Usługa - Zarządzanie Sobą w Czasie – Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy [FORMA ZDALNA]

Logo Mariusz Tomaszewski MTConsulting

4.8/5 z 1521 ocen

Tytuł Zarządzanie Sobą w Czasie – Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2021/09/22/13873/1179459

Dostawca usług Mariusz Tomaszewski MTConsulting

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 790,00 zł netto za osobę

1 790,00 zł brutto za osobę

149,17 zł netto za osobogodzinę

149,17 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie „Zarządzanie Sobą w Czasie – Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy” przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej zorganizować swoją pracę, nauczyć się wyznaczać priorytety i tak planować działania, by skupiać się na ich terminowej realizacji, zwiększając przy tym swoją efektywność.

Szczególnie skorzystają na nim:

 • Pracownicy biurowi i administracyjni oraz osoby na stanowiskach asystenckich.
 • Specjaliści różnych działów w firmie.
 • Handlowcy i sprzedawcy pracujący w terenie.
 • Kierownicy i koordynatorzy zespołów, chcący zwiększyć własną efektywność i wdrożyć skuteczne metody organizacji zadań dla swojego zespołu.
 • Właściciele małych i średnich firm, poszukujących sposobów na zwiększenie efektywności swoich działań i całej firmy.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób pracujących stacjonarnie, zdalnie, jak i hybrydowo.

Od uczestników szkolenia nie jest wymagana wiedza ani uprzednie doświadczenie związane z metodami, procesami i narzędziami zarządzania sobą w czasie.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 02-11-2021
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie, umiejętność skupienia się na priorytetach, a także terminowość ich realizacji to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji we współczesnych firmach. Brak umiejętności organizacji czasu i znajomości metod zwiększających efektywność powoduje piętrzenie się zadań, niedotrzymywanie terminów i ciągłe odkładanie pracy na później, co w konsekwencji podnosi poziom stresu u pracowników, wzmaga frustrację, a dla firmy przekłada się na straty finansowe.

Szkolenie „Zarządzanie Sobą w Czasie – Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy” to odpowiedź na największe trudności pracowników i zespołów w obszarze podniesienia efektywności pracy własnej i konieczności wykonywania każdego dnia wielu zadań mających krótki termin realizacji.

Szkolenie ma formą warsztatu, w czasie, którego uczestnicy poznane metody i techniki przekładają na konkretne sposoby działania i decydują, w jaki sposób wykorzystają je w swoim miejscu pracy.

Warsztat prowadzony jest przez trenera biznesu – ekspertkę szkoleń z zakresu zarządzania sobą w czasie i osiągania maksymalnej produktywności oraz autorkę książki: „Nawyk produktywności. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągać w życiu maksymalne efekty”.

MODUŁY SZKOLENIA

Wprowadzenie: Ustalenie celów i określenie potrzeb uczestników w zakresie efektywności wykorzystania czasu w pracy.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ I ZADANIAMI W CZASIE

 • Określenie obszarów zarządzania sobą i zadaniami w czasie.
 • Proaktywne i reaktywne działanie i jego wpływ na codzienną efektywność (wg modelu Covey’a).
 • Analiza dotychczasowego sposobu wykorzystywania czasu, poszukiwanie źródeł braku efektywności.
 • Zidentyfikowanie obszarów do rozwoju.

WYZNACZANIE CELÓW W PRAKTYCE

 • Wpływ celów na organizację czasu.
 • Określenie indywidualnych celów w oparciu o metodę OKR i SMART.
 • Tworzenie planu realizacji celu (harmonogramowanie, kamienie milowe, wskaźniki realizacji celu, aplikacje wspomagające pracę z celami).
 • Zdefiniowanie czynników sukcesu i metod wspierających systematyczne realizowanie celów.
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod zwiększających motywację i determinację w dążeniu do osiągnięcia celów.

PRIORYTETY – METODY OKREŚLANIA I ICH ZNACZENIE DLA CODZIENNEJ PRODUKTYWNOŚCI

 • Kryteria określania priorytetów (ważne i pilne).
 • Macierz Eisenhowera i jej praktyczne zastosowanie.
 • Sposoby wykorzystania macierzy Eisenhowera w codziennym życiu i pracy.
 • Zasada Pareto i jej zastosowanie w odniesieniu do priorytetów.

