Usługa - DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA na potrzeby projektu AKADEMIA MENADŻERA MŚP - 2 EDYCJA - średnia firma

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1548 ocen

Tytuł DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA na potrzeby projektu AKADEMIA MENADŻERA MŚP - 2 EDYCJA - średnia firma

Numer usługi 2021/09/22/13873/1179596

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 600,00 zł netto

6 888,00 zł brutto

200,00 zł netto za godzinę

246,00 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa skierowana jest do firmy z sektora MŚP w ramach projektu "Akademia Menadżera MŚP"

W ramach usługi uczestnikami mogą być:

 • właściciele firm z sektora MŚP
 • pracownicy firm z sektora MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych
 • pracownicy firm z sektora MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze. 

Usługa przeznaczona jest dla firm, które nie posiadają sporządzonej diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa.

Data zakończenia rekrutacji: 09-12-2021
Liczba godzin usługi: 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa na potrzeby projektu Akademia Menadżera MŚP obejmuje następujące elementy:

 1. Analizę strategiczną przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji, aby zrealizować strategię. 
 2. Analizę kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii, na podstawie której można: 
  • stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach Projektu; 
  • określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich. 

Diagnoza powinna wynikać ze strategii przedsiębiorstwa.

1. Analiza strategiczna.

Sugerowany zakres obszarów analizy strategicznej pozwalającej na wyłonienie kluczowych wyzwań i problemów, które są podstawą do opracowania strategii/planu rozwoju firmy: 

1.1Analiza poziomu rozwoju przedsiębiorstwa 

 • Wielkość zatrudnienia w okresie ostatnich 2-3 lat oraz projekcja wielkości zatrudnienia na kolejne 2 lata. 
 • Poziom dojrzałości procesowej. Na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować powtarzalne procesy: zaopatrzenia, produkcji, opracowania nowych produktów, sprzedaży, dystrybucji, rozliczeń finansowych, zarządzania kapitałem ludzkim (rekrutacja, selekcja, rozwój, awansowanie). 
 • Poziom dojrzałości zarządzania kapitałem ludzkim. Na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować standardy pracy, wymagania dla poszczególnych stanowisk/osób – zakresy zadań, odpowiedzialności, metody rekrutowania, selekcji, awansowania, oceny, motywowania, rozwoju pracowników. 
 • Struktura podejmowania decyzji – jakie decyzje są podejmowane w przedsiębiorstwie i kto je podejmuje? Na ile decyzje podejmowane są wyłącznie przez właściciela/ osobę zarządzającą a na ile przez kadrę kierowniczą, pracowników? 

1.2 Analiza i ocena głównych wyzwań i problemów 

Analiza i ocena służy wyłonieniu głównych kierunków rozwoju i celów strategicznych przedsiębiorstwa. Można do tego wykorzystać min. analizę SWOT i analizę Kluczowych czynników sukcesu. 

 • Zidentyfikowane i przeanalizowane mocne i słabe strony w poszczególnych kluczowych aspektach działalności Przedsiębiorcy oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu Przedsiębiorcy. 
 • Sformułowane kluczowe wnioski z analizy SWOT, pozwalające wskazać i omówić główne bariery rozwojowe oraz dźwignie wzrostu. 
 • W odniesieniu do poszczególnych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, sformułowane kierunkowe rekomendacje działań dla Przedsiębiorcy. 
 • Kluczowe wyzwania/problemy Przedsiębiorcy wymagające interwencji i ich przyczyny. Określone kluczowe czynniki sukcesu, obszary wymagające wsparcia o kluczowym znaczeniu strategicznym. 
 • Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) – strategiczne elementy decydujące o przewadze konkurencyjnej i sukcesie przedsiębiorstwa w danej branży. Elementem KCS mogą być np. czynniki decydujące o wyborze dostawcy przez klienta. 

2. Sformułowana strategia przedsiębiorstwa opisująca aktualne cele w czterech perspektywach: 

 • finansowej – cele związane z finansami przedsiębiorstwa; 
 • rynkowej – cele związane z działaniem na rynku i relacjami z klientami, pozwalające na osiągniecie celów w perspektywie finansowej; 
 • procesów wewnętrznych –cele związane z poprawą, rozwojem, dopasowaniem procesów wewnętrznych pozwalających na osiągnięcie celów w perspektywie rynkowej (np. dotyczące czasu, jakości, kosztów procesów wewnętrznych); 
 • rozwoju – cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa pozwalające na osiągnięcie celów w perspektywie procesów, rynkowej i finansowej (np. cele związane z kapitałem ludzkim, know- how firmy lub systemami zarządzania, przepływu informacji a także dotyczące np. kultury organizacyjnej). 

