Usługa - Akademia Menedżera. Zarządzanie zespołem: Motywowanie pracowników

Logo BLUE RAVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.8/5 z 1515 ocen

Tytuł Akademia Menedżera. Zarządzanie zespołem: Motywowanie pracowników

Numer usługi 2021/09/21/18661/1177493

Dostawca usług BLUE RAVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 400,00 zł netto za osobę

1 400,00 zł brutto za osobę

175,00 zł netto za osobogodzinę

175,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

właściciele, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 14-10-2021
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Rozpoczęcie szkolenia. Przedstawienie się trenera i uczestników. Przedstawienie celów i

agendy szkolenia. Ustalenie zasad pracy podczas szkolenia.

2. Podstawowe teorie motywacyjne i ich praktyczne znaczenie: Teoria Maslowa, teoria Herzberga, teoria McGregora, dyskusja grupowa

3. Zasady motywowania pracowników. Motywowanie przez nagradzanie i karanie. Pomysły na działania motywujące. Finansowe i pozafinansowe motywatory, ćwiczenia praktyczne, omówienia trenerskie i wnioski.

4. Rola i zadania menedżera w procesie motywacyjnym. Czego potrzebują ludzie by być zmotywowanym? Postawa menedżera a motywacja pracownika.

5. Systemy motywacyjne. Motywacyjny system wynagradzania za pracę. Planowanie ścieżek rozwoju i kariery. Zaangażowanie stopniowane

6. Prawa motywacji: najważniejsze prawa motywacji i ich rola, prawa motywacji w praktyce biznesowej, ćwiczenia praktyczne, rola i funkcja menedżera a prawa motywacji, omówienia trenerskie i wnioski.

7. Motywowanie jednostek i zespołu. Metody i techniki motywowania jednostek i zespołu, motywowanie do osiągania celów, przeszkody w skutecznym motywowaniu, motywowanie a karanie i nagradzanie podwładnych, ćwiczenia praktyczne, omówienia trenerskie i wnioski.

8. Pochwała i krytyka – jak je stosować by były skuteczne? Znaczenie informacji zwrotnej, „Dekalog informacji zwrotnej”, Feedback jako silny impuls do rozwoju zawodowego i osobistego.

9. Podsumowanie szkolenia. Główne wnioski, wskazówki i rekomendacje dla dalszej praktyki, indywidualny plan działania (Action Plan).

Podczas szkolenia wykorzystane będą metody aktywizujące uczestników: ćwiczenia, case study, panel dyskusyjny, studium przypadków, symulacje rozmów, warsztaty

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe teorie motywacyjne i ich praktyczne znaczenie
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zasady motywowania pracowników
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Rola i zadania menedżera w procesie motywacyjnym
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Systemy motywacyjne. Prawa motywacji
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Motywowanie jednostek i zespołu
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Pochwała i krytyka – jak je stosować by były skuteczne?
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Motywowanie zespołu w praktyce
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego i prawidłowego (zgodnego z celami organizacji i kompetencjami pracownika) podejmowania działań z zakresu analizy potrzeb organizacji oraz pracowników, wyznaczania pracownikom mierzalnych celów, wyboru metod i narzędzi motywowania dostosowanych do stanowiska pracy oraz oczekiwań pracowników. Szkolenie przygotowuje do oddziaływania na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do osiągania zakładanych celów firmy, dobrych wyników oraz wysokiej.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia definiuje podstawowe teorie motywacji; stosuje koncepcję zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania pracownikami w środowisku wielokulturowym; charakteryzuje zasady zarządzania przez cele; omawia metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników; definiuje zasady tworzenia systemów motywacyjnych; projektuje metody powiązania motywowania z innymi obszarami zarządzania zespołem (np. ocenianiem, wynagradzaniem, rozwojem).  Uczestnik prawidłowo dokonuje wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników; dopasowuje metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy; tworzy spójny system motywacyjny oparty na jasnych zasadach; określa i komunikuje pracownikom kryteria doboru metod i narzędzi motywowania; przewiduje zachowania pracowników; Wiąże motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem. Uczestnik szkolenia jasno komunikuje oczekiwania wobec pracownika; tworzy przyjazną atmosferę pracy zachęcając pracowników do angażowania się w realizowane zadania; jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników; ocenia wkład pracy podwładnych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia zostaną zweryfikowane poprzez test wiedzy z zakresu motywacji, metod i narzędzi motywowania, a także warsztat obejmujący ćwiczenia z dobru metod i narzędzi motywowania dopasowanych do różnych stanowisk pracy i potrzeb różnych grup pracowników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 175,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 175,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dariusz Jęda

Dariusz Jęda

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem, certyfikowany coach, konsultant, mentor biznesowy. Doświadczenie zdobywał jako menadżer sprzedaży w firmie IQ Marketing, następnie Konsultant działu HR oraz manager ds. szkoleń w firmie PTK Centertel, gdzie wdrażał wielopoziomowe systemy zarządzania pracownikami. Pracował dla Telekomunikacji Polskiej jako Menadżer Programu MBO w GTP – GSW oraz Menadżer Procesu Zarządzania Zmianą. Od roku 2008 funkcjonuje na rynku jako freelancer, rozwijając swoje kompetencje trenerskie.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (metodologia nauk, logika), The George Washington University (project management), SWPS (negocjacje), SGH (public relations), Akademii Leona Koźmińskiego (psychologia biznesu).
Specjalizuje się w prowadzeniu procesów coachingowych dla managerów oraz opracowywaniu i realizacji projektów rozwojowych i szkoleniowych w zakresie podnoszenia efektywności organizacji, wdrażania zmian organizacyjnych, budowania funkcjonalnej kultury organizacyjnej, przywództwa i zarządzania, wdrażania systemów motywacyjnych oraz oceny pracowników, projektowaniu procesów związanych z rozwojem sił sprzedaży i obsługi klienta, wdrażaniu procedur coachingowych w wybranych obszarach organizacji oraz negocjacjach i mediacjach.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agata Wiśniewska-Szałek

Agata Wiśniewska-Szałek

email: kontakt@blueravengroup.pl

tel: (+48) 609 580 757

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Ujęte godziny szkolenia są godzinami dydaktycznymi tj. 1 godzina lekcyjna = 45 minut

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie zajęć w formie uzyskania 80% punktów: z testu wiedzy z zakresu motywacji, metod i narzędzi motywowania oraz z warsztatu obejmującego ćwiczenia z doboru metod i narzędzi motywowania dopasowanych do różnych stanowisk pracy i potrzeb różnych grup pracowników.

,,Usługa rozwojowa będzie na dzień prowadzenia szkolenia spełniać aktualne wymogi dot. przestrzegania obostrzeń związanych z COVID 19, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-iograniczenia."

Ciasteczka>