PLANOWANIE DZIAŁAŃ W CZASIE

 • Narzędzia i metody planowania (plannery, aplikacje).
 • Planowanie miesiąca, tygodnia i zadań dziennych w praktyce.
 • Metody i techniki efektywnej organizacji zadań w czasie.
  • MIT (Most Important Tasks,
  • ”złota godzina”,
  • praca w blokach czasowych i technika Pomodoro,
  • Prawo Parkinsona,
  • checklista i praktyczne wykorzystanie list kontekstowych.
 • Jak zwiększyć szansę na realizację planu?
 • Przeglądy tygodniowe – jak je wykonać w praktyce, by wspierały efektywność?

ŹRÓDŁA BRAKU EFEKTYWNOŚCI I SPOSOBY ICH OGRANICZANIA, ELIMINOWANIA

 • Czym są „złodzieje czasu”?
 • Określenie indywidualnych „złodziei czasu”.
 • Zewnętrzni „złodzieje czasu” i sposoby ich eliminowania:
  • jak rozmawiać z przełożonymi i współpracownikami, aby chronić swój czas,
  • jak skutecznie delegować zadania i odpowiedzialności,
  • jak formułować asertywne komunikaty, by chronić swój plan.
 • Indywidualne rozpraszacze i praktyczne sposoby ich eliminowania:
  • codzienna organizacja pracy (plan tygodnia, lista zadań),
  • zorganizowane miejsce pracy (metoda 5S),
  • zorganizowana poczta email,
  • zasady efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej),
  • praca z innymi osobami i telefonami.
 • Przygotowanie indywidualnej strategii eliminowania rozpraszaczy, występujących w miejscu pracy.

PRODUKTYWNE NAWYKI – SPRZYMIERZEŃCY CODZIENNEJ EFEKTYWNOŚCI

 • Czym są nawyki i jak powstają (pętla nawyku).
 • W jaki sposób zmieniać lub kształtować nowe nawyki?
 • Nawyki, które wspierają codzienną efektywność i praktyczne sposoby wykorzystania ich w codziennym życiu:
  • poranna rutyna,
  • wieczorna rutyna,
  • plan dnia,
  • odpoczynek dodający energii – zarządzanie energią fizyczną, emocjonalną, mentalną i duchową,
  • uporządkowana przestrzeń, biurko i zasoby komputera,
  • asertywność,
  • samodyscyplina.
 • Aplikacje i narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie zadaniami w czasie.

PODSUMOWANIE I INDYWIDUALNY PLAN WDROŻENIA

 • Przygotowanie indywidualnego planu wdrożenia.
 • Określenie mierników sukcesu.
 • Grupowe podsumowanie szkolenia i zebranie wniosków.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja w wersji elektronicznej.
 • Ćwiczenia wraz z opisem sposobu wykonania.

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
 • Analiza studium przypadku.
 • Dyskusja moderowana.
 • Praca w grupach.
 • Praca indywidualna z omówieniem.
 • Autoanaliza.
 • Test diagnozujący.

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Sprawdzenie wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych i analizy studiów przypadku.
 • Ocena przygotowania indywidualnego planu wdrożenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie: ustalenie celów i określenie potrzeb uczestników w zakresie efektywności wykorzystania czasu w pracy
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Efektywne zarządzanie sobą i zadaniami w czasie
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wyznaczanie celów w praktyce
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Priorytety – metody określania i ich znaczenie dla codziennej efektywności
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie działań w czasie
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Źródła braku efektywności i sposoby ich ograniczania, eliminowania
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Produktywne nawyki – sprzymierzeńcy codziennej efektywności
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie i indywidualny plan wdrożenia
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie „Zarządzanie Sobą w Czasie – Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy” przygotowuje uczestników do samodzielnego wyznaczania celów i priorytetów, a następnie takiej organizacji własnej pracy, by zadania były wykonywane na czas i z uzyskaniem zakładanej jakości ich realizacji.