2.1 Wyznaczenie celów w perspektywie finansowej

Polega na wyznaczeniu wartości, które opisują ekonomiczne skutki realizacji strategii. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie ekonomicznych czynników sukcesu, np. obejmujących: 

 • Ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, oceny zdolności przedsiębiorcy do finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji rozwojowych (z uwzględnieniem możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorcę). 
 • Określenie obecnych i potencjalnych mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń związanych z finansami przedsiębiorstwa. 
 • Określenie maksymalnej stopy wzrostu wartości sprzedaży, jakiej może oczekiwać firma beez pozyskiwania nowego kapitału zewnętrznego lub zmian w swojej bieżącej polityce finansowej.
 • Strukturę przychodów i kosztów. 

2.2 Wyznaczenie celów w perspektywie rynku

Obejmuje wartości związane z ofertą generującą przychody i zapewniającą przewagi konkurencyjne i udział w rynku. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb definiowania propozycji wartości dla klienta, np.: 

 • Informacje o aktualnej ofercie rynkowej przedsiębiorcy oraz strukturze przychodów.
 • Informacje dotyczące poziomu zadowolenia klientów poziomu zaspokajania ich potrzeb. 
 • Informacje o rynkach zbytu, kanałach dystrybucji przedsiębiorcy oraz konkurencji. 
 • Kluczowe informacje o pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorcy. 
 • Informacje dotyczące zmian potrzeb klientów, trendów wpływających na konkurencyjność na danym rynku. 

2.3 Wyznaczenie celów w perspektywie procesów wewnętrznych

Obejmuje wartości związane procesami w firmie a zwłaszcza tymi, które generują wartość dla klienta. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb dopasowania procesów i zasobów wewnętrznych do strategii, np.: 

 • Opis działań prowadzących do dostarczania klientom produktów i do uzyskiwania przez firmę przychodów (efektywność procesów wytwarzania i dostarczania produktu, serwisu, a także zarządzania ryzykiem). 

2.4. Schemat struktury organizacyjnej

Schemat struktury organizacyjnej wraz z opisem sposobu zarządzania, zakresów odpowiedzialności poszczególnych komórek, osób, kadry kierowniczej, i uprawnień decyzyjnych. 

2.5 Wyznaczenie celów w perspektywie rozwoju 

Obejmuje wartości związane z osiągnięciem takiego poziomu rozwoju, który zapewni realizację celów biznesowych ujętych w poprzednich trzech perspektywach. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie potrzeb rozwoju przedsiębiorstwa np.: 

 • Analiza najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa, obecne i potencjalne, mocne oraz słabe strony przedsiębiorcy oraz szans i zagrożeń związanych z kapitałem ludzkim. 
 • Analiza luk w know-how przedsiębiorstwa (w tym nowoczesnych technologii). 
 • Analiza map kompetencji i luk kompetencyjnych pracowników i wskazanie tych, które w obecnej sytuacji są najważniejsze do zniwelowania, aby osiągnąć cele strategiczne. 
 • Analiza mocnych i słabych stron zarządzania kapitałem ludzkim (w tym: sposoby motywowania, oceny i informacji zwrotnej, podnoszenia kompetencji pracowników).
 • Analiza danych dotyczących kapitału ludzkiego - rotacja, dynamika i koszty zatrudnienia, inwestycje w rozwój, wakaty. 
 • Analiza jakości komunikacji wewnętrznej w tym zapewnianie dostępu i przepływu informacji potrzebnych w przedsiębiorstwie. 

3. Plan Rozwoju kadry kierowniczej 

Opis aktualnego i przyszłego poziomu kompetencji menedżerskich (szczegółowe cele/efekty uczenia się) adekwatnie do: 

 • Posiadanych kompetencji menedżerskich niezbędnych do realizacji strategii przedsiębiorstwa oraz do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego potrzebnego do rozwoju przedsiębiorstwa. 
 • Sytuacji przedsiębiorstwa i powszechnej wiedzy na temat wymagań kompetencyjnych kadr menedżerskich w powiązaniu z fazą rozwoju firmy, branży w której działa oraz funkcji i roli (aktualnej lub planowanej). 

3.1. Plan rozwoju kadry kierowniczej w kontekście strategii przedsiębiorstwa 

 • Mapa rozwojowa opisująca obszary do rozwoju wskazujące na logiczne powiązanie ich z celami strategicznymi 
 • Cele ogólne i szczegółowe rozwoju kadry kierowniczej opisane językiem efektów uczenia się (np. uczestnik będzie potrafił.., znał..., rozumiał..., będzie zdolny do ...). 
 • Cele rozwoju powinny korespondować z celami strategicznymi przedsiębiorstwa i odpowiadać na zidentyfikowane kluczowe czynniki sukcesu. 
 • Plany rozwoju powinny obejmować okres nie dłuższy niż 2 lata. 

