Usługa - Kurs języka francuskiego dla słabo zaawansowanych na poziomie A2 50h - online/stacjonarnie

Logo Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

4.6/5 z 447 ocen

Tytuł Kurs języka francuskiego dla słabo zaawansowanych na poziomie A2 50h - online/stacjonarnie

Numer usługi 2021/09/21/11855/1177483

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, które w zakresie swojego rozwoju zawodowego potrzebują podnieść kompetencje znajomości języka obcego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 25-02-2022
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Gramatyka

 1. MORFOLOGIA

RODZAJNIK

 1. Rodzajnik nieokreślony

- przed nazwami części ciała, np. Il s’est cassé la jambe.

- przed nazwiskami, np. les Martin, les Bourbons

 1. Rodzajnik określony

- jako wyznacznik pewnych wartości globalnych, np. L’argent ne fait pas le bonheur.

- jako wyznacznik całości lub powtarzania, np. J’ai payé ces fruits 3F le kilo. / Il travaille le lundi.

 1. Rodzajnik cząstkowy

- jako wykładnik jakiejś części z rzeczownikiem abstrakcyjnym, np. Il a de la chance.

- rodzajnik cząstkowy po przeczeniach, np. Je n’ai pas demandé de l’eau, mais du café.

 1. Opuszczanie rodzajnika przed rzeczownikiem

- w wyrażeniach z przyimkiem, rzeczownikiem, czasownikiem, np. une table de bois, avec plaisir, avoir raison oprócz szczególnych sytuacji, np. en l’an 2000

- w wyrażeniach  ilościowych, np. la plupart des, la moitié des, la majorité du, la minorité de la,

- w tytułach, ogłoszeniach, depeszach, np. offres / demandes / ventes

- w wyliczeniach

ZAIMKI PRZYMIOTNE

 1. Zaimek przymiotny dzierżawczy

- dla wyrażania przyzwyczajenia, np. Tous les soirs elle prend sa tisane.

 1. Zaimek przymiotny pytający

- dla wyrażenia podziwu, np. Quelle histoire!

 1. Zaimki przymiotne nieokreślone, np. chaque, plusieurs, (le) même, tout, certain, quelques, différent, np. Elle a acheté la même robe. / Il a mangé tout le gâteau.
 • użycie zaimków dla wyrażenia ilości, np. aucun, nul, pas un
 • dla wyrażenia podobieństw lub różnic, np. même, autre, tel

RZECZOWNIK

 1. Liczba mnoga rzeczowników z końcówką -s, -x, -z, -eaux, -aux, -oux, -eux
 2. Rzeczowniki o jednej liczbie, np. un pantalon, des gens
 3. Liczba mnoga najczęściej używanych rzeczowników złożonych, np. des grands-parents
 4. Rzeczowniki nie zmieniające formy w rodzaju żeńskim

PRZYMIOTNIK

 1. Liczba mnoga przymiotników z końcówką -s, -x, -aux, -eaux
 2. Rodzaj żeński przymiotników z końcówką-e, -euse, -ve, -elle, -trice, -ouse, -eille, -olle, -eure, podwajanie spółgłoski np. -ette, pojawienie się akcentu np. -ère, -ète
 3. Formy nieregularne rodzaju żeńskiego przymiotnika, np. blanche, fraîche, sèche, longue, fausse, rousse
 4. Przymiotniki o podwójnej formie w rodzaju męskim, np. fou / fol
 5. Stopniowanie przymiotników

- regularne

- nieregularne, np. bon, mauvais, petit, moindre

ZAIMKI

 1. Zaimki « en » i « y » w funkcji dopełnienia i okolicznika miejsca, np. N’en parle pas! J’en achète un. J’y vais.
 2. Zaimki pytające o dopełnienie bliższe osobowe i nieosobowe
 3. Miejsce podwójnego zaimka w zdaniu, np. Il me le donne. Donne-le-moi!
 4. Zaimki rzeczowne wskazujące.
 5. Zaimki „nijakie” le, en, y, np. Il est bon en mathématiques. Il l’est. Je suis sûr de ce que je dis. J’en suis sûr. Tu as renoncé à ce poste. Tu y as renoncé.
 6. Zaimki względne proste, np. C’est la chanson que nous aimons.
 7. Zaimki rzeczowne wskazujące rodzaju nijakiego, np. Ceci, cela
 8. Zaimki rzeczowne nieokreślone, np. tout, on, rien, personne, chacun, le même, certain, quelque chose, quelqu’un, plusieurs, tout le monde

