim codziennym - rozwój umiejętności posługiwania się tym językiem (dobór zakresu, slajdów, ćwiczeń zostanie zrealizowany na podstawie wyników testu wstępnego)

3. Język angielski branżowy- rozmowy z Klientami i Kontrahentami w sferze branży transportowej,  koniecznych do profesjonalnej obsługi Klientów i Kontrahentów, itp.

4. Rozmowy i korespndencja pisemna z klientami i kontrahentami - oferty, zamówienia, faktury, umowy, korespondencja e-mail.

- słowinictwo i zwroty,

- komunikacja z kontrahentem i klientem,

- doskonalenie kompetencji w języku branżowym,

- test końcowy.

Uczestnicy szkolenia w całym okresie jego trwania mają zagwarantowany nieprzerwany dostęp do platformy e-learnigowej, 24 h na dobę. Użytkownik indywidualny otrzymuje dostę do platformy na której znajdzie kurs e-learningowy składający się z materiałów ok. 90 filmów + ok. 180 tablic/slajdów, zestawy testów, ćwiczeń, casstadów, wideotutoriali.

Poszczególne etapy programu usługi uwzględniają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie A2 – realizacja programu usługi przygotowuje do prowadzenia sprawnej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie, w szczególności w zakresie słownictwa i zwrotów branżowych.

Szczegółowy program kursu uwzględnia, iż Uczestnik posługiwać się będzie jęz. ang na poziomie rozumienia wypowiedzi i często używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym (podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy) oraz w stopniu bardziej zaawansowanym w zakresie słownictwa/wyrażeń branżowych, będzie potrafił porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe,  będzie potrafił w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego, z kolei w zakresie branżowym będzie w stanie prowadzić rozmowy i korespondencję na wyższym poziomie, szczególnie w zakresie słownictwa i wyrażeń.

Obok wskazanych powyżej wymagań w zakresie słownictwa,  program zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności gramatycznych: sprawne posługiwanie się czasami Simple Past, Present Perfect, Present Simple, Present Continous, Future Simple, Future Continous, podstawowa znajomość pozostałych czasów.

W przypadku pojawienia się w trakcie kursu problemów technicznych lub merytorycznych, Uczestnik będzie miał również dostęp do indywidualnych, nieobowiązkowych konsultacji telefonicznych z informatykiem lub lektorem usługodawcy w terminach ustalonych indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a informatykiem/lektorem. Kontaktowe numery telefonów zostaną udostępnione każdemu Uczestnikowi usługi najpóźniej w pierwszym dniu kursu. Konsultacje mają charakter nieobowiązkowy, stanowią jedyni opcjonalne udogodnienie techniczne lub merytoryczne w procesie uczenia się.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest nabycie umiej.(szczególnie w zakresie poprawnej i skutecznej komunikacji W CODZIENNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH I ZAWODOWYCH) w j.angielskim na poziomie A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Celem kursu jest również rozwinięcie umiej. komunik. języka funkcjonalnego i świadomości kulturowej, U.zdobędzie wiedzę na temat możliwości dalsze samokształcenia. Zdobędzie także ponadprzeciętne umiejętności w posługiwaniu się jęz. ang. branżowym.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności komunikowania się w języku angielskim, branżowym, odnoszącym się głównie do obszarów związnych z transportową przez przedsiębiorców, kadrę oraz pracowników przedsiębiorstwa mających na codzień do czynienia z kontrahentami i klientami posługującymi się językiem angielskim. Program szkolenia obejmuje poziom A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR języka angielskiego codziennego, jak i aspekty związane z językiem  branżowym.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

- posiada wiedzę na temat posługiwania się językiem angielskim codziennym i zawodowym, w tym: zasad gramatyki, słownictwa, konstrukcji zdań, wypowiedzi werbalnych głównie związanych z obsługą klienta i kontrahenta w branży transportowej.