Efekty uczenia się

 • Określa dla siebie cele długo i krótko terminowe.
 • Planuje realizację zadań wynikających z realizowanego celu z wyprzedzeniem.
 • Przeprowadza priorytetyzację zadań ze względu na ich ważność i pilność przed przystąpieniem do pracy.
 • Zaczyna dzień od realizacji najważniejszych zadań (priorytetów).
 • Planuje swój czas i zadania przy wykorzystaniu narzędzi (plannerów i/lub aplikacji).
 • Przystępując do działania ma wcześniej przygotowany plan zadań.
 • Reaguje na niespodziewane zadania do wykonania zgodnie z priorytetami.
 • Identyfikuje „złodzieje czasu” (rozpraszacze) występujące w jego miejscu pracy i je ogranicza lub eliminuje.
 • Pracuje w skupieniu, nie rozpraszając się innymi zadaniami i informacjami.
 • Tworzy listy zadań do wykonania, checklisty (dla zadań rutynowych) i listy kontekstowe.
 • Planując swoje zadania szacuje ilość czasu na realizację i uwzględnia bufory czasowe.
 • Wykonuje pracę w blokach czasowych.
 • Dba o swój poziom energii i zachowanie równowagi.
 • Buduje i kształtuje nawyki wspierające efektywność.
 • Przeprowadza cotygodniowe podsumowania swoich działań, wprowadza korekty do planów i tworzy harmonogramy działań z wyprzedzeniem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

NARZĘDZIA/METODY WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Zadania realizowane podczas szkolenia
 • Zadanie wdrożeniowe po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 790,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 790,00 zł
Koszt osobogodziny netto 149,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 149,17 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Jarzębowska

Agnieszka Jarzębowska

Trener Biznesu, Ekspert Produktywności Zarządzania Sobą w Czasie.
Rozpoczęła swoją karierę zawodową pracując w działach marketingu firm z obszaru digital, IT i retail. Brała udział w projektach tworzenia i wdrażania na rynek nowych produktów. W tym samym czasie rozpoczęła studia doktoranckie, podczas których prowadziła badania naukowe, pozyskiwała finansowanie, zarządzała budżetem i była wykładowcą akademickim. To właśnie wtedy odkryła swoją pasję do uczenia innych. Po uzyskaniu tytułu doktora zarządzania nawiązała współpracę z kilkoma uczelniami wyższymi w Warszawie, gdzie pracowała jako wykładowca na studiach, dziennych, zaocznych i podyplomowych.

Współpracowała z małymi przedsiębiorstwami, jak również ze średnimi i dużymi firmami. Oprócz uczenia technik organizacji czasu i zadań, w swojej pracy zawodowej tworzyła efektywną strukturę przepływu zadań w zespołach, uczyła jak efektywnie realizować cele, pracowała nad podniesieniem efektywności pracy zespołów, współpracowała z menedżerami, nad podniesieniem ich osobistej produktywności pracy.

W 2017 roku uzyskała Certyfikat Akademii Trenerów Biznesu SET i od tej pory rozwija się jako trener regularnie prowadząc szkolenia otwarte, zamknięte i dedykowane programy rozwojowe. Tworzy autorskie kursy online.

Uzyskała tytuł doktora zarządzania (Uniwersytet Warszawski). Jest certyfikowanym trenerem biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET. Brała udział w szkoleniu dla trenerów prowadzonym przez Blair’a Singera.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewa Tomczak

Ewa Tomczak

email: bur@mtc.pl

tel: (+48) 662 481 054

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej:

 •  e - podręcznik;
 • skrypt;
 • prezentacja mulitmedialna;
 • materiały ćwiczeniowe w postaci plików graficznych i tekstowych:
  - tabele
  - kanwy
  - diagramy
  - wykresy

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule zamkniętej dla konkretnej firmy w formie szkolenia stacjonarnego lub zdalnego z trenerem na żywo. Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę.

W przypadku szkolenia zdalnego istnieje możliwość podzielenia warsztatu na krótsze moduły (z przerwami) co kilka dni z zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników między kolejnymi modułami i na koniec szkolenia. 

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

- Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy); - 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)

- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) - Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)

- Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD) - Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki (Microsoft Teams współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).

Ciasteczka>