PRZYSŁÓWEK

 1. Przysłówki miejsca, np. dehors, dedans, partout, ailleurs
 2. Przysłówki sposobu
 • podstawowe przysłówki nieregularne, np. bien, mal, vite, ensemble
 • z końcówką –ment, np. heureusement
 • przysłówki z końcówką -emment ,-amment
 • adjectif qualificatif jako przysłówek sposobu, np. bas, haut, bon, cher, clair
 1. Przysłówki porównania, np. plus, moins, autant
 2. Przysłówki przeczenia, np. ne...pas, ne...rien, ne...personne, ne...jamais, ne...plus, ne...ni...ni, ne...guère, personne ne..., rien ne..., ne...plus jamais
 3. Przysłówki pytania, np. par où
 4. Stopniowanie przysłówków
 • stopniowanie regularne
 • stopniowanie nieregularne, np. bien, mal, beaucoup, peu
 1. Miejsce przysłówka w zdaniu

PRZYIMKI I SPÓJNIKI

 1. Przyimki np. contre, dès, selon, envers, sauf, malgré
 2. Wyrażenia przyimkowe, np. le long de, à partir de
 3. Spójniki, np. ni, ainsi, pourtant

CZASOWNIK

 1. Czasownik posiłkowy venir
 2. Wieloznaczność czasowników, np. faire, avoir, mettre, être, prendre
 3. Połączenia czasowników z przyimkami, np. parler à/ de, se souvenir de, venir à/ de
 4. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, np. se promener / promener le chien
 5. Tryby i czasy:

- indicative

- passé récent

- plus-que-parfait

- conditionnel

- présent w formach grzecznościowych, np. Pourriez-vous m’aider?

- subjonctif

- présent, np. Je veux que tu viennes demain.

- particie

- participe passé, uzgadnianie: dla czasowników odmienianych z être, w czasach złożonych z zaimkami dopełnienia bliższego, z zaimkiem « que», np. Nous sommes arrivés. Je les ai vues. J’ai lu les livres que tu m’as prêtés.

- participe présent, np. C’est un homme ne parlant pas beaucoup.

- gérondif, np. Il marche en chantant.

II. SKŁADNIA

ZDANIA PROSTE

 1. Zdanie rozkazujące z dwoma zaimkami,np. Donne-la-lui! Ne la lui donne pas! Donne-la-moi!
 2. Konstrukcje emfatyczne, np. c’est... qui, c’est...que
 3. Zdanie w stronie biernej w czasach wymienionych dla I i II roku
 4. Użycie przyimka « de » w stronie biernej, np. Il est apprécié du public.
 5. Ekwiwalenty strony biernej, np. On construit un nouveau bâtiment.

ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNE I PODRZĘDNE

 1. Czasu np. quand, lorsque, dès que
 2. Przyczyny np. car, parce que, comme, puisque
 3. Celu np. pour que, pour
 4. Skutku np. donc, alors
 5. Porównania np. comme
 6. Warunkowe

- si + présent + présent/futur simple

- si + imparfait + conditionnel présent

 1. Bezokolicznikowe z czasownikami typu écouter, entendre, voir, regarder, sentir, np. Je les vois sortir.
 2. Względne, np. J’aime les élèves qui travaillent.
 3. Dopełnieniowe, np. Je veux que tu sortes toute de suite.
 4. W mowie zależnej
 • zdanie nadrzędne w czasie teraźniejszym, np. Il dit qu’il est malade.

Materiał leksykalny

Słownictwo dotyczące tematów

 1. Opowiadanie o sobie i innych – cechy charakteru, stan zdrowia.
 2. System oświaty w Polsce i we Francji.
 3. Czas wolny (rozrywki, wypoczynek, sport, turystyka, hobby, kino, teatr, telewizja, lektury, wakacje).
 4. Żywienie (produkty spożywcze, posiłki, napoje, restauracja, jadłospis, przepisy kulinarne).
 5. Usługi (urzędy, poczta, policja, fotograf, fryzjer).
 6. Życie rodzinne i towarzyskie (święta i uroczystości, spotkania, korespondencja, zaproszenia, konflikty i problemy).
 7. Uczucia (wyrażanie radości, zadowolenia, satysfakcji, złości, obawy, lęku, agresji, przygnębienia, współczucia).
 8. Zdrowie (troska o zdrowie, higieniczny tryb życia, ochrona zdrowia, schorzenia - objawy, samopoczucie).
 9. Świat przyrody ( pogoda, świat roślin i zwierząt, krajobraz).
 10. Podróżowanie (dworzec, lotnisko, informacja, hotel, pensjonat, schronisko, biuro podróży).
 11. Elementy wiedzy o Francji.