- posiada praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim codziennym i zawodowym, w tym: potrafi praktycznie stosować zasady angielskiej gramatyki, ma duży zasób słownictwa, potrafi prawidłowo konstruować zdania, wypowiedzi werbalne (rozmowy z klientem i kontrahentem ) oraz stosować w praktyce korespondencję pisemną w ww. obszarach pracy zawodowej.

- posiada kompetencje społeczne przejawiające się poprzez umiejętność samokształcenia się w kierunku objętym tematyką szkolenia, w tym rozwijania swoich kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim poprzez dalszy udział w formach kształcenia oraz poprzez stosowanie języka na codzień w pracy zawodowej.

Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to:
- świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie,
- umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności,
- świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole),
- świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy,
- świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi,
- promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.

Celem społecznym szkolenia będzie ponadto możliwość dzielenia się uzyskaną wiedzą z innymi współpracownikami, wzrost pozycji zawodowej, stabilizacja zatrudnienia, możliwość awansu i zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR możliwość wzrostu wynagrodzenia czy też przychodów firmy. W wyniku udziału w usłudze uczestnicy będą potrafili w sposób skuteczny zwiększyć efektywność i sprawność wykonywania zadań operacyjnych za które są odpowiedzialni z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej prowadzonej w języku angielskim, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa w którym są zatrudnieni lub których są właścicielami. W wyniku udziału w usłudze zostanie przez uczestnika/uczestniczkę osiągnięty cel edukacyjny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do posługiwania się językiem angielskim, branżowym.

---

Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje w zakresie komunikowania się w języku angielskim, zawodowym związanym zwłaszcza z kontaktami z klientami i kontrahentami oraz innymi przedstawicielami otoczenia firmy, którzy na codzień posługują się jęzkiem angielskim. Uczestnik nabędzie wiedzę i praktyczną umiejętność prowadzenia rozmów z klientami i kontrahentami w specjalistycznym obszarze językowym związanym z branżą handlową oraz prowadzenia korespondencji pisemnej z klientami i kontrahentami w ww. obaszrze językowym. Efektem kształcenia będzie wzrost efektywności prowadzenia usług oraz pozytywny wizerunek firmy, wynikający z efektywnej i płynnej komunikacji z klientami i kontrahentami anglojęzycznymi. Efektem społecznym kształcenia będzie wzrost pozycji zawodowej uczestnika, stabilizacja zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia, nabycie umiejętności dlaszego samokształcenia i kreowania postaw etycznych.

Każdy z Uczestników usługi rozwojowej będzie miał dostęp do ok. 90 filmów edukacyjnych oraz ok. 180 tablic/slajdów. Usługa ma charakter szkolenia e-learningowego. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- test wiedzy przed i po szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 69,44 zł
Koszt osobogodziny brutto 69,44 zł

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Kotas

Marcin Kotas

email: marcinkotas@everest.com.pl

tel: (+48) 500 582 587

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- uczestnicy będą mieć dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdą slajdy oraz filmy edukacyjne.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 • platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa (kurs e-learning) 

LearnDash v. 3

(nie dotyczy usług doradczych - w związku z tym nie korzysta sie z komunikatorów, umożliwiających kontakt face to face).

 • minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji

Windows

 • system operacyjny: Windows 7 lub nowszy
 • procesor: Pentium 4 lub nowszy, obsługujący SSE2
 • RAM: 512 MB lub więcej
 • wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej.

macOS

 • system operacyjny: macOS 10.12 lub nowszy
 • procesor: firmy Intel (x86-64)
 • RAM: 512 MB lub więcej
 • wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej.
 • minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik

połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 500 kb/s.

 • niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów

najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera;

 • okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line.   "

Dane do logowania do platformy umożliwiają zalogowanie się w okresie przewidzianym dla szkolenia - 24h na dobę w dniach zgodnie z datami umieszczymi na początku karty uslugi.

Ciasteczka>