3.2. Działania proponowane w ramach Planu Rozwoju 

 • Działania do realizacji w ramach wsparcia dla przedsiębiorcy i wskazanie na jakie potrzeby one odpowiadają. 
 • Wskazówki dla przedsiębiorcy, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele. 

Warunki organizacyjne

Usługa składa się z dwóch części:

1. Wywiad i konsultacja z przedsiębiorcą, podczas której zbierane są informacje ilościowe i jakościowe niezbędne do opracowania diagnozy, wg załączonego programu. Wywiad odbywa się za pomocą aplikacji Zoom.

2. Praca własna konsultanta - opracowanie dokumentu diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, w razie potrzeby konsultacje (telefoniczne, mailowe) z przedsiębiorcą. 

Cele usługi zostaną osiągnięte poprzez realizację rekomendacji działań oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry menadżerskiej wg. planu rozwoju kompetencji, wynikających z opracowanej diagnozy potrzeb rozwojowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Konsultacje 1:1 z przedsiębiorcą - wywiad i konsultacja z przedsiębiorcą - zbieranie informacji ilościowych i jakościowych niezbędne do opracowania diagnozy
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie analizy strategicznej firmy + konsultacje z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
13-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie planu rozwoju przedsiębiorcy + konsultacje z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
13-12-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie planu rozwoju przedsiębiorcy w kontekście strategii przedsiębiorstwa + konsultacje z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie działań proponowanych w ramach Planu Rozwoju + konsultacje z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie całościowe diagnozy potrzeb rozwojowych + konsultacje z przedsiębiorcą
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przekazanie opracowanego raportu przedsiębiorcy wraz z omówieniem
Data realizacji zajęć
15-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem biznesowym usługi jest dokonanie analizy strategicznej firmy, sformułowanie strategii firmy i planu rozwoju kadry menadżerskiej oraz opracowanie dokumentu diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Po wdrożeniu rekomendacji zawartych w diagnozie i odbyciu wynikających z niej szkoleń, firma osiągnie minimalny wzrost przychodów na poziomie min. 10% RDR (rok do roku) w ciągu 2 lat.

Efekty uczenia się

 • identyfikuje słabe i mocne strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu zewnętrznym organizacji
 • definiuje główne bariery rozwojowe i dźwignie wzrostu przedsiębiorstwa
 • określa kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa
 • formułuje strategię przedsiębiorstwa i wie, jak ją zakomunikować
 • określa zasoby i strukturę organizacyjną niezbędną do realizacji strategii
 • definiuje luki kompetencyjne kadry menadżerskiej i osób przeznaczonych do awansu na stanowisko kierownicze
 • planuje rekomendowane działania rozwojowe wynikające z diagnozy potrzeb rozwojowych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Brak wyników.
Koszt usługi netto 5 600,00 zł
Koszt usługi brutto 6 888,00 zł
Koszt godziny netto 200,00 zł
Koszt godziny brutto 246,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Lublin, woj. lubelskie

Dzień 1 (konsultacje odbywają się w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu.): przeprowadzenie audytu potrzeb rozwojowych przez doradcę, tj. zebranie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Dzień 2-4 (konsultacje z siedziby konsultanta): opracowanie dokumentu diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, w razie potrzeby konsultacje (telefoniczne, mailowe) z przedsiębiorcą.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Patryk Piłat

Patryk Piłat

Diagnozy i audyty organizacji (750h), strategie biznesowe i marketingowe, strategie komunikacji, wprowadzanie nowych produktów na rynek, design thinking, tworzenie innowacji.
3lata- kierownik ds. kontroli wewnętrznej w międzynarodowej firmie finansowej, 3 lata- manager zespołu, 4 lata- trener, konsultant biznesowy, diagnostyk w projektach rozwojowych firm, 2 lata- wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
Wyższe- Zarządzanie i Marketing – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, podyplomowe – Zarządzanie sprzedażą oraz marketing i komunikacja w Internecie – WSB w Gdyni.
Dodatkowo: certyfikat badacz rynku i opinii społecznej, PTBRiO, moderator i facylitator metody design thining.
4letnie doświadczenie w realizacji procesów diagnostycznych w firmach w zakresie strategii biznesowej, strategii marketingowej, procesów, komunikacji z rynkiem, luk kompetencyjnych wśród niższej i wyższej kadry zarządzającej. Realizacja ponad 50 diagnoz w segmencie MŚP ( mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), zarówno w branży produkcyjnej jaki i usługowej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Heinrich

Małgorzata Heinrich

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 883 329 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Warunki uczestnictwa

Opracowanie diagnozy w ramach pozyskanych środków z Akademii Menedżera MŚP - 2 EDYCJA

Ciasteczka>