Pisanie

Umiejętność pisania ćwiczona jest w zakresie pisania dłuższych opisów, zaproszeń oraz listów prywatnych zawierających trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły.

Inne umiejętności

Mówienie – umiejętność reagowania w różnych sytuacjach dnia codziennego.

Słuchanie – umiejętność wychwycenia szczegółowych informacji z nagrania usłyszanego 2 lub 3 razy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
25-02-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
01-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
04-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
08-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
15-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
22-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
25-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
29-03-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
01-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
05-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
08-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
12-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
15-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
19-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
26-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
29-04-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
10-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
13-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
17-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
20-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
24-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
31-05-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
03-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
07-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
14-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
17-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
21-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
24-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
28-06-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
01-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
05-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
08-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
12-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
15-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
19-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
22-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
26-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
29-07-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
05-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
12-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język francuski
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej im porozumiewanie się w języku francuskim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie A2.

Efekty uczenia się

1. Rozumienie ze słuchu - rozumienie ogólnego sensu nieskomplikowanych wypowiedzi, wychwycenie głównej informacji komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie.

2. Mówienie - formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi, umiejętność prowadzenia dialogów w codziennych sytuacjach życiowych.

3. Czytanie - rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie szczegółowej informacji w dłuższym nieskomplikowanym tekście.

4. Pisanie - formułowanie krótkich wypowiedzi pisemnych w oparciu o podany wzór: list, notatka; umiejętność wypełnienia ankiety / formularza;

Osoba na poziomie A2 potrafi zrozumieć zdania i często używane wyrażenia związane z obszarami, z którymi ma bezpośredni związek (np. dotyczące podstawowych informacji osobistych i rodzinnych, zakupów, miejsca zamieszkania, pracy). Potrafi komunikować się w sprawach, które wymagają prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znajome i rutynowe tematy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

ankiety, testy weryfikujące

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

Lektorka języka francuskiego z wieloletnim doświadczeniem.
Prowadzi kursy indywidualne, grupowe oraz firmowe.
Grupy - ogólne, konwersacyjne, branżowe.
Doświadczenie to +/- 8000 przeprowadzonych godzin zajęć bardzo dobrze ocenianych przez słuchaczy i metodyka szkoły.
Wykształcenie wyższe - ukończone studia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

email: monika.kujawiak@progres.edu.pl

tel: (+48) 600 010 189

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w cenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

 • Kontakt z koordynatorem celem "uszycia" szkolenia:

             Monika Kujawiak

             monika.kujawiak@progres.edu.pl

             tel. 600 010 189

 • Wykonanie testu weryfikującego poziom znajomości języka obcego
 • Dokonanie zapisu na usługę oraz podpisanie umowy ze szkołą, a w przypadku zajęć online wyrażenie pisemnej zgody na nagrywanie spotkań celem rozliczenia z Operatorem usługi

Informacje dodatkowe

Powyższa usługa jest usługa przykładową. Dla każdego zainteresowanego Słuchacza tworzymy całe szkolenie szyte na miarę potrzeb uwzględniając indywidualne preferencje – założenia, program, dni i godziny spotkań – wszystko to uzgadniane jest indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb.

Każde szkolenie poprzedzone jest wykonaniem testu weryfikującego znajomość języka. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana jest podoba walidacja.

Zapewniamy podstawowe materiały szkoleniowe.

Za godzinę zajęć przyjmuje się 60 minut.

Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

BUR.png

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Rodzaj platformy - ZOOM

Oprogramowanie - Windows / Mac OS X

Wymagania sprzętowe - PC lub laptop z dostępem do internetu, kamerką i mikrofonem

Prędkość internetu - minmalna szybkość dla połączeń video 128 kb/s, zalecana: 300 kb/s

Ciasteczka>